URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2018.162716

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2018.162716

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАКІВ

Дієго Фернандо Сепеда Гуаман

Анотація


Розвиток літакобудування потребує постійного удосконалення системи технічного обслуговування літаків після їх введення в експлуатацію, яке має відповідати міжнародним нормам, вимогам та стандартам. Можливість своєчасного надання послуг у сфері обслуговування літаків повинна забезпечувати у подальшому якість транспортних послуг. На сьогоднішній день у світі існує проблема надання технічного обслуговування літаків поза межами заводів-виробників, тому є необхідність у створенні нових підприємств, які будуть надавати ці послуги в аеропортах та на спеціально обладнаних майданчиках поза їх межами. У статті проаналізовано процес створення нового підприємства, наведено дослідження застосування проектного підходу до реалізації організаційних проектів у сфері обслуговування літаків, виявлено особливості цих проектів, наведено їх класифікацію, проаналізовано проблеми з людським ре-сурсом, які можуть знищити ідею реалізації цих проектів, а також ідентифіковано ризики, що мають вплив на ці проекти.

Ключові слова


проектний підхід; організаційні проекти; літакобудування; технічне обслуговування літаків; особливості; класифікація; поведінкова економіка; компетентнісний підхід; ризики; ідентифікація.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дружинин Е. А. Методологические основы рискориентированного подхода к управлению ресурсами проектов и программ развития техники: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22 – управление проектами и программами. Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». Харьков, 2006. 37 с.


2. Емад А. Абдуль Рета. Методологічні основи формування, аналізу та управління програмою розвитку авіаційної техніки: авто-реф. дис… д-ра техн. наук: 05.13.22 – управління проектами та програмами. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Ха-рків. авіац. ін-т». Харків, 2006. 36 с.


3. Ченарані А. М. Моделі і методи управління ризиками при створенні авіаційної техніки на основі оцінки невизначеності: дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 – управління проектами та програмами. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». Харків, 2017. 185 с.


4. Малєєва О. В. Методологічні основи сис-темного аналізу якості проектів та програм розвитку виробництва: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.22 – управління про-ектами та розвиток виробництва. Нац. ае-рокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Хар-ків. авіац. ін-т». Харків, 2003. 36 с.


5. Латкін М. О. Методологічні основи ство-рення системи управління ризиками проек-тів підприємства: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.13.22 – управління проекта-ми та програмами. Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». Ха-рків, 2008. 38 с.


6. Балашов В. Г., Заложнев А. Ю., Нови-ков Д. А. Механизмы управления организационными проектами. Москва: ИПУ РАН, 2003. 84 с.


7. Пурський О. І., Харченко О. А., Василевсь-ка А. О.Система управління проектами торговельного підприємства. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. № 10. Київ: КНУБА, 2012. С. 78–82.


8. Бізнес портал. Все про планування своєї справи: від ідеї до відкриття бізнесу. URL: https://biznes-plan.com.ua/ (дата звернення: 24.07.2018).


9. Required Aircraft Inspections. URL: http://www.aviation-safety-bureau.com/aircraft-inspections.html (дата звернення: 24.07.2018).
10.A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth ed. USA, PMI, 2017. 756 p.


11.Яковлева Е. А. Поведенческая экономика как область научного знания в современной экономической науке. Journal of economic regulation (Вопросы регулирования эконо-мики). Т. 5, № 2. Ростов-на-Дону: Гуманитарные перспективы, 2014. C. 62–69.


12.Яковлева Е. А. Анализ возможностей ис-пользования принципов поведенческой экономики для принятия эффективных управленческих решений. Современные технологии управления. № 5 (65). Номер статьи: 6504. Дата публикации: 2016-05-17. URL: https://sovman.ru/article/6504/ (дата обращения: 24.07.2018).


13.IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB). IPMA, 2013. 67 p. doi.org/10.1108/ijmpb-10-2013-0049.


14.Bushuyev S. D., Bushuev D. A., Jaroshen-ko R. F. Organization development projects management driving by entrepreneurship en-ergy. Serbian Project Management Journal. 2016. Vol. 6, iss. 2. P. 12–16.


15.Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами та програмами. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, про-грамами та проектами. № 1 (1277). Хар-ків: НТУ «ХПІ», 2018. С. 3–9. doi: 10.20998/2413-3000.2018.1277.1.

Copyright (c) 2018 Дієго Фернандо Сепеда Гуаман