URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162161

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162161

ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІРНИХ ГАРМОНІЙ ТА ВІДТВОРЕННЯ КОЛЬОРУ В ПОЛІГРАФІЇ

Т. І. Веретільник, Л. Д. Мисник, О. В. Манзюра, Р. Б. Капітан

Анотація


У статті розглянуто деякі аспекти колірної гармонії та кольороутворення в поліграфії, використання природної гармонійності кольорів у художньому проектуванні об’єктів полігра-фічного та мультимедійного виробництва.

Ключові слова


колір; гармонія; колірне сполучення; гармонія кольору; колірна композиція; кольороутворення.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рунге В. Ф. Основы теории и методоло-гии дизайна. М.: МЗ-Пресс, 2001. 252 с.


2. Прищенко С. В. Комп’ютерні технології у моделюванні колірних гармонійних
сполучень. Технічна естетика і дизайн: зб. наук. праць. К.: Віпол, 2006. Вип. 5–6.


3. Прищенко С. В. Естетичні параметри колористичного формоутворення в рек-ламній графіці України: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.01.03. К.: КНУБА, 2008. 20 с.


4. Кузнєцова І. О. Моделювання візуально-го сприйняття об’єктів дизайну, декора-тивно-прикладного і образотворчого мис-тецтва: дис... д-ра техн. наук: 05.01.03. К.: КНУБА, 2006. 415 с.


5. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М.: Эксмо, 2005. 368 с.


6. Олтман Р. Corel Draw 9. Полное руковод-ство. пер. с англ. М. Энтроп, 2000. 783 с.


7. О’Квин Д. Допечатная подготовка. Руко-водство дизайнера. М.: И. д.: Вильямс, 2001. 590 с.


8. Харченко В.І. Проблеми колірної гармо-нії у контексті графічного дизайну. Укра-їнська академія мистецтва: зб. наук. праць. К.: НАОМА, 2013. Вип. 20.


9. Саттон Т. Гармония цвета: Полное руко-водство по созданию цветовых комбина-ций / пер. с англ. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 215 с.


10. Стефанов С., Тихонов В. Цвет в полигра-фии и не только. М.: Репроцентр М, 2003. 320 с.

Copyright (c) 2018 Т. І. Веретільник, Л. Д. Мисник, О. В. Манзюра, Р. Б. Капітан