URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.171471

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.171471

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕІНЖИНІРИНГУ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Сергій Дмитрович Бушуєв, Андрій Вікторович Пузійчук

Анотація


Підкреслено значення будівельної галузі для розвитку економіки. Визначено важливість проектів реінжинірингу для забезпечення конкурентоспроможності будівельних компаній. Проведено аналіз літературних джерел за трьома напрямами: стандарти і дослідження у галузі управління проектами і програмами; ціннісний підхід; проекти реінжинірингу процесів управління. Запропоновано тріадний підхід «проектність–цінність–реінжиніринг». Виділено напрями розробки кожного з елементів тріадного підходу «проектність–цінність– реінжиніринг» для будівельних компаній. У першому елементі – це інтеграція через Agile, у другому – життєвий цикл цінностей, у третьому – пелюстковий реінжиніринг. Запропоновано кроки методу «пелюсткового реінжинірингу», проведено SWOT-аналіз методу. Зроблено висновок щодо збільшення гнучкості системи управління будівельними компаніями завдяки впровадженню методу «пелюсткового реінжинірингу». Окреслено перспективи подальших досліджень в обраному напрямі.


Ключові слова


управління проектами, ціннісний підхід, реінжиніринг, пелюстковий реінжиніринг

Повний текст:

PDF

Посилання


A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), sixth ed., USA, PMI, 2017.

S. D. Bushuyev (ed.), Innovative project and program management guide, vol. 1, version 1.2. Kyiv: Nauk. svit, 2009 [in Russian].

OGC (Office of Government Commerce). Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3). [Online]. Available: https://www.axelos.com/bestpractice-solutions/p3m3

Agile Practice Guide. USA: Project Management Institute, 2017.

S. D. Bushuyev, and N. S. Bushuyeva, "Modern approaches to the development of the project management methodologies", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva: coll. of sci. papers, no. 1 (13), pp. 5-19, Lugans'k: SNU im. V. Dalja, 2005 [in Russian].

S. D. Bushuev, N. S. Bushueva, and D. I. Shorop, "Project office as a methodology of multi-project management", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva: coll. of sci. papers, no. 1 (9), pp. 24-31, Lugans'k: SNU im. V. Dalja, 2004 [in Ukrainian].

V. A. Rach, Project management in the context of the world trends in the development of science", in Proc. Xth Internat. Conf. Project Management in the Development of Society. Subject: Program and Project Management in a Globalizing World Economy. Kyiv, 2013, pp. 207-208 [in Russian].

Yu. N Teslya, and A. A. Beloshchytskiy, "Expanding universe of projects", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tekhnologichnogo universytetu, no. 4, pp. 67-71, 2011 [in Russian].

Y. N. Teslya, I. I. Oberemok, and O. G. Timinsky, "Models and methods of implementation of corporate project management system in development", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva: coll. of sci. papers, no. 1 (29), pp. 28-35, 2009 [in Ukrainian].

S. D. Bushuyev, N. S. Bushuyeva, and R. F. Yaroshenko, "The model of harmonization of values of organizations development programs in the conditions of environment turbulence", Upravlinnya rozvytkom skladnyh system, iss. 10, pp. 9-13, 2012 [in Russian].

O. M. Medvedeva, "Value-oriented management by interaction in projects: methodological foundations", author's abstract of D.S. thesis: 05.13.22, Kyiv, 2013 [in Ukrainian].

T. Gillier, S. Hooge, and G. Piat, "Framing value management for creative projects: an expansive perspective", International Journal of Project Management, vol. 33, iss. 4, pp. 947-960, 2005.

M. Hammer, and J. Champy, Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. New York: Harper Business, 1993.

S. V. Tsutsura, "The project realization of the strategy of management by reengineering enterprises of energy-capacious branches", Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva: coll. of sci. papers, no. 2 (18), pp. 110-114, Lugans'k: SNU im. V. Dalja, 2006 [in Ukrainian].

D. A. Monova, "Management by the content and risks in the projects of building constructions reengineering", author's abstract. of M.S. thesis: 05.13.22, Odesa, 2017 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), sixth ed., USA, PMI, 2017.

[2] Руководство по управлению инновационными проектами и программами, т. 1, версия 1.2, пер. на рус. язык под ред. С. Д. Бушуева. Київ: Наук. світ, 2009.

[3] OGC (Office of Government Commerce). Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3). [Online]. Available: https://www.axelos.com/bestpractice-solutions/p3m3

[4] Agile Practice Guide. USA: Project Management Institute, 2017.

[5] С. Д. Бушуев, и Н. С. Бушуева, "Современные подходы к развитию методологий управления проектами", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 1 (13), с. 5-19, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005.

[6] С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, та Д. І. Шороп, "Проектний офіс як методологія мультипроектного управління", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 1 (9), с. 24- 31, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004.

[7] В. А. Рач, "Управление проектами в контексте мировых тенденций развития науки", в X Міжнар. конф. Управління проектами у розвитку суспільства: тези доп. Тема: Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки. Київ, 2013, с. 207-208.

[8] Ю. Н. Тесля, и А. А. Белощицкий, "Расширяющаяся Вселенная проектов", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 4, с. 67-71, 2011.

[9] Ю. М. Тесля, І. І. Оберемок, та О. Г. Тімінський, "Моделі і методи впровадження корпоративної системи управління проектами в девелопменті", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 1 (29), с. 28-35, 2009.

[10] С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, и Р. Ф. Ярошенко, "Модель гармонизации ценностей программ развития организаций в условиях турбулентности окружения", Управління розвитком складних систем, вип. 10, с. 9-13, 2012.

[11] О. М. Медведєва, "Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: методологічні основи", автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.13.22, Київ, 2013.

[12] T. Gillier, S. Hooge, and G. Piat, "Framing value management for creative projects: an expansive perspective", International Journal of Project Management, vol. 33, iss. 4, pp. 947-960, 2005.

[13] M. Hammer, and J. Champy, Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. New York: Harper Business, 1993.

[14] С. В. Цюцюра, "Проектна реалізація стратегії управління підприємствами реінжинірингу енергоємних галузей", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 2 (18), с. 110-114, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006.

[15] Д. А. Монова, "Управління змістом та ризиками в проектах реінжинірингу будівельних споруд", автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.13.22 – Управління проектами та програмами, Одес. нац. політехн. ун-т, Одеса, 2017.

Copyright (c) 2019 Андрій Вікторович Пузійчук, Сергій Дмитрович Бушуєв