URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2019.164756

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2019.164756

РОЗРОБЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОЖЕЖ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ

О. Г. Мельник, Р. П. Мельник

Анотація


Дослідження присвячене розробленню структурної схеми комп’ютеризованої системи для реалізації методу прогнозування передумов виникнення пожеж у житловому секторі. Розроблена комп’ютеризована система базується на використанні методу групового урахування аргументів за рахунок його адаптації до предметної області. Таблична реалізація методу забезпечить точне прогнозування пожеж у житловому секторі в реальному часі.

Встановлено, що найбільш ефективним методом підвищення швидкодії та достовірності роботи спеціалізованих засобів обчислювальної техніки є використання системи залишкових класів та інформаційної надлишковості. Подальші дослідження були спрямовані на пошук системи числення, яка найбільш ефективно реалізує систему залишкових класів з урахуванням сучасного розвитку обчислювальної техніки. Для забезпечення швидкості та достовірності реалізації системи залишкових класів запропоновано реалізувати її на основі позиційної двійково-четвіркової системи числення з постійною кількістю одиниць.

Ключові слова


прогнозування пожеж; житловий сектор; комп’ютеризована система; система числення

Повний текст:

PDF

Посилання


World health rankings. URL: http://www. worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/fires/by-country/ (дата звернення: 15.01.2019).

Аналіз масиву карток обліку пожеж (POG_STAT) за 12 місяців 2018 року. URL: http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Analiz-masivu-kartok-obliku-pozhezh.html (дата звернення: 15.01.2019).

Jihyun Lee, Jiyeon Son, Jeu Young Kim, Jun Hee Park. Planning energy consumption of home appliances in real home network environments. 2012 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE). Las Vegas, 2012. Р. 524–525. doi: 10.1109/ICCE.2012. 6161802

Moayedi S., Shom S., Harms A., Alahmad M. Real time power monitoring detection based on sequence time domain reflectometry approach. Journal of Computer and Communications. 2018. No. 6. Р. 92–103. doi: 10.4236/jcc.2018. 61010

Alahmad M., Nader W., Neal J. et al. Real time power monitoring & integration with BIM. IECON 2010 – 36th annual conference on IEEE industrial electronics society. 2010, 7–10 Nov. Р. 2454–2458. doi: 10.1109/IECON.2010.5675385

Vidyashree P., Pushpalatha S. The design and implementation of building fire monitoring system using zigbee-wifi gateway. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). 2017. Vol. 4. Iss. 7. Р. 3030–3032.

Дендаренко В. Ю., Мельник О. Г., Чепурний Г. П. Побудова інформаційної системи моніторингу пожежної безпеки. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2014. Вип. 3 (40). С. 167–170.

Мельник О. Г. Формування вимог до векторної основи системи залишкових класів з урахуванням рішення задачі прогнозування пожеж у житловому секторі. Системи озброєння і військова техніка. 2015. № 1 (41). С. 165–167.

Мельник О. Г., Мельник Р. П. Оцінка оперативності прогнозування пожеж у житловому секторі. Вісник Черкаського державного технологічного універси-тету. Серія: Технічні науки. 2017. № 4. С. 27–31.

Голуб С. В. Багаторівневе моделюван-ня в технологіях моніторингу оточую-чого середовища: монографія. Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. 220 с.

Мельник О. Г., Мельник Р. П. Застосу-вання методу групового урахування аргументів до прогнозування пожеж у житловому секторі. Надзвичайні ситуації: безпека та захист: матеріали VIІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Черкаси, 2017. С. 7–8.

Пантєлєєва Н. М., Рудницький В. М. Теоретичні основи створення природно-надійних комп’ютерних систем: посібник. Черкаси: Брама-Україна, 2009. 200 с.

Рудницкий В. Н., Казаринова Н. Л., Нечипоренко О. В. Синтез арифмети-ческих устройств по условию надежности на основе систем счисления с постоянным числом единиц. Збірник наукових праць ІПМЕ НАНУ. 2005. Вип. 29. С. 3–11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. World health rankings. URL: http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/fires/by-country/

 

2. The analysis of the set of fire accounting cards (POG_STAT) for 12 months of 2018. URL: http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Analiz-masivu-kartok-obliku-pozhezh.html

 

 3. Jihyun Lee, Jiyeon Son, Jeu Young Kim, Jun Hee Park (2012). Planning energy consumption of home appliances in real home network environments. 2012 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, pp. 524–525. doi: 10.1109/ICCE.2012.6161802

 

4. Moayedi, S., Shom, S., Harms, A., Alahmad, M. (2018). Real time power monitoring detection based on sequence time domain reflectometry approach. Journal of Computer and Communications, No. 6, pp. 92–103. doi: 10.4236/jcc.2018. 61010

 

5. Alahmad, M., Nader, W., Neal, J. et al. (2010). Real time power monitoring & integration with BIM. IECON 2010 – 36th annual conference on IEEE industrial electronics society, 7–10 Nov., pp. 2454–2458. doi: 10.1109/IECON.2010.5675385

 

6. Vidyashree, P., Pushpalatha, S. (2017). The design and implementation of building fire monitoring system using zigbee-wifi gateway. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), vol. 4, iss. 7, pp. 3030–3032.

 

7. Dendarenko, V. Yu., Melnyk, O. G., Chepurnyi, G. P. (2014). Construction of information system for fire safety monitoring. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl, iss. 3 (40), pp. 167–170 [in Ukrainian].

 

8. Melnyk, O. G. (2015). Formation of requirements to vector foundation of residual classes system taking into account the solution of the problem of fire forecasting in housing sector. Systemy ozbroyennya i vijskova tehnika, No. 1 (41), pp. 165–167 [in Ukrainian].

 

9. Melnyk, O. G., Melnyk, R. P. (2017). Evaluation of fire forecasting efficiency in housing sector. Visnyk Сherkaskogo derzhavnogo technolohichnogo univer-sytetu. Seria: Tehnichni nauky, No. 4, pp. 27–31 [in Ukrainian].

 

10. Golub, S. V. (2007). Multilevel modeling in the technologies of environment monitoring: monograph. Cherkasy: Vyd-vo ChNU im. B. Khmelnytskoho, 220 р. [in Ukrainian].

 

11. Melnyk, O. G., Melnyk, R. P. (2017). The use of group argument accounting method to fire forecasting in housing sector. Nadzvychaini sytuatsii: bezpeka ta zakhyst: materials of the VII All-Ukr. sci.-pract. conf. with internat. participation. Cherkasy, pp. 7–8 [in Ukrainian].

 

12. Рantjeljejeva, N. M., Rudnyckyj, V. M. (2009). Theoretical foundations for the creation of natural reliable computer systems. Сherkasy: Brama-Ukraіna, 200 р. [in Ukrainian].

 

13. Rudnickij, V. N., Kazarinova, N. L., Nechi-porenko, O. V. (2005). The synthesis of arithmetic units by relience condition based on notation systems with fixed bit count. Zbirnyk naukovych prac IPME NANU, iss. 29, pp. 3–11 [in Russian].

Copyright (c) 2019 Ольга Григорівна Мельник, Руслан Павлович Мельник