URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2020.197293

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2020.197293

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ФОРМАЛЬДЕГІДУ І МЕТАНОЛУ ЕЛЕКТРОННИМ КАТАЛІЗОМ

Віталій Миколайович Вязовик

Анотація


З кожним роком у промисловості все більше відбувається заміна неорганічних матеріалів на органічні полімери, для виготовлення яких використовуються метанол і формальдегід. Існуючі методи є досить складними й енергоємними. Тому одним із перспективних напрямів дослідження є розробка методів прямого отримання цих сполук шляхом неповного окиснення метану. Для цього пропонується використовувати низькотемпературну плазму бар’єрного розряду в зоні гетерогенного розряду. Це дає можливість підвищити ступінь окиснення метану до метанолу і формальдегіду з 10 % до майже 50 % при відносно невисоких енергетичних витратах.

Ключові слова


метан, формальдегід, метанол, електронний каталіз, окиснення.

Повний текст:

PDF

Посилання


S. K. Ogorodnikov, Formaldehyde. Leningrad:Khimiya, 1984 [in Russian].

M. M. Karavaev, V. E. Leonov, I. G. Popov, and E. T. Shepelev, Synthetic methanol technology, M. M. Karavaev, Ed. Moscow:

Khimiya, 1984 [in Russian].

M. Yu. Sinev, V. N. Korchak, and O. V. Krylov, "Mechanism of partial oxidation of methane", Uspehi himii, iss. 1, vol. LVIII, pp. 38-57, 1989 [in Russian].

A. A. Mantashian, "Chain gas-phase reactions:contemporary problems", Himicheskiy zhurnal Armenii, iss. 60, no. 4, pp. 578-601,

[in Russian].

E. R. Markaryan, "Modeling of methane oxidation process with propane additives: the influence of parameters on the methanolformaldehyde ratio", Himicheskiy zhurnal

Armenii, iss. 57, no. 4, pp. 21-27, 2004 [in Russian].

A. A. Mantashian, and E. R. Markaryan, "Kinetic features of propane-induced oxidative conversion of methane initiated by addi-tives", Himicheskiy zhurnal Armenii, iss. 57, no. 4, pp. 7-20, 2004 [in Russian].

A. A. Mantashian, and N. R. Khachaturyan, "Oxidative conversion of methane to methanol", Himicheskiy zhurnal Armenii, iss. 60, no. 4, pp. 852-864, 2007 [in Russian].

N. R. Khachaturyan, "Nonisothermal oxida-tive conversion of methane to methanol in a two-section flow reactor: kinetic features", Himicheskiy zhurnal Armenii, iss. 61, no. 4, pp. 153-158, 2008 [in Russian].

V. M. Vyazovyk, and G. S. Stolyarenko, "Electronic catalytic method for formaldehyde synthesis with incomplete methane oxidation", Proc. IV Sci.-Pract. Conf. on Inorg. Substances Technology. Modern Prob-lems of Inorganic Substances Technology and Resource Saving. Dnipropetrovsk, 2015, p. 87 [in Ukrainian].

Natural gas quality indicators – PJSC "Kyivgas". [Online]. Available: http://www.kyivgaz.ua/ru/klientam/pokazateli-kachestva-prirodnogo-gaza

Alexander Konnov, "Detailed reaction me-chanism for small hydrocarbons combus-tion". Previous version: July 14, 2000. Up-dated: July 16, 2003. [Online]. Available: http://homepages.vub.ac.be/~akonnov/science/mechanism/version0_5.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] С. К. Огородников, Формальдегид. Ленинград: Химия, 1984.

[2] М. М. Караваев, В. Е. Леонов, И. Г. Попов, и Е. Т. Шепелев, Технология синтетического метанола / под ред. М. М. Караваева. Москва: Химия, 1984.

[3] М. Ю. Синев, В. Н. Корчак, и О. В. Крылов, "Механизм парциального окисления метана", Успехи химии, вып. 1, т. LVIII,
с. 38-57, 1989.

[4] А. А. Манташян, "Цепные газофазные реакции: современные проблемы", Химический журнал Армении, вып. 60, № 4,с. 578-601, 2007.

[5] Э. Р. Маркарян, "Моделирование процесса окисления метана с добавками пропана: влияние параметров на соотношение
метанол-формальдегид", Химический журнал Армении, вып. 57, № 4, с. 21-27, 2004.

[6] А. А. Манташян, и Э. Р. Маркарян, "Кинетические особенности инициированного добавками пропана окислительного
превращения метана", Химический журнал Армении, вып. 57, № 4, с. 7-20, 2004.

[7] А. А. Манташян, и Н. Р. Хачатурян,"Окислительное превращение метана в метанол", Химический журнал Армении, вып. 60, № 4, с. 852-864, 2007.

[8] Н. Р. Хачатурян, "Неизотермическое окислительное превращение метана в метанол в двухсекционном проточном реакторе: кинетические особенности", Химический журнал Армении, вып. 61, № 4, с. 153-158, 2008.

[9] В. М. Вязовик, та Г. С. Столяренко, "Електроннокаталічний метод синтезу формальдегіду при неповному окисненні метану", на IV Наук.-практ. конф. з технології неорг. речовин. Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження. Дніпропетровськ, 2015,с. 87.

[10] Показатели качества природного газа ПАТ «Киевгаз». [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.kyivgaz.ua/
ru/klientam/pokazateli-kachestvaprirodnogo-gaza

[11] Alexander Konnov, "Detailed reaction mechanism for small hydrocarbons combustion". Previous version: July 14, 2000. Updated:
July 16, 2003. [Online]. Available:http://homepages.vub.ac.be/~akonnov/scienc
e/mechanism/version0_5.html

Copyright (c) 2020 Віталій Миколайович Вязовик