URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2018.162814

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2018.162814

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ В 4П-СЕРЕДОВИЩІ

О. В. Єгорченков, Є. Ю. Катаєва, Ю. Л. Хлевна

Анотація


Одна з проблем сучасного проектного менеджменту полягає в тому, що зазвичай на підприємствах для управління проектами використовуються різні інструментальні програмні засоби, які вирішують різні функціональні задачі: планування, контролю, економічної та фінансової оцінки та ін. Традиційно задачі інтеграції інформації в таких системах розглядаються в рамках способів управління інформаційним зв’язком у проектах. Однак з підвищенням рівня інформатизації проектно-орієнтованих підприємств використання різноманітних інформаційних систем для вирішення функціональних задач виявляється недостатньо. Тому в статті пропонується створити концепцію управління портфелями проектів і програм проектноорієнтованих підприємств, яка об’єднує сфери управління проектами і організаціями в єдине функціональне середовище – 4П-середовище. Науково-методологічний базис побудови 4П-середовища необхідний для того, щоб на основі розроблених моделей і методів створювати структури, алгоритми, засоби та процеси функціональних надбудов над інструментальними засобами управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах. По суті, такий базис дасть можливість створити множину функціональних операторів, які задовольнять потребу проектного менеджменту в сучасній інформаційній технології управління.

Ключові слова


4П-середовище; портфель проектів і програм; проектний менеджмент; інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тернер Дж. Родни. Руководство по проектно-ориентированному управлению / пер. с англ. под. общ. ред. Воропаева В. И. Моск-ва: ИД Гребенщикова, 2007. 522 с.


2. Матвеев А. А., Новиков Д. А., Цветков А. В. Модели и методы управления портфелями проектов. Москва: ПМСОФТ, 2005. 206 с.


3. Linenberg Y, Stadlker Z, Arbuthnot S. Opti-mizing organizational performance by manag-ing project benefits. PMI Global Congress. 2003.


4. Кендалл Д. И., Роллинз С. К. Современные методы: управление портфелями проектов и офис управления проектами. Санкт-Петербург: Питер, 2004.


5. Teslia I., Yehorchenkov O., Khlevna I., Khlev-nyi А. Development concept and method of formation of specific project management me-thodologies. Eastern-European Journal of En-terprise Technologies. 2018. № 5/3 (95). С. 6–16. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.142707


6. Cooper Robert G., Edgett Scott J., Kleinschmidt Elko J. New problems, new solutions: making portfolio management more effective. Research. Technology Management. № 2. 43 р.


7. Єгорченкова Н. Ю. Інтеграція матричних технологій і методу критичних ланцюгів в управлінні ресурсами портфелів проектів і програм. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. Київ, 2012. № 7. С. 30–35.


8. Тесля Н. Ю. Створення системи портфельного управління ресурсами компанії в проектах. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. Київ, 2010. № 4. С. 19–22.

9. Тесля Ю. М., Білощицький А. О., Тесля Н. Ю. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (admi-nistrated projects of the enterprise) систем. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. Київ, 2010. № 1. С. 16–20.


10. Yehorchenkova N. Yu., Yehorchenkov A. V. Product-resource planning system. IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing. Ukraine, Lviv, 2016. P. 29–33.


11. Yehorchenkova N. Yu., Yehorchenkov A. V. Production and project activities modeling module of instrument-making enterprise. 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TSCET’18). Lviv–Slavsko, Ukraine, 2018.


12. Егорченкова Н. Ю. Имитационное моделирование в проектной деятельности предприятия. Управління розвитком систем: зб. наук. праць. Київ: КНУБА, 2016. № 26. С. 67–73.


13. Stutko N. Efficiency of information system of project management. URL: http://www.iteam.ru/publications/project/section_41/article_2709/


14. Raymond L., Bergeron F. Project manage-ment information systems: an empirical study of their impact on project managers and project success. International Journal of Project Management. Amsterdam, Nether-lands: Elsevier, 2008. 26 (2). Р. 213–220.


15. Project resources management. URL: http://club-energy.ru/e8_3.php
16. Burkov V. N., Novikov D. A. How to manage projects. Moscow: Sinteg, 1997. P. 188.


17. Yehorchenkov А. V., Yehorchenkova N. Yu. Simulation. Information technology and inte-raction: ІІ international sci.-pract. conf. Ukraine, Kyiv, 2015. Р. 130–132.


18. Project portfolio management. URL: https://www.oracle.com/applications/primavera/products/project-portfolio-management/resources.html#whitepapers

19. Microsoft Project. URL: https://ru.wiki-pedia.org/wiki/Microsoft_Project

20. ERP. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP

Copyright (c) 2020 О. В. Єгорченков, Є. Ю. Катаєва, Ю. Л. Хлевна