URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162050

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162050

ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ РЕЖИМІВ НАГРІВУ ПІРОТЕХНІЧНИХ СУМІШЕЙ ПРИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

О. В. Кириченко, О. С. Діброва, Р. Б. Мотрічук, Є. О. Тищенко, В. В. Цибулін

Анотація


На стадії проектування піротехнічних сумішей необхідно прогнозувати допустимі ре-жимів їх нагріву, перевищення яких призводить до займання зарядів сумішей під металевими оболонками виробів, що призводить до пожежовибухонебезпечних для оточуючих об’єктів руйнувань сумішей. Розроблено уточнену математичну модель нагріву піротехнічних сумішей зовнішнім тепловим потоком, що враховує температурні залежності теплофізичних властивостей матеріалу оболонки та заряду суміші (об’ємної теплоємності, коефіцієнта теплопро-відності) та дозволяє більш точно розраховувати розподіл температури по товщині виробу. Встановлено, що збільшення величини теплового потоку призводить до зростання температури нижньої поверхні оболонки, що контактує з зарядом суміші. Вперше визначено гранично допустимі значення параметрів термовпливів на поверхню металевих оболонок піротехнічних сумішей, перевищення яких веде до інтенсивного саморозігріву реакційноздатної суміші аж до її займання та прискорення горіння, що, у кінцевому підсумку, призводить до пожежовибухо-небезпечних руйнувань сумішей.

Ключові слова


піротехнічні вироби; параметри термовпливу; процеси горіння сумішей.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шидловский А. А. Основы пиротехники. М.: Машиностроение, 1973. 320 с.


2. Шидловский А. А., Сидоров А. И., Си-лин Н. А. Пиротехника в народном хо-зяйстве. М.: Машиностроение, 1978. 231 с.


3. Силин Н. А., Ващенко В. А., Кашпо-ров Л. Я. и др. Горение металлизирован-ных гетерогенных конденсированных си-стем. М.: Машиностроение, 1982. 232 с.


4. Ващенко В. А., Кириченко О. В., Ле-га Ю. Г., Заика П. И., Яценко И. В., Цы-булин В. В.Процессы горения металлизи-рованных конденсированных систем. К. : Наукова думка, 2008. 745 с.


5. Кириченко О. В. Определение участков на поверхности металлических корпусов пиротехнических изделий, подвергаю-щихся разрушениям в условиях эксплуа-тации. Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2008. № 1. С. 149–154.


6. Кириченко О. В. Повышение эффектив-ности пиротехнических нитратосодер-жащих изделий в условиях их примене-ния. Вісник Черкаського державного те-хнологічного університету. 2009. № 2. С. 89–94.


7. Рябова І. Б., Сайчук І. В., Шарша-нов А. Я. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. Навчальний посібник. Харків: НУЦЗУ, 2010. 344 с.


8. Ващенко В. А., Котельников Д. И., Ле-га Ю. Г., Краснов Д. М., Яценко И. В., Кириченко О. В. Тепловые процессы при электронной обработке оптических мате-риалов и эксплуатации изделий на их ос-нове. К.: Наукова думка, 2006. 368 с.


9. Карташов Э. М. Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел. М.: Высшая школа, 1985. 324 с.


10. Силин Н. А., Ващенко В. А. Каш-поров Л. Я. и др. Металлические горючие гетерогенных конденсированных систем. М.: Машиностроение, 1976. 320 с.

11. Алексеев Е. М. Решение задач вычисли-тельной математики в пакетах MathCAD, MATHLAB, Maple9. 2006. 496 с.

Copyright (c) 2018 О. В. Кириченко, О. С. Діброва, Р. Б. Мотрічук, Є. О. Тищенко, В. В. Цибулін