URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2018.162813

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162813

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕННЯХ

Н. В. Гурець

Анотація


На сучасному етапі розвитку суспільства найбільш гострими проблемами муніципальних утворень є екологічні, пов’язані з надмірною концентрацією на обмежених територіях населення, транспорту і промислових підприємств. Одним із ефективних шляхів вирішення вищезазначених проблем є реалізація місцевими адміністраціями проектів впровадження системи екологічного менеджменту, які дозволяють зменшувати негативний вплив на довкілля при одночасній економії фінансових та матеріальних ресурсів. У статті розглянуто сутність та класифікаційні характеристики проекту впровадження системи екологічного менеджменту; визначено мету, продукт та основні ризики при його реалізації, виокремлено особливості управління проектом саме у муніципальних утвореннях. Проведений аналіз доводить необхідність застосування методів превентивного управління при підготовці та реалізації проекту впровадження системи екологічного менеджменту, обов’язкового включення до проекту ме-тодів управління витратами ресурсів і енергії та врахування інтересів зацікавлених сторін проекту на всіх стадіях життєвого циклу.

Ключові слова


система екологічного менеджменту; проект впровадження системи екологічного менеджменту; організаційний проект; зацікавлені сторони проекту.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Астафьева О. В., Дерягина С. Е. Внедрение системы экологического менеджмента в органах местного самоуправления. Лидерство и менеджмент. 2018. № 4. Т. 5. URL: https://creativeconomy.ru/lib/39515 (дата звернення: 02.10.2018).

2. Гавадзин Н. О. Аспекти управління реалізацією екологічних проектів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2015. Вип. 1 (1). С. 110–112.

3. Мартиненко В. О. Екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального управління. Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць ХарРІ НАДУ при Президентові України. Харків, 2009. № 2 (25). С. 116–120.

4. Олексієнко М. М. Проактивний підхід до управління екологічними проектами. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць КНУБА. 2013. № 14. URL: http://journals.uran.ua/urss/article/view/40991/37313 (дата звернення: 16.08.2018).

5. Руденко С. В. К вопросу оценки результатов природоохранного проекта на основе принципов ценностного подхода. Проблеми техніки: наук.-вироб. журн. Одеса, 2010. № 4. С. 48–59.


6. Смоленніков Д. О. Роль стейкхолдерів у запровадженні екологічної відповідальності підприємств. Вісник СумДУ. Серія: Економіка. Суми, 2015. № 4. С. 12–16.


7. ДСТУ ISO 14001 : 2006. Системи еколо-гічного управління. [Чинний з 2006-05-15]. Київ, 2006. 7 с. (Вимоги і керівницт-во з використання).


8. Хрутьба В. О. Креативна модель проекту впровадження системи екологічного менеджменту транспортного підприємства. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. № 1/10 (61). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19067361 (дата звернення: 15.07.2018).


9. Panya N. et al. The performance of the envi-ronmental management of local govern-ments in Thailand. Kasetsart Journal of So-cial Sciences. 2018. No. 39. P. 33–41. URL: https://reader.elsevier.com/reader/sd/5EF491FB30456BC9F327ED101A9EA1A942220CBF2EECF9390115006DA339A7001EDC44899BFC8505E3F50E051940404C (Last accessed: 25.10.2018).


10. Reed M. S. Stakeholder participation for environmental management: A literature review. Biological conversation. 2008. № 141. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/384f/a0881
8e5b561453a2f86ce521ff8fc12c9b1.pdf (Last accessed: 21.10.2018).


11. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению: монография / под общ. ред. О. В. Прокопенко. Польща: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2014. 474 с.

Copyright (c) 2019 Н. В. Гурець