URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2018.162768

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162768

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СОРТУВАННЯ ОВОЧІВ/ФРУКТІВ ЗА РОЗМІРОМ

А. О. Куцевол, Ю. Г. Лега, О. С. Гавриш, М. О. Багрій

Анотація


Розроблено установку для сортування овочів/фруктів за розміром на базі системи технічного зору. Розробка дозволяє прискорити робочий процес по сортуванню овочів/фруктів і точніше відбирати їх за розміром, базуючись на визначенні таких параметрів: висота, ширина, периметр та площа зображення вимірюваного об’єкта; коефіцієнт форми.

Ключові слова


автоматизована установка; технічний зір; цифрова обробка зображень; середовище LabVIEW; модуль Vision Assistant.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Творошенко І. С. Конспект лекцій з дис-ципліни «Цифрова обробка зображень» для студентів 4 курсу денної форми на-вчання напряму 6.080101 – Геодезія, кар-тографія та землеустрій; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 75 с.

2. Визильтер Ю. В., Желтов С. Ю., Князь В. А., Ходарев А. Н., Моржин А. В. Обработка и анализ цифровых изображе-ний с примерами на LabVIEW IMAQ Vision. Москва: ДМК Пресс, 2007. 464 с.


3. Офіційний сайт National Instruments. URL: www.ni.com


4. NI Vision Development Module. URL: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/2881.


5. NI Vision: Step 3: Develop Vision Script. URL: https://www.youtube.com/wat ch?v= LR33-W4Thww&list= PLgd8MjgDMLtdcnvdHOl4pt6v1OYAASuOd


6. NI Vision Builder Automated Inspection Dominos (Machine Vision Demo). URL: https://www.youtube.com/watch?v=e7QJLMvHE1Y&list=PLgd8MjgDMLtdcnvdHOl4pt6v1OYAASuOd&index=2


7. Алиханов Дж., Молдажанов А., Шыныбай Ж., Цонев Р., Даскалов П. Метод оценки качеств инкубационных яиц путем определения их геометрических парамет-ров. Научни трудове на русенския универ-ситет. 2012. Т. 51, серия 3.1. С. 182–187.


8. Алиханов Д. М., Молдажанов А. К. Установка для автоматизированного определения геометрических параметров яиц на базе системы технического зрения. Ma-chines, technolоgies, materials: sci. proceed-ings of the XI international congress. 2014. C. 37–40.


9. Алиханов Д., Шыныбай Ж., Молдажанов А., Даскалов П. Результаты исследований автоматизированной установки для измерения геометрических параметров клубней картофеля на базе системы технического зрения. Аgricultural machinery: sci. proceedings of the III international sci. and tech. conf. 2015. С. 41–44.


10. Суранов А. Я. LabVIEW 8.20: справочник по функциям. Москва: ДМК Пресс, 2007. 536 с.


11. Тревис Джеффри. LabVIEW для всех / пер. с англ. Клушин Н. А. Москва: ДМК Пресс; Прибор Комплект, 2005. 544 с.


12. Луценко Г. В. Методика створення модулів обробки експериментальних даних у середовищі LABVIEW. Вісник Черкаського національного університету. 2012. Вип. 12 (225). С. 61–67.


13. Воєводін С. Імітаційне моделювання й віртуальні вимірювання в лабораторному практикумі. Інформатика. 2010. № 41–43 (569–571). C. 3–17.

Copyright (c) 2018 А. О. Куцевол, Ю. Г. Лега, О. С. Гавриш, М. О. Багрій