URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2019.175672

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2019.175672

МОДЕЛЮВАННЯ ДВОПОТОКОВОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ ВІД ОКСИДУ КАРБОНУ (IV) РОЗЧИНОМ МОНОЕТАНОЛАМІНУ

Андрій Леонідович Концевой, Сергій Андрійович Концевой

Анотація


Представлено алгоритм розрахунку матеріального і теплового балансів у середовищі Excel з варіюванням концентраційних параметрів по газу і розчину. Особливість розрахунку полягає у визначенні концентрації СО2 у газі після «грубого» очищення для отримання приблизно рівних витрат тонко і грубо регенерованого розчинів в абсорбері. Апроксимовано залежності рівноважного парціального тиску СО2 над розчином моноетаноламіну відповідно до ступеня карбонізації, концентрації розчину та температури. Числовим інтегруванням розраховано кількість секцій у двосекційному тарілчастому абсорбері.


Ключові слова


Технологічний газ; оксид карбону (IV); моноетаноламін; кінетика і термодинаміка абсорбції; тарілчастий абсорбер

Повний текст:

PDF

Посилання


T. A. Semenova, Process gas purification. Mоscow: Himiya, 1977 [in Russian].

Ralph H. Weiland, Nathan A. Hatcher, and Jaime L. Nava, Post-combustion CO2 capture with amino-acid salts [Online]: Opti-mized Gas Treating, Inc. Clarita, OK 74535, USA. Available: https://www.protreat.com/ files/publications/43/Manuscript_CO2_Capture_with_Amino_Acids.pdf

Amine purification. Russia, 2017. [Online]. Available: http://gazsurf.com/ru/ gazopererabotka/oborudovanie/modelnyj-ryad/item/aminovaya-ochistka [in Russian].

A. L. Kontsevoi, T. O. Lukianchuk, and S. A Kontsevoi, "Modeling of gas purification from carbon oxide (IV) by methyldieth-anolamine solution". Internauka: Internat. sci. journ., no. 15 (55), pp. 28-32, 2018 [in Ukrainian].

A. L. Kontsevoi, T. O. Lukianchuk, and S. A. Kontsevoi, "Modeling of methyl-diethanolamine solution regeneration". Internauka: Internat. sci. journ., no. 16 (56), pp. 32-36, 2018 [in Ukrainian].

E. G. Vakk, G. V. Shuklin, and I. L. Leytes. Obtaining of process gas for the production of ammonia, methanol, hydrogen and higher hydrocarbons. Theoretical fundamentals, technology, catalysts, equipment, control systems: textbook. Moscow, 2011 [in Russian].

M. A. Yankovskyi, I. M. Demydenko, B. I. Melnykov, O. Ia. Loboiko, and H. M. Korona, Ammonia technology: text-book. Dnipropetrovsk: UDKhTU, 2004 [in Ukrainian].

V. P. Semenov, Ammonia production. Moscow: Himiya, 1985 [in Russian].

O. Ya. Loboiko, L. L. Tovazhnianskyi, and I. O. Slabun, Calculation methods in inor-ganic matter technology: Part 1. Fixed nitrogen: textbook. Kharkiv: NTU KhPI, 2001 [in Ukrainian].

Reference book for nitrogen specialists: physical and chemical properties of gases and liquids. Process gas production. Processl gas estimation. Ammonia synthesis, 2-nd ed., Moscow: Himiya, 1986 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Т. А. Семенова, Очистка технологических газов / под ред. Т. А. Семеновой. Москва: Химия, 1977.

[2] Ralph H. Weiland, Nathan A. Hatcher, and Jaime L. Nava, Post-combustion CO2 capture with amino-acid salts [Online]: Optimized Gas Treating, Inc. Clarita, OK 74535, USA. Available: https://www. protreat.com/files/publications/43/Manuscript_CO2_Capture_with_Amino_Acids.pdf

[3] Аминовая очистка. Россия, 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gazsurf.com/ru/gazopererabotka/oborudovanie/modelnyj-ryad/item/aminovaya-ochistka

[4] А. Л. Концевой, Т. О. Лук’янчук, та С. А. Концевой, "Моделювання очищення газу від оксиду карбону (IV) розчином метилдіетаноламіну". Інтернаука: між-нар. наук. журн., № 15 (55), с. 28-32, 2018.

[5] А. Л. Концевой, Т. О. Лук’янчук, та С. А. Концевой, "Моделювання регенерації розчину метилдіетаноламіну". Інтернаука: міжнар. наук. журн., № 16 (56), с. 32-36, 2018.

[6] Э. Г. Вакк, Г. В. Шуклин, и И. Л. Лейтес, Получение технологического газа для производства аммиака, метанола, водорода и высших углеводородов. Теоретические основы, технология, катализаторы, оборудование, системы управления. Москва, 2011.

[7] М. А. Янковський, І. М. Демиденко, Б. І. Мельников, О. Я. Лобойко, та Г. М. Корона, Технологія аміаку: навч. посіб. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004.

[8] В. П. Семенов, Производство аммиака / под ред. В. П. Семенова. Москва: Химия, 1985.

[9] О. Я. Лобойко, Л. Л. Товажнянський, та І. О. Слабун, Методи розрахунків у технології неорганічних виробництв: Ч. 1. Зв'язаний азот: підручник / за ред. О. Я. Лобойко та Л. Л. Товажнянського. Харків: НТУ ХПІ, 2001.

[10] Справочник азотчика: Физико-химические свойства газов и жидкостей. Производство технологических газов.
Очистка технологических газов. Синтез аммиака. 2 изд., перераб. Москва: Химия, 1986.

Copyright (c) 2019 Андрій Концевой, Сергій Концевой