URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2019.178701

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2019.178701

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ФАРБУВАЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КАВІТАЦІЇ Й ЕЛЕКТРОАКТИВАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНИХ ВОД

Мирослава Григорівна Коваль, Наталія Максимівна Фоміна, Геннадій Степанович Столяренко

Анотація


Проблема очищення стічних вод з вмістом органічних барвників нині є актуальною. Діючі фарбувально-оздоблювальні текстильні виробництва не є ефективними і високорентабельними. У стічні води потрапляє велика кількість невикористаних барвників, які завдають значної шкоди екологічній системі водного регіону. Саме тому актуальною є проблема повторного використання стічних вод у технологічних процесах текстильного виробництва (фарбування тканини) та глибокого очищення стічних вод цього виробництва. У статті представлені результати аналізу стічних вод фарбувально-оздоблювального текстильного виробництва після усереднення і розбавлення, а також виробничих стічних вод безпосередньо після процесу фарбування тканини (на виході фарбувальної установки). На основі одержаних результатів запропоновано технологію очищення виробничих стічних вод фарбувально-оздоблювального виробництва, що містять органічні барвники, із застосуванням процесів фільтрації, коагуляції і флокуляції в кавітаторі, флотації та електроактивації для розробки ефективної технології водооборотних циклів і повторного використання промислових стічних вод у технологічних процесах текстильного виробництва. Результати досліджень стічних вод отримані на дослідній установці каскадного типу, стадії якої були розташовані над усереднювачем-відстійником діючих очисних споруд підприємства. Аналіз стічних вод на виході фарбувальної установки дозволяє прогнозувати створення перспективної технології з перетворення промислових стічних вод у стан, придатний для повторного використання в технологічному циклі фарбування тканин. Реалізувавши таку технологію на практиці, можна вирішити завдання мінімізації витрат на дорогі барвники, досягти зниження собівартості текстильної продукції при збереженні її якості, а також зменшення екологічної небезпеки відходів виробництва у вигляді стічних вод.

Ключові слова


фарбувально-оздоблювальне виробництво; стічні води; фільтрація; кавітація; коагуляція; флотація і електроактивації; очищення; технологія водооборотних циклів.

Повний текст:

PDF

Посилання


A. Ya. Efimov, Wastewater treatment of light industry enterprises. Kiev: Tehnika, 1985 [in Russian].

V. A Proskuryakov, and L. I. Schmidt, Wastewater treatment in the chemical industry. Leningrad: Himiya, 1977 [in Russian].

O. O. Sanina, and M. G. Koval, "Research of sewage of textile and dyeing production", in IX Regional Youth Sci.-Pract. Conf. Management of Water Resources of Cherkasy Region and Ways of their Rational Use", pp. 31-32, 2018 [in Ukrainian].

V. G. Kuzmenko, A. M. Pozdisheva, and M. G. Koval, "Research of industrial sewage of dye production with the possibility of their reuse", in V All-Ukr. Inter-University Sci.-Pract. Conf. of the SGU, 2018, pp. 245-246 [in Ukrainian].

F. I. Sadov, et al., Chemical technology of fibrous materials. Moscow: Lyogkaya in-dustriya, 1968 [in Russian].

V. F. Borodkin, Chemistry of dyes: text-book. Moscow: Himiya, 1981 [in Russian].

A. M. Pozdisheva, and M. G. Koval, "Re-search of reuse of industrial sewage of dye production", in Student Sci.-Pract. ChDTU Conf., 2018, p. 15 [in Ukrainian].

M. G. Koval, and A. M. Pozdysheva, "Research of reuse of industrial sewage in technology of dyeing of textile materials by direct dyes", in ІV Internat. Sci.-Pract. Conf. Conceptual ways of development of science, 2019, pp. 45-46 [in Ukrainian].

G. S. Stolyarenko, and M. G. Koval, "De-velopment of technology of sewage treatment of dyeing and finishing production using cavitation processes", in Eighteenth Internat. Sci.-Pract. Conf. Natural Resources of the Carpathian Region (Problems of Protection and Rational Use), 2019, pp. 152-156 [in Ukrainian].

N. M. Fomina, M. G. Koval, F. R. Azizov, and G. S. Stolyarenko, "Investigation of the possibility of using cavitation processes in the development of promising technology for sewage treatment and dyeing and their reuse", Politehnicheskiy vestnik. no. 1 (45), p. 54. Dushanbe, 2019 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] А. Я. Ефимов, Очистка сточных вод предприятий легкой промышленности. Киев: Техника, 1985.

[2] В. А. Проскуряков, и Л. И. Шмидт, Очистка сточных вод в химической промышленности. Ленинград: Химия, 1977.

[3] О. О. Саніна, та М. Г. Коваль, "Дослідження стічних вод текстильно-фарбувального виробництва", на ІХ обл. молодіж. наук.-практ. конф. Управління водними ресурсами Черкащини та шляхи їх раціонального використання, Черкаси, грудень, 2018, с. 31-32.

[4] В. Г. Кузьменко, А. М. Поздишева, та М. Г. Коваль, "Дослідження промислових стічних вод фарбувального виробництва з можливістю їх повторного використання", на V Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф. СДУ, Суми, 17-20 квітня, 2018, с. 245-246.

[5] Ф. И. Садов и др., Химическая технология волокнистых материалов. Москва: Легкая индустрия, 1968.

[6] В. Ф. Бородкин, Химия красителей: учебник. Москва: Химия, 1981.

[7] А. М. Поздишева, та М. Г. Коваль, "Дослідження повторного використання промислових стічних вод фарбувального виробництва", на студ. наук.-практ. конф. ЧДТУ, Черкаси: ЧДТУ, 16–19 квітня, 2018, с. 15.

[8] М. Г. Коваль, та А. М. Поздишева, "Дослідження повторного використання промислових стічних вод в технології фарбування текстильних матеріалів прямими барвниками", на ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Концептуальні шляхи розвитку науки, Київ, 30–31 березня 2019, с. 45-46.

[9] Г. С. Столяренко, та М. Г. Коваль, "Роз-робка технології очищення стічної води фарбувально-оздоблювального виробництва із застосуванням кавітаційних процесів", на Вісімнад. Міжнар. наук.-практ. конф. Ресурси природних вод карпатського регіону (Проблеми охорони та раціонального використання), Львів, 23–24 травня 2019. с. 152-156.

[10] Н. М. Фомина, М. Т. Коваль, Ф. Р Азизов, и Г. С. Столяренко, "Исследование возможности применения кавитационных процессов при разработке перспективной технологии очистки сточных вод красильно-отделочного производства и их повторного использования", Политехнический вестник. № 1 (45), с. 54. Душанбе, 2019, ТТУ.

Copyright (c) 2020 Мирослава Григорівна Коваль, Наталія Максимівна Фоміна, Геннадій Степанович Столяренко