URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.173693

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.173693

ВІРТУАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВИЛЕВОДУ ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕТИНУ

Олександр Степанович Гавриш, Сергій Іванович Костюк, Юрій Юрійович Обруч, Марія Олександрівна Багрій

Анотація


У роботі синтезовано віртуальний стенд у середовищі LabView, який дає можливість провести імітаційне моделювання для визначення параметрів електромагнітної хвилі в прямокутному хвилеводі. Для хвилі заданого типу з довільним сполученням індексів m і n, що поширюється по хвилеводу з заданими геометричними розмірами поперечного перетину, можна визначати критичну довжину хвилі або критичну частоту. Також розроблений віртуальний інструментарій дає змогу досліджувати дисперсію в хвилеводі, оцінювати величину втрат у хвилеводі та коефіцієнт корисної дії, визначати окремо для хвиль Е і Н типів характеристичний опір хвилеводу і коефіцієнт відбиття. Отримано аналітичні вирази для розрахунку пробивної потужності хвилеводу при поширенні хвиль Е і Н типів, які також реалізовано у вигляді відповідних віртуальних інструментів. Розроблений віртуальний інструментарій дозволяє організувати дистанційне навчання


Ключові слова


імітаційне моделювання; прямокутний хвилевід; електромагнітна хвиля; віртуальний стенд; програма LabVIEW

Повний текст:

PDF

Посилання


A. S. Andrushchak, Z. Yu. Gotra, and O. S. Kuchnir, Applied electrodynamics of information systems. Lviv: Vyd-vo Lviv. politehnily, 2012 [in Ukrainian].

O. S. Havrysh, Methodical instructions for the implementation of course work on the discipline "Electrodynamics and radio waves propagation" for students of the specialty 6.050901 "Radio engineering". Cherkasy: ChDTU, 2015 [in Ukrainian].

Yu. V. Pimenov, V. I. Volman, and A. D. Muravtsov, Technical electrodynamics. Moscow: Radio i svyaz, 2000 [in Russian].

O. S. Havrysh, and V. V. Koval, Methodical instructions for the implementation of laboratory works on the discipline "Microwave and optical bands" for students specializing in "Radio Engineering" of the educational qualification levels "specialist" and "master" of all forms of training. Cherkasy: ChDTU, 2015 [in Ukrainian].

Yu. K. Evdokimov, V. R. Lindval, and G. I. Shcherbakov, LabVIEW for radio injector: from virtual model to real device. Practical guide for LabVIEW software. Moscow: DMK Press, 2007 [in Russian].

A. Ya. Suranov, LabVIEW 8.20: functional reference. Moscow: DMK Press, 2007 [in Russian].

Yu. K. Evdokimov, V. R. Lindval, and G. I. Shcherbakov, LabVIEW in research. Moscow: DMK Press, 2012 [in Russian].

V. R. Lindval, Methodical instructions for laboratory work no. VI-107 "Parameters of waves in a rectangular metal waveguide". Kazan: KGTU, 2006 [in Russian].

T. S. Vasilyuk, Yu. I. Grishalevich, and A. B. Proshin, "Computer laboratory work "Investigation of dispersion phenomena that occur when transmitting signals through a rectangular waveguide", TCOMM – Telecommunications and Transport, no. 11, pp. 62-65, 2013 [in Russian].

O. S. Havrysh, and P. V. Lifar, "Virtual laboratory bench for the study of a generator on a magnetron", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, no. 2, pp. 127-129, 2011 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] А. С. Андрущак, З. Ю. Готра, та О. С. Кушнір, Прикладна електродинаміка інформаційних систем: навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012.

[2] О. С. Гавриш, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електродинаміка та розповсюдження радіохвиль» для студентів спеціальності 6.050901 «Радіотехніка». Черкаси: ЧДТУ, 2015.

[3] Ю. В. Пименов, В. И. Вольман, и А. Д. Муравцов, Техническая электродинамика. Москва: Радио и связь, 2000.

[4] О. С. Гавриш, та В. В. Коваль, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Пристрої мікрохвильового та оптичного діапазонів» для студентів спеціальності «Радіотехніка» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» усіх форм навчання. Черкаси: ЧДТУ, 2015.

[5] Ю. К. Евдокимов, В. Р. Линдваль, и Г. И. Щербаков, LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW. Москва: ДМК Пресс, 2007.

[6] А. Я. Суранов, LabVIEW 8.20: справочник по функциям. Москва: ДМК Пресс, 2007.

[7] Ю. К. Евдокимов, В. Р. Линдваль, и Г. И. Щербаков, LabVIEW в научных исследованиях. Москва: ДМК Пресс, 2012.

[8] В. Р. Линдваль, Методические указания к выполнению лабораторной работы № ВИ-107 «Параметры волн в прямоугольном металлическом волноводе». Казань: КГТУ, 2006.

[9] Т. С. Василюк, Ю. И. Гришалевич, и А. Б. Прошин, "Компьютерная лабораторная работа «Исследование дисперсионных явлений, возникающих при передаче сигналов по прямоугольному волноводу»", T-COMM – Телекоммуникации и транспорт, № 11, с. 62-65, 2013.

[10] О. С. Гавриш, та П. В. Лифар, "Віртуальний лабораторний стенд для дослідження генератора на магнетроні", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 2, с. 127-129, 2011 (Технічні науки).

Copyright (c) 2020 Олександр Степанович Гавриш, Сергій Іванович Костюк, Юрій Юрійович Обруч, Марія Олександрівна Багрій