URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.161847

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.161847

МЕТОД ВІДОКРЕМЛЕННЯ КЛОНУ ВІД ПРООБРАЗУ В ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ПОСТОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ

Алла Анатоліївна Кобозєва, Іван Ігорович Бобок

Анотація


Клонування є на сьогоднішній день одним з найпоширеніших програмних засобів, викори-стовуваних при неавторизованих змінах цифрових зображень (ЦЗ), роблячи задачу його вияв-лення актуальною. Часто визначення областей клону й прообразу виявляється недостатнім для ухвалення ключового рішення зацікавленими сторонами. Для підвищення інформативності результатів виявлення клонування необхідно мати можливість для відокремлення клону від прообразу, тобто визначення, яка саме з отриманих областей є неоригінальною – клоном. Найбільш складною ця задача є в умовах відсутності відмінностей у постобробці клону й про-образу. У роботі розроблений метод відокремлення клону від прообразу, виявлених у ЦЗ, на під-ставі теоретичних основ, запропонованих авторами раніше, ефективний в умовах відсутності будь-яких додаткових збурних дій на клоноване зображення. Основним кількісним параметром є норма відмітного околу радіуса 1, який будується для кожного з пари відповідних блоків, один з яких належить клону, а інший – прообразу, віддображаючи сукупну відмінність кожно-го з цих блоків від найближчих блоків-сусідів.
Запропонована алгоритмічна реалізація розробленого методу, ефективність якої пере-вищує ефективність єдиного аналога, інформація про який є доступною з відкритих джерел. Наведені результати обчислювального експерименту.

Ключові слова


цифрове зображення; неавторизовані зміни зображення; клон; прообраз; відокремлення клону від прообразу; відмітний окіл блоку

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Shivakumar, B. L., Santhosh Baboo, S. De-tecting Copy-Move Forgery in Digital Imag-es: A Survey and Analysis of Current Meth-ods. Global Journal of Computer Science and Technology. 2010. Vol. 10, Iss. 7. P. 61–65.

2. Ratnam Singh, Mandeep Kaur Copy Move Tampering Detection Techniques: A Review. International Journal of Applied Engineering Research. 2016. Vol. 11, Nо 5. Р. 3610–3615.

3. Rani, S. Jayamohan, M., Sruthy, S. A Survey of Copy-Move Forgery Detection Techniques for Digital Images. International Journal of Innovations in Engineering and Technology. 2015. Vol. 5, Iss.2. P. 419–426.

4. Бобок І. І., Кобозєва А. А. Теоретичні ос-нови методу відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні. Безпека інформації. 2018. Т. 24, № 1. С. 197–203.

5. Кобозева А. А., Бобок И. И., Дзюбин-ская Л. М. Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем ис-пользования стеганографических алго-ритмов. Інформатика та математичні методи в моделюванні. 2015. Т. 5, № 2. С. 129–134.

6. Лебедева Е. Ю. Метод локализации и идентификации оригинальной и клонированной областей изображения. Інформатика та математичні методи в моделю-ванні. 2014. Том 4, № 1. С. 76–84.

7. Бобок І. І. Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображенні в умовах відсутності відмінностей при їх пост обробці. Інформатика та математичні методи в моделюванні. 2017. Т. 7, № 4. С. 298–307.

8. NRCS Photo Gallery. United States Department of Agriculture. Washington, USA. URL: http://photogallery.nrcs.usda.gov (Дата обращения: 26.07.2012).

9. Григоренко C. М. Розвиток методу вияв-лення клонування в цифровому зображен-ні в умовах додаткових збурних дій. Правове, нормативне та метрологічне забез-печення системи захисту інформації в Україні. 2016. Вип. 1 (31). С. 85–98.

Copyright (c) 2018 Алла Анатоліївна Кобозєва, Іван Ігорович Бобок