URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2018.162760

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2018.162760

МЕТОД ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОТИРИЗИКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ПОРТФЕЛІВ НАУКОМІСТКИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

С. К. Чернов, О. Ю. Савіна

Анотація


У статті висвітлено основні підходи до бюджетування проектів. Проаналізовано існуючі методи функціонально-вартісного аналізу. Встановлено, що для створення перспективно-го портфеля наукомістких проектів підприємств необхідно враховувати цінності проектів портфелів та самих портфелів наукомістких проектів підприємств. Запропоновано удосконалити існуючий протиризиковий метод функціонально-вартісного аналізу проектів ціннісними складовими та розширити його використання за рахунок застосування до рівня портфелів проектів. Наведено схему запропонованого методу ціннісноорієнтованого протиризикового функціонально-вартісного аналізу та алгоритм його впровадження.

Ключові слова


наукомісткий проектж портфелі наукомістких проектів; ціннісноорієнтоване управління; функціонально-вартісний аналіз.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Функционально-стоимостной анализ в управлении проектами наукоемких пред-приятий: монография / Е. Б. Данченко, Л. С. Чернова, Д. И. Бедрий, Е. В. Погорелова, А. И. Мазуркевич. Днепропет-ровск: IMA-Press, 2011. 237 с.


2. Бедрій Д. І. Огляд методів бюджетування наукових проектів. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2011. № 1/7 (49). С. 43–45.

3. Данченко О. Б., Бедрій Д. І. Функціонально-вартісний аналіз наукових проектів. Управління розвитком складних систем. 2012. № 12. С. 48–54.


4. Застосування функціонально-вартісного аналізу в процесі бюджетування наукових проектів / А. А. Златкін, О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, Л. С. Чернова. Управління розвитком складних систем. 2011. № 6. С. 43–46.


5. Бедрій Д. І. Управління вартістю проектів наукових установ з врахуванням ризиків: автореферат ... канд. техн. наук, спец.: 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Одеса: Одес. нац. політехн. ун-т, 2013. 20 с.


6. Савина О. Ю. Особенности наукоемких предприятий и специфика управления их проектами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2017. № 1. С. 77–87.


7. Савіна О. Ю. Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та спе-цифіка управління ними. Управління роз-витком складних систем. 2017. № 30. С. 62–74.


8. Савіна О. Ю., Чернов С. К. Метод фор-мування ціннісно-орієнтованого портфе-ля проектів наукомісткого підприємства. Управління розвитком складних систем. 2018. № 34. С. 275–290.

Copyright (c) 2020 С. К. Чернов, О. Ю. Савіна