URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2018.162771

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162771

АДАПТИВНА РЕЄСТРАЦІЯ І ОБРОБЛЮВАННЯ СИГНАЛУ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ

А. Я. Кулик, В. М. Дідич, Т. Г. Ревіна, М. В. Боднар

Анотація


Розповсюдженість серцево-судинних захворювань постійно зростає, що викликає необхідність розроблювання все більш ефективних сучасних засобів їх діагностики та лікування. Первинна діагностика базується на записуванні електрокардіограми, лише після чого лікар використовує додаткові дані кардіологічних показників, отриманих із залученням інших методів досліджень. Розвиток комп’ютерних технологій, сучасних методів цифрового оброблювання даних та клінічні задачі зумовили розроблювання і використання в повсякденній практиці процесорних засобів. Це дозволило підвищити якість оброблювання електрокардіограми і забезпечити кількісну оцінку змін ЕКГ. Разом з тим, це викликає необхідність підвищення точності та чутливості. Перспективним методом розв’язання цих задач є спектральний аналіз із залученням засобів сучасних інформаційних технологій. Однак при цьому не обґрунтовуються частота дискретизації і довжина реалізації. Запропоновано структуру пристрою, яка дозволяє здійснювати реєстрацію ЕКГ комп’ютерною системою.


Ключові слова


електрокардіограма; комп’ютерна система; адаптація.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баевский Р. М., Фунтова И. И., Куш И. Ж. Суточная динамика артериального давления человека в условиях невесомости. Вестник
аритмологии. 2002. № 26. С. 61–66.


2. Баевский Р. М., Никулина Г. А. Холтеровское мониторирование в космической медицине: анализ вариабельности сердечного ритма. Вестник аритмологии. 2000. № 16. С. 6–16.


3. Снежицкий В. А. Методологические аспекты анализа вариабельности сердечного ритма в клинической практике. Медицинские новости. 2004. № 9. С. 37–43.


4. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем / Р. М. Баевский, Г. Г. Иванов, Л. В. Чирейкин [и др.]. Вестник аритмологии. 2002. № 24. С. 65–69.


5. Шульгин В. И., Морозов А. В., Волосюк Е. В. Использование технологии
«слепого разделения источников» при обработке биомедицинских сигналов. Клиническая информатика и Телемедицина. 2005. № 1. С. 42–50.


6. Можливості аналізу електрокардіограми у фазовому просторі та варіабельності ритму серця в амбулаторних пацієнтів із гіпертонічною хворобою / Т. І. Чабан, І. А. Чайковський, Л. С. Файзільберг [та ін.]. Український медичний часопис. 2009. № 2(70) – III/IV. С. 126–128.

7. Файзильберг Л. С. Компьютерная диагностика по фазовому портрету электрокардиограммы. К.: Освита Украины, 2013. 192 с.


8. Іванько К. О., Іванушкіна Н. Г. Метод виявлення пізніх потенціалів передсердь на основі аналізу власних підпросторів вейвлет-образів електрокардіосигналів. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2010. № 6. С. 11–18.

9. Кулик А. Я., Кривогубченко С. Г., Компанець М. М., Кривогубченко Д. С. Проектування мікропроцесорних засобів. Вінниця: ВДТУ, 2001. 135 с.


10. Спосіб реєстрації електрокардіограми: патент 101127 України, МПК А61В 5/0402 /Кулик А. Я. (Україна), Власенко О. В. (Україна), Йолтухівський М. В. (Україна) та ін.; ВНМУ. № u 201510933; заявл. 09.11.2015, опубл. 25.05.2016. Бюл. № 10. 6 с.


11. Спосіб реєстрації електрокардіограми: патент 101128 України, МПК А61В 5/0402 / Кулик А. Я. (Україна), Власенко О. В. (Україна), Йолтухівський М. В. (Україна) таін.; ВНМУ. № u 201510935; заявл. 09.11.2015, опубл. 25.05.2016. Бюл. № 10. 9 с.


12. Спосіб реєстрації електрокардіограми: патент 101129 України, МПК А61В 5/0402 /Кулик А. Я. (Україна), Власенко О. В. (Україна), Йолтухівський М. В. (Україна)та ін.; ВНМУ. № u 201510939; заявл. 09.11.2015, опубл. 25.05.2016. Бюл. № 10. 7 с.


13. Основи техніки передавання інформації /Р. Н. Квєтний, М. М. Компанець,
С. Г. Кривогубченко, А. Я. Кулик. Універсум-Вінниця, 2002. 358 с.


14. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів / В. Г. Абакумов,
З. Ю. Готра, С. М. Злепко та ін. Вінниця: ВНТУ, 2011. 352 с.


15. Кулик А. Я., Вуж Т. Є., Коваль Б. Ф. Експеримент в медицині. Комп’ютерні системи та інформаційні технології: монографія. Вінниця: ВНМУ, 2018. 145 с.

Copyright (c) 2018 А. Я. Кулик, В. М. Дідич, Т. Г. Ревіна, М. В. Боднар