URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.167801

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.167801

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Тетяна Павлівна Гончаренко, Людмила Іванівна Жицька, Любов Іванівна Плахотня

Анотація


У статті представлено інструментарій оцінювання впливу техногенних загроз на стан екологічної безпеки регіонів України, розглянуто сутність використаної в роботі методики екологічного оцінювання території на основі натуральних (абсолютних і відносних) показників. Для розрахунків інтегральних регіональних показників впливу на довкілля використано статистичну інформацію про основні показники техногенного навантаження на навколишнє природне середовище за різними видами екодеструктивної діяльності: забір води, скиди у воду, викиди в атмосферу та їх щільність, наявність відходів, ерозія і деградація ґрунтів, пошкодження лісових насаджень, поточні екологічні витрати. Важливою перевагою цього методу є об’єктивність, що базується на використанні офіційних даних державних установ. За результатами розрахунків інтегральних показників техногенного впливу на довкілля здійснено групування та ранжування регіонів України, сформульовано висновки та запропоновано можливі рекомендації щодо прийняття обґрунтованих рішень по використанню оцінки техногенного впливу на території регіонів держави.


Ключові слова


комплексна оцінка території регіонів; абсолютні і відносні показники впливу на довкілля; інтегральний індекс впливу; екологічний стан регіонів

Повний текст:

PDF

Посилання


The Law of Ukraine "On basic principles (strategy) of state environmental policy of Ukraine for the Period until 2020" dated December 21, 2010 no. 2818-VI [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2818-17

Final report on research work "Conducting analysis of the state of implementation of regional environmental policy" [Online]. Available: http://www.menr.gov.ua/docs/ activity-ecopolit/NDR%20regionalna%20 politika%202013.doc

V. V. Tarasova, Environmental statistics. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2008 [in Ukrainian].

A. B. Kachynskyi, Safety, threats and risk: scientific concepts and mathematical methods. Kyiv: IPNB, NASBU, 2004 [in Ukrainian].

S. P. Ivaniuta, "On integral assessment of the level of environmental safety of Ukrainian regions", Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannya: a coll. of sci. works / Kyiv National University of Construction and Architecture, NAS of Ukraine, Institute for Telecommunications and Global Information Space, iss. 13, pp. 24-34, 2013 [in Ukrainian].

L. F. Kozhushko, and P. M. Skrypchuk, Ecological management. Kyiv: Akademiia, 2007 [in Ukrainian].

I. Kovalevska, "Statistical analysis and assessment of environmental impact on health of population and quality of human life", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no. 1, pp. 30- 32, 2013 [in Ukrainian].

A. O. Sokolova, and O. A. Martynchyk, Methodical recommendations for conducting seminars and practical classes on the course "Riskology" for students of economic specialties. Zhytomyr: Zhytomyr Nat. Agroecol. Un-ty, 2010 [in Ukrainian].

Environment of Ukraine for 2017: stat. newsletter. State Statistics Service of Ukraine [Online]. Available: http//www.ukrstat.gov.ua/

Statistical yearbook of Cherkasy region for 2017, V. P. Pryimak, Ed. Cherkasy, 2018 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. № 2818-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17

[2] Заключний звіт з науково-дослідної роботи «Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activityecopolit/NDR%20regionalna%20politika%2 02013.doc

[3] В. В. Тарасова, Екологічна статистика: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008.

[4] А. Б. Качинський, Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. Київ: ІПНБ, НАСБУ, 2004.

[5] С. П. Іванюта, "Про інтегральну оцінку рівня екологічної безпеки регіонів України", Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, НАН України, Ін-т телекомунікації і глобального інформ. простору, вип. 13, с. 24-34, 2013.

[6] Л. Ф. Кожушко, та П. М. Скрипчук, Екологічний менеджмент: підручник. Київ: Академія, 2007.

[7] І. Ковалевська, "Статистичний аналіз та оцінювання впливу екологічного стану довкілля на здоров’я населення та якість життя людини", Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, № 1, с. 30-32, 2013.

[8] А. О. Соколова, та О. А. Мартинчик, Методичні рекомендації для проведення семінарсько-практичних занять з курсу «Ризикологія» для студентів економічних спеціальностей. Житомир: Житомир. нац. агроекол. ун-т, 2010.

[9] Довкілля України за 2017 рік: стат. зб.. Держ. служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua/

[10] Статистичний щорічник Черкаської області за 2017 рік, В. П. Приймак, ред. Черкаси, 2018.

Copyright (c) 2019 Тетяна Павлівна Гончаренко, Людмила Іванівна Жицька, Любов Іванівна Плахотня