URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162151

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162151

МУЛЬТИАГЕНТНА ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИКОМ ПІДПРИЄМСТВА ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Б. В. Мисник, Т. І. Веретільник, Л. Д. Мисник

Анотація


Розглянуто задачу аналізу та оптимізації функціонування підприємства галузі. Запро-поновано як інструментарій моделювання та підтримки прийняття рішень використовувати мультиагентні технології. Визначено проблеми, які супроводжують процес моделювання, по-будовано моделі з використанням продукційних правил та розроблено метод оптимізації на основі зміни множини задач, структури виробництва та стратегії управління підприємством.

Ключові слова


підприємство галузі; прийняття рішень; мультиагентні технології.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Снитюк В. Е. Мультиагентные техноло-гии анализа и оптимизации функциони-рования предприятий отрасли. Матема-тичні машини і системи. 2015. № 2. С. 139–146.


2. Voloshyn O. Intellectual information support of branch enterprise executives’ decision making processes. Information Theories and Applications: International Journal. 2014. Vol. 21, Number 4. P. 303–313.


3. Luck M. Multi-Agent Systems and Applications. Springer-Verlag: Berlin, 2001. 452 p.
4. Highlights on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems. Proceedings of International Workshops of PAAMS 2013, Salamanca, Spain, May 22–24, 2013.

5. Гужва В. М. Моделювання мультиагент-них систем для управління логістичними процессами на підприємствах: автореф. дис... канд. екон.наук: 08.03.02. К., 2002. 17 с.


6. Крицкий А. В. Информационная система поддержки принятия решений на основе мультиагентного похода: дисс... канд. техн. наук : 05.13.01. Екатеринбург, 2007. 150 с.


7. Єршов С. В. Теоретичні основи моделео-рієнтованої побудови нечітких інтелекту-альних мультиагентних систем: автореф. дис. докт. фіз.-мат. наук 01.05.03. К., 2013. 36 с.


8. Нарожний О. В. Моделі інтелектуального управління процесом навчання за допо-могою мультиагентних систем: автореф. дис... канд. техн. наук. 05.13.23. Одеса, 2007. 19 с.


9. Скворцов І. Б., Гудзь О. І., Швед Л. Р. Планування обсягів виробництва продук-ції на промисловому підприємстві з ура-хуванням її життєвого циклу. Науковий вісник НГУ. №6. Дніпро, 2013. С. 132–137.


10. Снитюк В. Є. Спрямована оптимізація і особливості еволюційної генерації поте-нційних розв’язків. Матеріали Міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рі-шень»: Ужгород (1-6 жовтня 2012). С. 182–183.

Copyright (c) 2018 Б. В. Мисник, Т. І. Веретільник, Л. Д. Мисник