URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2019.178322

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2019.178322

ТЕХНОЛОГІЯ ОПИСУ ЛІНІЙНИХ І НЕЛІНІЙНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Володимир Миколайович Рудницький, Ольга Григорівна Мельник, Руслан Павлович Мельник

Анотація


За результатами проведеного дослідження встановлено, що запропонована нами залежність розрахунку кількості операцій криптографічного перетворення, що базується на рекурентному поєднанні потужностей множин операцій меншої розрядності та елементарних функцій, є коректною і математично описує процес побудови множин нових операцій. Ґрунтуючись на результатах дослідження, можна вважати, що розробка єдиної технології синтезу та дослідження як лінійних, так і нелінійних операцій криптографічного перетворення інформації є можливою. Цей підхід дає можливість не тільки розраховувати кількість операцій криптографічного перетворення інформації, а й будувати самі операції шляхом поєднання відомих операцій криптоперетворення та елементарних функцій більшої розрядності. Запропонований підхід створює передумови для розробки єдиної технології опису та синтезу як лінійних, так і нелінійних операцій криптоперетворення.


Ключові слова


захист інформації; операції криптографічного перетворення; синтез операцій; розрядність; технологія синтезу

Повний текст:

PDF

Посилання


Thomas W. Cusick, and Pantelimon Stănică, Cryptographic Boolean functions and applications. Academic Press, 2009.

V. G. Babenko, S. V. Rudnyckyj, and R. P. Melnyk, "Determination of the set of three-element elementary operations of cryptographic transformation", Visnyk inzhenernoyi akademiyi Ukrayiny, no. 3 (4), pp. 77-79, 2012 [in Ukrainian].

V. M. Rudnyckyj, R. P. Melnyk, and O. G. Melnyk, "Improving the performance of information security systems", in Coll. Materials Internat. Sci.-Pract. Conf. "Chrezvychainyie situatsiyi: teoriya, prakti-ka, innovatsiyi" "ChS – 2012". Gomel: GGTU im. P. O. Sukhogo, 2012, p. 224 [in Russian].

V. N. Rudnyckyj, S. V. Pivneva, V. G. Babenko, I. V. Mironets, A. V. Dmitrishyn, and Yu. V. Baryshev, Cryptographic coding: methods and means of implementation: monograph, Toliatty, 2013 [in Russian].

V. N. Rudnickyj, V. Ya. Milchevich, V. G. Babenko, R. P. Melnik, S. V. Rudnickyj, and O. G. Melnik, Cryptographic coding: methods and means of implementation (part 2): monograph. Kharkiv: Shchedraia usadba plius, 2014 [in Russian].

Cryptographic coding: coll. monograph, V. N. Rudniсkyi and V. Ya. Milchevich, Eds. Kharkiv: Shchedraia usadba plius, 2014 [in Russian].

Cryptographic encoding: processing and protecting information, V. M. Rudnyckyi, Ed. Kharkiv: DISA PLIUS, 2018 [in Ukrainian].

V. M. Rudnyckyj, I. V. Myronets, and V. G. Babenko, "Systematization of a complete set of logical functions for the cryptographic transformation of information", Systemy obrobky informatsii, no. 8 (98), pp. 184-188, 2011 [in Ukrainian].

V. M. Rudnyckyj, V. G. Babenko, and S. V. Rudnyckyj, "Method of synthesis of matrix models of operations of cryptographic encoding and decoding of information", Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho uni-versytetu Povitrianykh Syl, no. 4 (33), pp. 198-200, 2012 [in Ukrainian].

V. M. Rudnyckyj, V. G. Babenko, and S. V. Rudnyckyj, "Method of synthesis of matrix models of operations of cryptographic transcoding of information", Zakhyst in-formatsii, no. 3 (56), pp. 50-56, 2012 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Thomas W. Cusick, and Pantelimon Stănică, Cryptographic Boolean functions and applications. Academic Press, 2009. 

[2] В. Г. Бабенко, С. В. Рудницький, та Р. П. Мельник, "Визначення множини трирозрядних елементарних операцій криптографічного перетворення", Вісник інженерної академії України, вип. 3 (4), с. 77–79, 2012.

[3] В. Н. Рудницкий, Р. П. Мельник, и О. Г. Мельник, "Повышение быстродействия систем защиты информации", на междунар. науч.-практ. конф. Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации «ЧС – 2012». Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2012, с. 224.

[4] В. Н. Рудницкий, С. В. Пивнева, В. Г. Бабенко, И. В. Миронец, А. В. Дмитришин, и Ю. В. Барышев, Криптографическое кодирование: методы и средства реализации: монография. Тольятти, 2013.

[5] В. Н. Рудницкий, В. Я. Мильчевич, В. Г. Бабенко, Р. П. Мельник, С. В. Рудницкий, и О. Г. Мельник, Криптографическое кодирование: методы и средства реализации (часть 2): монография. Харь-ков: Щедрая усадьба плюс, 2014.

[6] Криптографическое кодирование: колл. монография / под ред. В. Н. Рудницкого, и В. Я. Мильчевича. Харьков: Щедрая усадьба плюс, 2014.

[7] Криптографічне кодування: обробка та захист інформації / під ред. В. М. Рудницького. Харків: ДІСА ПЛЮС, 2018.

[8] В. М. Рудницький, І. В. Миронець, та В. Г. Бабенко, "Систематизація повної множини логічних функцій для криптографічного перетворення інформації", Системи обробки інформації, вип. 8 (98), с. 184–188, 2011.

[9] В. М. Рудницький, В. Г. Бабенко, С. В. Рудницький, "Метод синтезу матрич-них моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації", Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, вип. 4 (33), с. 198-200, 2012.

[10] В. М. Рудницький, В. Г. Бабенко, та С. В. Рудницький, "Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного перекодування інформації", Захист інформації, № 3 (56), с. 50-56, 2012.

Copyright (c) 2020 Володимир Миколайович Рудницький, Ольга Григорівна Мельник, Руслан Павлович Мельник