URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2019.182838

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2019.182838

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Ірина Валеріївна Миронець, Артем Віталійович Бобошко

Анотація


Досліджено актуальні аспекти застосування інформаційних систем в освітньому процесі. Розроблено й удосконалено інформаційну систему для iOS-пристроїв, яку було створено на базі закладу вищої освіти (ЗВО), що дає змогу за рахунок оперативного доступу й аналітичного опрацювання статистичних даних підвищити результативність освітнього процесу. За результатами удосконалення програмного забезпечення для обробки статистичних даних і проведення експерименту надано обґрунтування щодо доцільності впровадження таких систем в освітній процес. Доведено, що удосконалення інформаційної системи моніторингу освітнього процесу впливає на успіхи в навчанні за рахунок економії часу, а в цілому інформаційні системи в освіті дають змогу оптимізувати використання інформаційно-ресурсної бази ЗВО, підвищити комфортність навчання для здобувачів освітніх послуг і конкурентоспроможність освітнього закладу.


Ключові слова


інформаційна система; статистичні дані; освітній процес; удосконалення; дослідження; експеримент; програмне забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


T. M. Korpaniuk, and Ya. I. Mulik, "Mobile application", Efektyvna ekonomika: electron. prof. ed., no. 1 (3), 2018 [in Ukrainian].

Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/ news/textynewseditor/read/95692/google_youtube_facebook__ale_j_novynni?a_offset

Режим доступу: https://wearesocial.com/ blog/2018/01/global-digital-report-2018

Режим доступу: https://tehnot.com/ua/ google-vyyasnil-skolko-ukraintsev-polzuetsya-smartfonami/

I. Yu. Khomyshyn, "Modern information technologies in education", IT pravo: Problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini, APhD, 2019. [Online] Available: http://aphd.ua/publication-157/

O. V. Androschuk, Yu. V. Kondratenko, O. V. Golovchenko, T. O. Vorona, and M. V. Petrushen, "Information technologies and their influence on society development", Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, no. 1 (50), 2014 [in Ukrainian].

O. L. Perevozchikova, Information systems and data structures: textbook for university students; National University "Kyiv-Mohyla Academy". Moscow, Russia: KM Akcademy, 2007 [in Russian].

V. I. Zatserkovny, I. V. Tishaev, and V. K. Demidov, Methodology of scientific research: textbook. Nizhyn, Ukraine, 2012 [in Ukrainian].

O. O. Zheleznyak, and I. V. Kornienko, Science and scientific research: textbook. Nizhin, Ukraine, 2007 [in Ukrainian].

O. V. Kolesnikov, Fundamentals of scientif-ic research: textbook, the 2nd ed., cor. and suppl., Kyiv, Ukraine, 2011 [in Ukrainian].

Jaime Levy, UX strategy: how to device innovative digital products that people want. O'Reilly Media, 2015.

Charles Wheelan, Naked statistics. WW Norton & Company, 2014.

E. V. Chekotovsky, Statistical methods: textbook. Kyiv, Ukraine: Znannya, 2016 [in Ukrainian].

Regulations on stakeholder monitoring of the quality of education and educational activities of Cherkasy State Technological University. Cherkasy, 2019. [Online] Avail-able: http://chdtu.edu.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Т. М. Корпанюк, та Я. І. Мулик, "Застосування мобільних", Ефективна економіка: електрон. фахове вид., № 1 (3), 2018.

[2] Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/ news/textynewseditor/read/95692/google_youtube_facebook__ale_j_novynni?a_offset

[3] Режим доступу: https://wearesocial.com/ blog/2018/01/global-digital-report-2018

[4] Режим доступу: https://tehnot.com/ua/ google-vyyasnil-skolko-ukraintsev-polzuetsya-smartfonami/

[5] І. Ю. Хомишин, "Сучасні інформаційні технології в освіті", ІТ право: Проблеми і перспективи розвитку в Україні, APhD, 2019. [Електронний ресурс]. Режим дос-тупу: http://aphd.ua/publication-157/

[6] О. В. Андрощук, Ю. В. Кондратенко, О. В. Головченко, Т. О. Ворона, та М. В. Петрушен, "Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства", Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, № 1 (50), 2014.

[7] О. Л. Перевозчикова, Информационные системы и структуры данных: учеб. пособие для студентов вузов / Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия". Москва, Россия: KM Академия, 2007.

[8] В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, та В. К. Демидов, Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Ніжин, Україна, 2012.

[9] О. О. Железняк, та І. В. Корнієнко, Наука та наукові дослідження: навч. посіб. Ніжин, Україна, 2007.

[10] О. В. Колєсніков, Основи наукових досліджень: навч. посіб., 2-ге вид., випр. та доп. Київ, Україна, 2011.

[11] Jaime Levy, UX strategy: how to device innovative digital products that people want. O'Reilly Media, 2015.

[12] Charles Wheelan, Naked statistics. WW Norton & Company, 2014.

[13] Е. В. Чекотовський, Статистичні методи: навч. посіб. Київ, Україна: Знання, 2016.

[14] Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності Черкаського державного технологічного університету. Черкаси, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://chdtu.edu.ua

Copyright (c) 2019 Ірина Валеріївна Миронець, Артем Віталійович Бобошко