URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162524

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162524

РЕЄСТРАЦІЯ І ОБРОБЛЮВАННЯ СИГНАЛУ ЕЕГ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІНОМІВ ЧЕБИШЕВА

А. Я. Кулик, Т. Г. Ревіна, М. В. Боднар

Анотація


При фізіологічних дослідженнях для оцінки активності головного мозку важливою умо-вою є зняття електроенцефалограми. У статті розглянуті питання побудови комп’ютерної системи для реєстрації ЕЕГ з використанням режиму переривань на рівні структури та алгоритмічного забезпечення. В залежності від методики реєстрації система містить від трьох до шістнадцяти амплітудних вимірювальних каналів. Для відфільтровування високочастотних завад пропонується додаткова процедура цифрової фільтрації з використанням поліномів Чебишева. Проведені розрахунки показали її ефективність. Пропонується методика оцінки міні-мальної довжини реалізації.

Ключові слова


електроенцефалограма; комп’ютерна система; цифрова фільтрація.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абакумов В. Г., Готра З. Ю. Злепко С. М. та ін. Реєстрація, обробка та контроль бі-омедичних сигналів. Вінниця: ВНТУ, 2011. 352 с.


2. Зенков Л. Р. Клиническая электроэнци-лография (с элементами эпилептологии). М.: МЕДпресс-информ, 2004. 368 с.


3. Русинов В. С. Клиническая электроэнци-лография. М.: Медицина, 1987. 527 с.

4. Тодоров І. В. Електроенцилографія в пси-хіатрії. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. 76 с.


5. Жадин М. Н. Биофизические механизмы формирования электроэнцифалограммы. М.: Наука, 1984. 372 с.


6. Дорош Н. В., Кучмій Г. Л. Розробка алгоритмічної бази для мікроелектронних систем аналізу біомедичних сигналів. Вісник ДУ «Львівська політехніка». 2000. № 401. С. 65 – 69.


7. Дорош Н. В., Кучмій Г. Л., Калюжна К. Р. Моделювання алгоритмів обробки електроенцефалограм для мікроелектронних систем контролю електричної активності мозку. Вісник НУ «Львівська політехні-ка». 2005. № 542. С. 80 – 84.


8. Акулов Л. Г., Муха Ю. П. Адаптивні ме-тоди в електроенцилографічних вимірю-ваннях. Біомедичні технології та радіое-лектроніка. 2007. № 1. С. 56 – 60.

9. Кулик А. Я., Кривогубченко С. Г., Компа-нець М. М., Кривогубченко Д. С. Проек-тування мікропроцесорних засобів. Він-ниця: ВДТУ, 2001. 135 с.

10. Патент 102077 України, МПК А61В 5/0476. Спосіб реєстрації електроенцефа-лограми / Кулик А. Я. (Україна), Власен-ко О. В. (Україна), Ревіна Т. Г. (Україна) та ін.; ВНМУ. – № u 201504441; заявл. 06.05.2015, опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19. – 6 с.


11. Овчинников П. Ф., Лисицын Б. М., Михайленко В. М. Высшая математика. К: Наука, 1989. С. 612.

Copyright (c) 2018 А. Я. Кулик, Т. Г. Ревіна, М. В. Боднар