URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2018.162719

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2018.162719

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ ТА РИЗИКАМИ КОМАНД ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ю. М. Кузьмінська

Анотація


У статті наведено та охарактеризовано параметри креативності управління освітніми проектами та ризики, пов’язані з людьми, що мають значний вплив на успіх проекту. Автором пропонується використати за аналогією підходи щодо огранювання діамантів у проектному менеджменті на прикладі освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації та встанов-лено взаємозв’язок ризиків проекту з креативністю команди проекту. Саме глибокий всебічний аналіз цих аспектів доводить актуальність та вказує на шляхи усунення ризиків, що можуть вплинути на успіх освітнього проекту у сфері підвищення кваліфікації, в процесі управління його командою.

Ключові слова


освітній проект; підвищення кваліфікації; команда проекту; управління; креативність; ризики освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кузьмінська Ю. М., Данченко О. Б. Креативні технології управління освітніми проектами. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід: матеріали Міжнар. конф. (21–24 листоп. 2017 р., м. Відень, Австрія) у 2 т. Т. І. Дніпро-Відень, 2017. C. 102–107.


2. Оберемок І. І. Методи та засоби проектноорієнтованого управління у вищих навчальних закладах: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. МОН України. Київ, 2003. 17 с.


3. Лясковський В. П. Моделі, методи і алгоритми побудови проектів систем організа-ційного управління вищим навчальним закладом: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Нац. транспорт. ун-т. Київ, 2001. 19 с.


4. Коляда О. П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищо-го навчального закладу: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ, 2011. 20 с.
5. Рулікова Н. С. Управління портфелем ін-новаційних проектів вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Миколаїв, 2009. 20 с.


6. Блінцов В. С., Драгомиров В. В. До концепції управління проектом модернізації ви-щої освіти. Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ІІІ міжнар. на-ук.-практ. конф. Миколаїв, 2007. С. 34–37.


7. Животова Т. П., Григор О. О. Класифікація проектів вищих навчальних закладів. Управління проектами у розвитку суспільства. Управління програмами організацій-ного розвитку в конкурентному оточенні: тези доп. ІV міжнар. конф., 22–23 травня 2008 р. Київ, 2008. С. 71–72.


8. Борзенко-Мірошніченко А. Ю. Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки: ввтореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ, 2007. 20 с.


9. Креативные технологии управления проек-тами и программами: монография / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, И. А. Бабаев и др. Киев: Саммит-книга, 2010. 768 с.


10. Лепський В. В., Кузьмінська Ю. М. Застосування методу перехресної соціометрич-ної оцінки до визначення креативності команди проекту. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління порт-фелями, програмами та проектами: зб. наук. праць. № 2 (1111). Харків: НТУ «ХПІ», 2015. С. 172–177.


11. Кузьмінська Ю. М. Концептуальна модель управління командами освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації. Управління проектами: стан та перспективи: матері-али ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Миколаїв: НУК, 2018.

Copyright (c) 2018 Ю. М. Кузьмінська