URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.169924

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.169924

МАТРИЦЯ РИЗИКІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАКІВ

Діего Фернандо Сепеда Гуаман

Анотація


У статті проаналізовано фактори зовнішнього середовища за допомогою PEST-аналізу, який модифіковано за рахунок включення додаткових факторів, таких як правові, екологічні та поведінкові. Автором запропоновано нову модель з урахуванням факторів зовнішнього середовища, які у подальшому можуть стати джерелами ризиків, що впливають на стейкхолдерів організаційного проекту у сфері обслуговування літаків. Застосування цієї моделі дасть змогу у подальшому знизити негативний вплив стейкхолдерів на реалізацію організаційного проекту у сфері обслуговування літаків


Ключові слова


проектний підхід; стейкхолдери проекту; ризики проекту; матриця; організаційний проект у сфері обслуговування літаків

Повний текст:

PDF

Посилання


A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), sixth ed., USA, PMI, 2017.

R. E. Freeman, Stakeholder theory: the state of the art. Cambridge University Press, 2010.

S. D. Bushuеv, N. S. Bushuеva, I. A. Babaеv, et al., Creative technologies of project and program management. Kiev: SamitKniga, 2010 [in Russian].

Yu. M. Teslya, and M. I. Rych, "Model of non-force consolidation of stakeholders’ interests in relation to different aspects of the project", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva: coll. of sci. papers, no. 3 (47), pp. 110-115, Lugans'k: SNU im. V. Dalja, 2013 [in Ukrainian].

A. I. Finogeyeva, "Improving of the mechanism of company interaction with stakeholders, UEkS, no. 3 (97), 2017. [Online]. Available: https://cyberleninka.ru/article/n/ sovershenstvovanie-mehanizmavzaimodeystviya-kompanii-szainteresovannymi-storonami. Accessed on: 05.02.2019.

Yu. Yu. Husyeva, M. V. Sydorenko, and I. V. Chumachenko, "Management by stakeholders of educational projects", Visnyk Natsionalʹnoho tehnichnoho universytetu "KhPI". Seriya: Stratehichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, prohramamy ta proektamy, no. 2, pp. 8-12, Kharkiv, 2016 [in Ukrainian].

L. A. Nokhrina, "Stakeholder identity identification algorithm", in Proc. V Internat. sci.theor. conf. Misto. Kulʹtura. Tsyvilizatsiya, Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova, 2015, pp. 168-175 [in Ukrainian].

V. V. Lepsʹkyy, "Identification of the values of stakeholders of project-oriented medical facilities projects", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tekhnologichnogo universytetu, no. 3, pp. 44-51, 2017 [in Ukrainian].

O. B. Danchenko, "Review of modern risk management methodologies in projects", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva: coll. of sci. papers, no. 1, pp. 16-25, Lugans'k: SNU im. V. Dalja, 2014 [in Ukrainian].

O. B. Danchenko, D. I. Bedrii, and I. B. Semko, "Identification of personnel risks of scientific projects", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva: coll. of sci. papers, no. 4 (64), pp. 18-24, Lugans'k: SNU im. V. Dalja (Syevyerodonetsʹk), 2017 [in Ukrainian].

D. V. Rach, "Project risk management in contextual and behavioral uncertainty: summary of the study", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva: coll. of sci. papers, no. 2 (66), pp. 49-69, Lugansk: SNU im. V. Dalja (Syevyerodonetsk), 2018 [in Russian].

D. F. Sepeda Huaman, "Features of organizational projects management in the field of aircraft maintenance", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tekhnologichnogo universytetu, no. 3, pp. 34-41, 2018 [in Ukrainian].

O. I. Melʹnychenko, D. F. Sepeda Huaman, and O. I. Byelova, "Identification of stakeholders of organizational projects in the field of aircraft servicing", Visnyk Natsionalʹnoho transportnoho universytetu, iss. 1 (43), Kyiv: NTU, 2019 [in Ukrainian].

D. F. Sepeda Huaman, "Model of an organizational project environment in a behavioral economy", in Proc. 3d Internat. Sci.-Pract. Conf. Project, Program, Portfolio Management, Odesa: ONPU, 2018, pp. 89-91 [in Ukrainian].

D. F. Sepeda Huaman, "Consideration of behavioral economics aspects in organizational projects on an example of stakeholders", in Proc. Sci.-Pract. Conf. Aktualʹni pytannya suchasnoyi nauky ta praktyky, Kyiv: Un-t ekonomiky ta prava "KROK", 2018, pp. 450-452 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), sixth ed., USA, PMI, 2017.

[2] R. E. Freeman, Stakeholder theory: the state of the art. Cambridge University Press, 2010.

[3] С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, И. А. Бабаев и др., Креативные технологии в управлении проектами и программами. Киев: Самит-Книга, 2010.

[4] Ю. М. Тесля, та М. І. Рич, "Модель несилової консолідації інтересів зацікавлених сторін по відношенню до різних аспектів проекту", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 3 (47), с. 110-115, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013.

[5] А. И. Финогеева, "Совершенствование механизма взаимодействия компании с заинтересованными сторонами", УЭкС, № 3 (97), 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/sovershenstvovanie-mehanizmavzaimodeystviya-kompanii-szainteresovannymi-storonami. Дата обращения: 05.02.2019.

[6] Ю. Ю. Гусєва, М. В. Сидоренко, та І. В. Чумаченко, "Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів", Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, № 2, с. 8-12, 2016.

[7] Л. А. Нохріна, "Алгоритм ідентифікації стейкхолдерів", на V міжнар. наук.-теор. Інтернет-конф. Місто. Культура. Цивілізація (квітень 2015), Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015, с. 168-175.

[8] В. В. Лепський, "Ідентифікація цінностей стейкхолдерів проектів проектноорієнтованого медичного закладу", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 3, с. 44-51, 2017 (Технічні науки).

[9] О. Б. Данченко, "Огляд сучасних методологій управління ризиками в проектах", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 1, с. 16-25, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014.

[10] О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, та І. Б. Семко, "Ідентифікація кадрових ризиків наукових проектів", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 4 (64), с. 18-24, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля (Сєвєродонецьк), 2017.

[11] Д. В. Рач, "Управление рисками в проектах в условиях контекстной и поведенческой неопределенности: резюме исследования", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 2 (66), с. 49-69, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля (Сєвєродонецьк), 2018.

[12] Д. Ф. Сепеда Гуаман, "Особливості управління організаційними проектами у сфері обслуговування літаків", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 3, с. 34-41, 2018 (Технічні науки).

[13] О. І. Мельниченко, Д. Ф. Сепеда Гуаман, та О. І. Бєлова, "Ідентифікація стейкхолдерів організаційних проектів у сфері обслуговування літаків", Вісник Національного транспортного університету, вип. 1 (43), Київ: НТУ, 2019.

[14] Д. Ф. Сепеда Гуаман, "Модель оточення організаційного проекту в умовах поведінкової економіки", на Третій Міжнар. наук.- практ. конф. Project, Program, Portfolio Management (07-08 грудня 2018), Одеса: ОНПУ, 2018, с. 89-91.

[15] Д. Ф. Сепеда Гуаман, "Врахування аспектів поведінкової економіки в організаційних проектах на прикладі стейкхолдерів", на Наук.-практ. конф. Актуальні питання сучасної науки та практики (15 листопада 2018), Київ: Ун-т економіки та права «КРОК», 2018, с. 450-452.

Copyright (c) 2019 Діего Фернандо Сепеда Гуаман