URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2018.162581

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2018.162581

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПРОСТОРОВО-ХРОНОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИХ У ПРОСТОРІ ОБ’ЄКТІВ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Т. Є. Вуж

Анотація


Розроблено нову інформаційну технологію аналізу просторово-хронологічного впливу на стан атмосферного повітря стаціонарних у просторі об’єктів за умов невизначеності. Вплив формалізується як індивідуальний ризик захворюваності кожної людини, залежно від її перебування в той чи інший час у зоні, де має місце чи прогнозується підвищене забруднення атмосферного повітря. Сформульовано типові природні та ситуаційні невизначеності для цієї задачі, пов’язані зі збиранням вхідних даних, знанням точних місць розташування та інших параметрів стаціонарних у просторі джерел забруднення атмосферного повітря, а також динаміки розсіювання викидів від них. Запропоновано відомі та авторські методи і підходи для роз-криття чи мінімізації цих невизначеностей на прикладі задачі аналізу просторово-хронологічного впливу алергенних рослин на жителів міста з використанням даних Європейсь-кої аеробіологічної мережі.

Ключові слова


інформаційна технологія; просторово-хронологічна модель; ситуаційна невизначеність; природна невизначеність; аналіз даних.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Жицька Л. І. Екологічна оцінка впливу функціонування АЗС на атмосферу міста Сміла. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2014. № 1. С. 74–80.


2. Sofiev M., Siljamo P., Ranta H., Linkosalo T., Jaeger S., Rasmussen A., Rantio-Lehtimaki A., Severova E., Kukkonen J. A. Numerical model of birch pollen emission and dispersion in the atmosphere. Description of the emission module. Int. J. Biometeorol. 2013. 57. Р. 45–48. doi: 10.1007/
s00484-012-0532-z.


3. Дубовий В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В. Моделювання та
оптимізація систем: підручник. Вінниця:ТД «Едельвейс», 2017. С. 116–125.
4. Згуровский М. З., Панкратова Н. Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения. Киев: Наук. думка, 2011.728 с.

5. Глонь О. В., Дубовий В. М. Моделювання систем керування в умовах невизначено сті: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. 169 с.

6. Мокін В. Б., Вуж Т. Є. Оцінювання впли-ву просторово-розподілених шкідливих факторів на стан здоров’я населення на основі просторово-хронологічної моделі даних. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2014. Т. 28. № 2. С. 71–80.

7. Mokin V. B. Kozachko O. M., Rodinko-va V. V., Palamarchuk O. O, Vuzh T. Ye. The decision support system for the classifi-cation of allergenic pollen types based on fuzzy expert data of pollen features on the microscope images. Electrical and Comput-er Engineering (UKRCON): IEEE First Ukraine Conf. on 29 May-2 June 2017. INNS: 17353707. doi: 10.1109/UKR-CON.2017.8100368. Р. 850–856.

8. Мокін В. Б., Вуж Т. Є. Метод просторово-часового оцінювання параметрів стаціо-нарних у просторі об’єктів по їх сумарно-му впливу в одній точці. Проблеми інфор-маційних технологій. Херсон: ХНТУ, грудень 2017.


9. Martin Michael D., Chamecki Marcelo, Brush Grace S. Anthesis synchronization and floral morphology determine diurnal patterns of ragweed pollen dispersal. Agricultural and Forest Meteorology. 2010. 150. Р. 1307–1317. doi: 10.1016/j.agrformet.2010.06.001.

10. Mokin V. B., Rodinkova V.V., Vuzh T. Ye., Wojcik W., Sailarbek S. The improvement of the monitoring system on the basis of Burkard to raise the analysis accuracy for the allergic pollen found in the atmospheric air of the city. Przegląd Elektrotechniczny. ISSN 0033-2097, R. 93 NR 5/2017. doi: 10.15199/48.2017.05.17.

11. Mokin V. B., Vuzh T. Ye., Wójcik W., Imanbek B. Control and minimization of al-lergenic plants impact on bronchial asthma morbidity, based on spatial-temporal data model. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 98161M (December 18, 2015). doi:10.1117/12.2229083.


12. Родінкова В. В., Мотрук І. І., Александ-рова О. Є. Вплив метеорологічних факторів на концентрацію алергенного пилку трав'янистих рослин в атмосферному повітрі Вінницької області. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2016. № 2 (Т. 20). С. 366–369.
13. Мокін В. Б., Вуж Т. Є. Побудова геоін-формаційної моделі природних шкідливих факторів, які впливають на стан здоров’я людей, на основі просторово-хронологічної моделі даних у циліндричній системі координат. Сучасні інформа-ційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, захо-дами в надзвичайних ситуаціях: матеріа-ли XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 5–9 жовтня 2015 р. Київ, 2015. С. 121–125.

14. Мокін В. Б., Вуж Т. Є. Аналіз ризику впливу алергенних рослин на здоров’я дітей чи дорослих у населених пунктах на основі просторово-хронологічної моделі даних. Екологічна безпека та природоко-ристування: фаховий зб. № 16. Київ: КНУБіА. С. 54–59.

Copyright (c) 2018 Т. Є. Вуж