URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.169495

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.169495

МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ БУТИЛЬОВАНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ

Неллі Вікторівна Загоруйко, Людмила Борисівна Ящук, Наталія Іванівна Свояк

Анотація


У статті досліджено якість бутильованої питної води найбільш поширених торгових марок України з магазинів м. Черкаси та надано медико-екологічну оцінку безпеки її споживання. Проаналізовано відповідність інформації на етикетках при маркуванні фасованої питноі води від різних виробників їх хімічному складу, органолептичним показникам. Визначено, що не всі зразки мінеральних вод мають на етикетці маркування відповідно до нормативних документів. Таким чином, задекларований на етикетках хімічний склад питних вод не завжди відповідає чинному вітчизняному законодавству, що може негативно вплинути на поінформованість кінцевих споживачів такої продукції.

Ключові слова


фасована (бутильована) питна вода; якість; стандарт; торгова марка; гігієнічні норми

Повний текст:

PDF

Посилання


K. O. Shikovets, and Ye. L. Chapil, "Business analysis of drinking water market development", Visnyk KNUTD, no. 6 (93), pp. 42-47, 2015 [in Ukrainian].

The market of mineral water in Ukraine. [Online]. Available: https://proconsulting.ua/ua/pressroom/napoim-vsehobzor-rynka-ukrainskoj-mineralnoj-vody

Directive 2009/54–EUR-Lex. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L 0054

V. V. Koval, N. I. Rublevskaya, T. I. Gergel, O. V. Farahfonova, and V. D. Rublevsky "Hygienic evaluation of pre-treated packaged drinking water", Zbirnyk naukovyh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka, 23 (3), pp. 49-53, 2014 [in Ukrainian].

O. V. Zorina, "Scientific aspects of the improvement of legislation in the sphere of drinking water packed and refined from bottling points", Naukovi dopovidi NUBiP Ukrayiny, no. 3 (73), 2018. [Online]. Available: http://dx.doi.org/dopovidi 2018.03.00

V. O. Prokopov, Drinking water of Ukraine: medical-ecological and sanitary-hygienic aspects. Kyiv: Medicina, 2016 [in Ukrainian].

V. O. Prokopov, and O. B. Lipovetska, "Influence of mineral composition of drinking water on the health of the population (review of literature)", Hihiyena naselenyh mists, no. 59, pp. 63-74, 2012 [in Ukrainian].

O. B. Lipovetskaya, "Influence of long-term consumption of non-standard mineral water on the formation of non-infectious diseases of the population and development of preventive measures", Ph. D. thesis in Medicine, Kyiv, 2016 [in Ukrainian].[9] Technical regulations concerning the rules of labeling of food products [Online]. Available: ttps://zakon.rada.gov.ua/go/z0183-11

DSTU 878-2006 "Waters mineral drinking. Specifications". [Online]. Available: https://dnaop.com/html/33922/doc-%D0% 94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_878_2006

Mineral water production in Ukraine. Forecast for 2016–2017. [Online]. Available: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/anali z-rynka-mineralnoj-vody-v-ukraineprognoz-na-2015-2017-gg.html

E. Sidorenko, Ju. Yakobchuk, and N. Pobedash, "The market of packaged mineral water in Ukraine: quality and safety problems", Tehnichni nauky ta tehnolohiyi, no. 1 (3), 2016. [Online]. Available: https://tst.stu.cn.ua

DSANPIN 2.2.4-171-10: Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption.

N. V. Zagoruiko, and O. V. Ostapenko, "Estimation of prospects for the development of bottled drinking mineral water production in Ukraine", in Internat. Sci. and Pract. Conf. Integration and Innovations in the Development of the Food Industry, October 19-20, 2017 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] К. О. Шіковець, та Є. Л. Чепіль, "Бізнесаналіз розвитку ринку питної води", Вісник КНУТД, № 6 (93), с. 42-47, 2015.

[2] Ринок мінеральної води в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://pro-сonsulting.ua/ua/pressroom/ napoim-vseh-obzor-rynka-ukrainskojmineralnoj-vody

[3] Directive 2009/54–EUR-Lex. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L 0054

[4] В. В. Коваль, Н. І. Рублевська, Т. І. Гергель, О. В. Фарафонова, та В. Д. Рублевський, "Гігієнічна оцінка доочищеної фасованої питної води", Збірник наукових праць НМАПО імені П. Л. Шупика, 23 (3), с. 49- 53, 2014.

[5] О. В. Зоріна, "Наукові аспекти удосконалення законодавства у сфері питних вод фасованих і доочищених із пунктів розливу", Наукові доповіді НУБіП України № 3 (73), 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dx.doi.org/ 10.31548/dopovidi 2018.03.00

[6] В. О. Прокопов, Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти. Київ: Медицина, 2016.

[7] В. О. Прокопов, та О. Б. Липовецька, "Вплив мінерального складу питної води на стан здоров’я населення (огляд літератури)", Гігієна населених місць, № 59, с. 63-74, 2012.

[8] О. Б. Липовецька, "Вплив довготривалого споживання некондиційної за мінеральним складом питної води на формування неінфекційної захворюваності населення та розробка профілактичних заходів", дис. канд. мед. наук, Київ, 2016.

[9] Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів, 2011, ст. 5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0183-11

[10] ДСТУ 878-2006 "Води мінеральні питні. Технічні умови" [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dnaop.com/html/ 33922/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2% D0%A3_878_2006

[11] Виробництво мінеральної води в Україні. Прогноз на 2016–2017 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/anali z-rynka-mineralnoj-vody-v-ukraineprognoz-na-2015-2017-gg.html

[12] О. Сидоренко, Ю. Якобчук, та М. Победаш, "Ринок фасованої мінеральної води в Україні: проблеми якості та безпечності", Технічні науки та технології, № 1 (3), 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: ttps://tst.stu.cn.ua/ index.pl?task=arcls&id=119

[13] ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.

[14] Н. В. Загоруйко, та О. В. Остапенко, "Оцінка перспектив розвитку виробництва бутильованих питних мінеральних вод в Україні", на І Міжнар. наук.-практ. конф. Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку харчової індустрії, 19- 20 жовтня 2017 р.

Copyright (c) 2019 Загоруйко Неллі Вікторівна, Людмила Борисівна Ящук, Свояк Наталія Іванівна