URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.166332

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.166332

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БІМОРФНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Костянтин Вікторович Базіло

Анотація


У роботі розглянуто технологію додаткових елементів, при якій не потрібна будь-яка доробка п’єзоелемента, а зміна характеристик перетворювача здійснюється за рахунок зовнішніх для п’єзоелемента кіл. Вивчено вплив додаткових індуктивності й ємності на амплітудно-частотні характеристики п’єзоелектричного перетворювача. Досліджено вплив на амплітудно-частотні характеристики п’єзоелектричного перетворювача додаткового опору, підключеного на його вхід і між п’єзоелектричним перетворювачем та загальним проводом. Розглянуто конструкцію та математичну модель біморфного дискового п’єзоелектричного трансформатора з симетричним електричним навантаженням у вторинному електричному колі, що побудована з мінімальною кількістю припущень, які спрощують реальну ситуацію.


Ключові слова


п’єзоелектричний диск; біморфний елемент; технологія проектування; додаткові елементи

Повний текст:

PDF

Посилання


V. Sharapov, Piezoceramic sensors. Springer, 2011.

R. G. Dzhagupov, and A. A. Erofeev, Piezoelectronic devices of computing equipment, control and monitoring systems. St. Petersburg: Politehnika, 1994 [in Russian].

О. N. Petrishchev, Part 1. "Harmonic vibrations of piezoceramic elements in vacuum and a method of resonance – antiresonance" (part 1) in Harmonic oscillations of piezoceramic elements. Kiev: Avers, 2012 [in Russian].

V. M. Sharapov, "Technologies of synthesis of piezoceramic sensors", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo uni-versytetu, no. 3, 2010 [in Russian].

O. N. Petrishchev, and C. V. Bazilo, Principles and methods of mathematical modelling of oscillating piezoelectric elements. Cherkasy: Gordienko, 2019 [in Russian].

V. M. Sharapov, "A method of creating acoustic oscillations using a piezoelectric element", Patent of Ukraine 56930, Jan. 25, 2011 [in Ukrainian].

V. M. Sharapov, et al. "Electroacoustic transducer", Patent of Ukraine 56932, Jan. 25, 2011 [in Ukrainian].

V. M. Sharapov, C. V. Bazilo, Zh. V. Sotula, andV. E. Snityuk, "Investigation of piezo-electric transducers with additional oscillatory circuits", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, no. 1, pp. 35-38, 2013 [in Russian].

V. M. Sharapov, C. V. Bazilo, Zh. V. Sotula, A. S. Tkachenko, et al., "Methods of synthesis of piezoelectric transducers: the method of additional elements. Inductance + capacitance", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, no. 2, pp. 59-62, 2011 [in Russian].

V. M. Sharapov, V. V. Tuz, C. V. Bazilo, and A. S. Tkachenko, "Circuit simulation of piezoelectric transducers with additional resistance", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, no. 3, pp. 74-76, 2011 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] V. Sharapov, Piezoceramic sensors. Springer, 2011.

[2] Р. Г. Джагупов и А. А. Ерофеев, Пьезоэлектронные устройства вычислительной техники, систем контроля и управления. Санкт-Петербург: Политехника, 1994.

[3] О. Н. Петрищев, "Гармонические колебания пьезокерамических элементов в вакууме и метод резонанса – антирезонанса" (часть 1) в Гармонические колебания пьезокерамических элементов. Киев: Аверс, 2012.

[4] В. М. Шарапов, "Технологии синтеза пьезокерамических датчиков", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 3, 2010 (Технічні науки).

[5] О. Н. Петрищев, и К. В. Базило, Принципы и методы математического моделирования колеблющихся пьезоэлектрических элементов. Черкассы: ЧП Гордиенко, 2019.

[6] В. М. Шарапов, "Спосіб створення акустичних коливань за допомогою п’єзоелемента", 56930 Україна, МПК H04R 17/00. № 201012462, Янв. 25, 2011.

[7] В. М. Шарапов, та ін. "Електроакустичний перетворювач", 56932 Україна, МПК H04R 17/00. № 201012464; Янв. 25, 2011.

[8] В. М. Шарапов, К. В. Базило, Ж. В. Сотула, и В. Е. Снитюк, "Исследование пьезоэлектрических преобразователей с добавочными колебательными контурами", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 1, с. 35-38, 2013 (Технічні науки).

[9] В. М. Шарапов, К. В. Базило, Ж. В. Сотула, А. С. Ткаченко, и др., "Методы синтеза пьезоэлектрических преобразователей: метод добавочных элементов. Индуктивность + емкость", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 2, с. 59-62, 2011 (Технічні науки).

[10] В. М. Шарапов, В. В. Туз, К. В. Базило, и А. С. Ткаченко, "Схемотехническое моделирование пьезоэлектрических преобразователей с добавочным сопротивлением", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 3, с. 74-76, 2011 (Технічні науки).

 
Copyright (c) 2019 Костянтин Вікторович Базіло