URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162172

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162172

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДВИЩЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

М. Ю. Шкуро

Анотація


Обґрунтовано шляхи вирішення проблеми підвищення муніципальної енергоефективності із застосуванням проектного підходу. Зроблено аналіз літератури щодо підвищення енергоефе-ктивності і дослідження стандартів в галузі управління проектами. Представлена концептуа-льна модель проекту підвищення муніципальної енергоефективності і сформульовано вимоги до неї. Концептуальна модель включає чотири аспекти – технологічний, організаційний, управлін-ський і інформаційний. Постульовано, що в концептуальну модель необхідно провести транс-фер моделей цих аспектів. Визначені суттєві характеристики кожного аспекту для здійснення ефективного трансферу. Формалізовано модель оцінювання рішень з енергоефективності для вибору оптимального рішення. Сформульований підхід холістичного бачення до проекту підви-щення муніципальної енергоефективності. Визначені елементи холістичного бачення у окремих підсистемах системи управління проектом. Розроблена послідовність реалізації періодичного цілісного моніторингу проекту підвищення муніципальної енергоефективності.

Ключові слова


управління проектами; муніципальна інфраструктура; енергоефективність; холізм; синергетизм; проактивність.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шевцов А. І., Бараннік В. О., Земля-ний М. Г., Ряузова Т. В. Аналітична допо-відь «Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми та перспективи» Дніп-ропетровськ: Регіональний філіал Націо-нального інституту стратегічних дослі-джень в м. Дніпропетровську. 2014. 78 с.


2. ДСТУ ІSО 50001:2014. Системи енергети-чного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ІSО 50001:2011, IDT). К.: Мінекономрозвитку України, 2015. 27 с.


3. IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management / IPMA, 2015. 431 p. URL: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/.
4. OGC. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3) URL: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/p3m3.


5. Руководство по управлению инновацион-ными проектами и программами : т. 1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. К.: Наук. світ, 2009. 173 с.


6. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) Sixth Edition / USA. PMI, 2017. 756 p.


7. Передача технологій // Українська дипло-матична енциклопедія: у 2 т. / Л. В. Губер-ський (голова). К.: Знання України, 2004. Т.2. М–Я. 812 с.


8. Бушуев Д. А. Механизмы переноса знаний программ развития организаций. Управле-ние развитием сложных систем. 2016. №25. С. 11–16.


9. Редько В. Є. Особливості холістичного управління в туризмі. Вісн. національного університету водного господарства та природокористування. Серія Економіка: зб. наук. пр. Рівне, 2014. № 1 (65). С. 331–338.


10. Бушуєв С. Д., Козир Б. Ю. Інноваційні механізми управління програм розвитку
морських транспортних кластерів. Управ-ление развитием сложных систем. 2011. №7. С. 5–7.

Copyright (c) 2018 М. Ю. Шкуро