URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.169457

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.169457

КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ

Дмитро Іванович Бедрій

Анотація


На сьогоднішній день запровадження методології управління проектами стає дієвим інструментом для впровадження сучасних підходів, моделей та методів у різних сферах діяльності людини і дає змогу підвищити їх ефективність. Управління усіма учасниками будь-якого проекту вимагає від керівника проекту та його команди неабияких зусиль, для того щоб задовольнити усі потреби та забезпечити отримання цінностей. У зв’язку з цим у процесі реалізації проекту можуть виникати конфлікти як усередині команди, так і зовні. Стаття присвячена науковій проблемі ідентифікації та систематизації конфліктів проекту. Проведено аналіз існуючих підходів до типології й систематизації конфліктів у психології та менеджменті. За його результатами автор запропонував удосконалити їх шляхом систематизації конфліктів у наукових проектах. Удосконалена класифікація конфліктів у наукових проектах дасть керівнику проекту можливість своєчасно реагувати на виникнення конфліктних ситуацій шляхом якісної реалізації заходів щодо запобігання конфліктам.


Ключові слова


методологія управління проектами; науковий проект; людські ресурси; конфлікти; ознаки; систематизація; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), sixth ed., USA, PMI, 2017.

S. D. Bushuyev (ed.), Innovative project and program management guide, vol. 1, version 1.2. Kyiv: Nauk. svit, 2009 [in Russian].

S. D. Bushuyev, and D. A. Bushuyev, Bases of individual competences for project management, program and portfolio management (National Competence Baseline, NCB UA, Version 4.0), vol. 1. Project Management; S. D. Bushuyev (ed.). Kiev: SammitKniga, 2017 [in Russian].

S. D. Bushuеv, N. S. Bushuеva, I. A. Babaеv et al., Creative technologies in project and program management. Kiev: SamitKniga, 2010 [in Russian].

S. D. Bushuyev, and V. V. Morozov, Dynamic leadership in project management: monograph, Ukr. association of project management, 2nd ed. Kyiv: UAUP, 2000 [in Ukrainian].

T. Demarko, and T. Lister, The human factor: successful projects and teams. StPetersburg: Simvol-Plyus, 2005 [in Russian].

N. S. Bushuyeva, and A. S. Filatov, "Morphological matrix of the formation of a project team of a social type", Upravlinnya rozvytkom skladnykh system, no. 16, pp. 28- 32, 2013 [in Ukrainian].

O. I. Sherstyuk, and A. V. Oganov, "Role paradigm of project team formation", Upravlinnya rozvytkom skladnykh system, no. 20. pp. 97-101, 2014 [in Russian].

M. V. Lazareva, "Development of team and organization competence in a context of trust", Upravlinnya rozvytkom skladnykh system, no. 21, pp. 43–51, 2015 [in Russian].

O. B. Danchenko, "Methodology of integrated management by deviations in projects", author's abstract of D.S. thesis, Kyiv, 2015 [in Ukrainian].

N. Novikova, "Conflict management in the organization: approaches to solution and prevention", Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk, no. 2 (41), pp. 79-83, 2013 (general problems of economy and business entities) [in Ukrainian].

D. I. Bedrii, "Features of project-oriented management by scientific projects", in Abstracts ІІ Internat. Sci.-Pract. Conf. Project, Program, Portfolio Management, Odesa, 2017, pp. 15-18 [in Ukrainian].

O. B. Danchenko, D. I. Bedriy, and I. B. Semko, "Conceptual model for the formation of a highly effective team of scientific project", Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Stratehichne upravlinnya portfelya-my, prohramamy ta proektamy, no. 1 (1277), pp. 51-56, 2018. DOI: 10.20998/2413- 3000.2018.1277.8 [in Ukrainian].

O. B. Danchenko, D. I. Bedriy, and I. B. Semko, "Management by conflicts of scientific project", Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Stratehichne upravlinnya portfelya-my, prohramamy ta proektamy, no. 2 (1327), pp. 28-35, 2019. DOI: 10.20998/2413- 3000.2019.1327.5 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrayiny (2018, March 7). Law of Ukraine "On scientific and scientifictechnical activity". [Online]. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848- 19. Accessed on: May 3, 2019.

V. Ya. Halahan, V. F. Orlov, and O. M. Otych, Conflictology. Kyiv: DETUT, 2008 [in Ukrainian].

Ye. B. Tykhomyrova, and S. R. Postolovsʹkyy, Conflictology and negotiation theory. Rivne: Perspektyva, 2007 [in Ukrainian].

Ye. Ye. Kuchko, "Systematization of approaches to the classification of innovations", Sotsiologiya, no. 4, pp. 61-70, 2008 [in Russian].

A. Ya. Antsupov, and A. I. Shipilov, Conflictology. St-Petersburg: Piter, 2007 [in Russian].

A. M. Bandura, and V. A. Druzʹ, Conflictology. Kharkiv: Folio, 1997 [in Ukrainian].

A. Maslou, "Motivation and personality". Kiev: PSYLIB, 2004 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), sixth ed., USA, PMI, 2017.

[2] Руководство по управлению инновационными проектами и программами, т. 1, версия 1.2, пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. Київ: Наук. світ, 2009.

[3] С. Д. Бушуев, и Д. А. Бушуев, Основы индивидуальных компетенций для управления проектами, программами и портфелями (National Competence Baseline, NCB UA, Version 4.0), т. 1. Управление проектами; под ред. С. Д. Бушуева. Киев: Саммит-Книга, 2017.

[4] С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, И. А. Бабаев и др., Креативные технологии в управлении проектами и программами. Киев: Самит-Книга, 2010.

[5] С. Д. Бушуєв, та В. В. Морозов, Динамічне лідерство в управлінні проектами: монографія, Укр. асоціація управління проектами, 2-е вид. Київ: УАУП, 2000.

[6] Т. Демарко, и Т. Листер, Человеческий фактор: успешные проекты и команды. Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2005.

[7] Н. С. Бушуєва, та А. С. Філатов, "Морфологічна матриця формування команди проекту соціального типу", Управління розвитком складних систем, № 16, с. 28- 32, 2013.

[8] О. И. Шерстюк, и А. В. Оганов, "Ролевая парадигма формирования команды проекта", Управління розвитком складних систем, № 20, с. 97-101, 2014.

[9] М. В. Лазарева, "Развитие компетентности команды и организации в контексте доверия", Управління розвитком складних систем, № 21, с. 43-51, 2015.

[10] О. Б. Данченко, "Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах", автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.13.22 – управління проектами та програмами, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Київ, 2015.

[11] Н. Новікова, "Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики", Галицький економічний вісник, № 2 (41), с. 79-83, 2013 (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).

[12] Д. І. Бедрій, "Особливості проектноорієнтованого управління науковими проектами", на Другій міжнар. наук.- практ. конф. Project, Program, Portfolio Management (08-09 грудня 2017 р.), т. 2, Одеса: ОНПУ, 2017, с. 15-18.

[13] О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, та І. Б. Семко, "Концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проекту", Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, № 1 (1277), с. 51-56, 2018. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.8.

[14] О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, та І. Б. Семко, "Управління конфліктами наукового проекту", Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, № 2 (1327), с. 28-35, 2019. DOI: 10.20998/2413-3000.2019.1327.5.

[15] Верховна Рада України (2018, берез. 07). Закон України «Про наукову і науковотехнічну діяльність». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848- 19. Дата звернення: Трав. 3, 2019.

[16] В. Я. Галаган, В. Ф. Орлов, та О. М. Отич, Конфліктологія: консп. лекцій для підготовки магістрів усіх форм навч. Київ: ДЕТУТ, 2008.

[17] Є. Б. Тихомирова, та С. Р. Постоловський, Конфліктологія та теорія переговорів: підручник. Рівне: Перспектива, 2007.

[18] Е. Е. Кучко, "Систематизация подходов к классификации инноваций", Социология, № 4, с. 61-70, 2008.

[19] А. Я. Анцупов, и А. И. Шипилов, Конфликтология: учеб. для вузов. СанктПетербург: Питер, 2007.

[20] А. М. Бандура, та В. А. Друзь, Конфліктологія. Харків: Фоліо, 1997.

[21] А. Маслоу, Мотивация и личность / пер. А. М. Татлыбаевой; терминолог. правка В. Данченко. Киев: PSYLIB, 2004.


Copyright (c) 2019 Дмитро Іванович Бедрій