URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2020.197570

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2020.197570

ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКУ ВІД СТОРОННІХ ДОМІШОК

Микола Васильович Хандюк

Анотація


Досліджено процес подачі та очищення зерна зеленого горошку від сторонніх домішок. Розроблено удосконалену схему подачі та очищення зерна зеленого горошку від сторонніх домішок з новими конструктивними рішеннями, що дає можливість підвищити якість очищення зерна зеленого горошку від легких, більш летючих за сировину домішок та зменшити затрати ручної праці операторів. Виконано порівняльний аналіз існуючої та вдосконаленої схем подачі та очищення зерна зеленого горошку від сторонніх домішок. Визначено твердість зерна зеленого горошку та процент битого і пошкодженого зерна зеленого горошку в банках залежно від сорту зеленого горошку. Розраховано продуктивність кожного сорту зеленого горошку і виконано порівняльний аналіз продуктивності кожного сорту зеленого горошку на лініях до і після вдосконалення.


Ключові слова


гідравлічний транспортер; відділювач води; шнековий дозатор; вібраційний селектор; приймальний бункер; повітряний селектор; інспекційний транспортер; твердість зерен зеленого горошку; процент битого і пошкодженого зерна зеленого горошку; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


M. S. Aminov, and A. N. Malsky, Technological equipment of canneries, Moscow: Pis. prom-t, 1989 [in Russian].

Ali Reyad Shamkhi, "New approaches in the technology for the production of canned peas", in VI Int. Sci. Conf. of Students and Graduate Students. Technique and Technology of food production, Mogilev, Republic of Belarus: Mogilev. gos. un-t prodo-volstviya, 2008, p. 46 [in Russian].

Technological equipment of canneries, M. S. Aminov, M. Ya. Dikis, A. N. Malsky, and A. K. Gladushnyak, Eds. Moscow: Agropromizdat, 1986 [in Russian].

L. P. Kovalskaya, I. S. Shub, G. M. Melkin et al., Technology of food production, L. P. Kovalskaya, Ed. Moscow: Kolos, 1997 [in Russian].

S. Ye. Golyachuk, "Separation of grain masses using gravity forces", Naukovi notatky: intercollegiate coll., no 39, pp. 27-33. Lutsk, 2012 [in Ukrainian].

O. O. Dashkovsky, "Quality requirements and quality control of green peas preserved in accordance with DSTU 7165:2010", Nau-kovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho un-iversytetu veterynarnoi medytsyny ta bio-tekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho, vol. 17, no. 3 (63), pp. 389-394, 2015 [in Ukrainian].

M. Ya. Dikis, and A. N. Malsky, Technological equipment of canneries, Moscow, 1969 [in Russian].

M. V. Khandiuk, "Improvement of the process of feeding and purification of green peas from impurities", in ІІІ Int. Sci.-Pract. Conf. Innovative Aspects of Equipment De-velopment of Food and Hotel Industry in Present Conditions, Kharkiv: KhDUKhT, 2019, part 1, pp. 83-85 [in Ukrainian].

E. D. Sitnikov, and V. A. Kachanov, Equipment of canneries, Moscow: Leg. i pisch. prom-t, 1981 [in Russian].

V. A. Panfilov, Technological lines of food production, Moscow: Kolos, 1993 [in Russian].

V. A. Panfilov, Machines and equipment for food production (vol. 1). Moscow: Vyisshaya shkola, 2001 [in Russian].

V. A. Panfilov, Machines and equipment for food production (vol. 2). Moscow: Vyisshaya shkola, 2001 [in Russian].

Yu. G. Skrypnikov, and E. S. Gorenkov, Equipment of enterprises for storage and processing of fruits and vegetables, Moscow: Kolos, 1996 [in Russian].

M. S. Aminov, and E. M. Muradov, Technological equipment of canneries and vege-table drying plants, Moscow: Kolos, 2000 [in Russian].

V. A. Panfilov, and O. A. Urakov, Technological lines of food production: creation of a technological stream. Moscow: Pisch. prom-t, 1996 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] М. С. Аминов, и А. Н. Мальский, Технологическое оборудование консервных заводов. Москва: Пищ. пром-ть, 1989.

[2] Али Рейад Шамхи, "Новые подходы в технологии производства консервов из зеленого горошка", на VI междунар. науч. конф. студентов и аспирантов. Техника и технология пищевых производств, Могилев, Республика Беларусь: Могилев. гос. ун-т продовольствия, 2008. С. 46.

[3] Технологическое оборудование консервных заводов / М. С. Аминов, М. Я. Дикис, А. Н. Мальский, А. К. Гладушняк, Ред. Москва: Агропромиздат, 1986.

[4] Л. П. Ковальская, И. С. Шуб, Г. М. Мелькина и др., Технология пищевых производств, Л. П. Ковальская, Рд. Москва: Колос, 1997.

[5] С. Є. Голячук, "Сепарування зернових мас з використанням сил гравітації", Наукові нотатки: міжвуз. зб., № 39, с. 27-33, Луцьк, 2012.

[6] О. О. Дашковський, "Вимоги до якості та контроль якості зеленого горошку консервованого відповідно до ДСТУ 7165:2010", Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, т. 17, № 3 (63), с. 389-394, 2015.

[7] М. Я. Дикис, и А. Н. Мальский, Технологическое оборудование консервных заво-дов. Москва, 1969.

[8] М. В. Хандюк, "Удосконалення процесу подачі й очищення зерна зеленого горошку від сторонніх домішок", на ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності, Харків: ХДУХТ, 2019, ч. 1, с. 83-85.

[9] Е. Д. Ситников, и В. А. Качанов, Оборудование консервных заводов. Москва: Лег. и пищ. пром-ть, 1981.

[10] В. А. Панфилов, Технологические линии пищевых производств. Москва: Колос, 1993.

[11] В. А. Панфилов, Машины и аппараты пищевых производств (т. 1). Москва: Высшая школа, 2001.

[12] В. А. Панфилов, Машины и аппараты пищевых производств (т. 2). Москва: Высшая школа, 2001.

[13] Ю. Г. Скрыпников, и Э. С. Гореньков, Оборудование предприятий по хранению и переработке плодов и овощей. Москва: Колос, 1996.

[14] М. С. Аминов, и Э. М. Мурадов, Техноло-гическое оборудование консервных и овощесушильных заводов. Москва: Колос, 2000.

[15] В. А. Панфилов, и О. А. Ураков, Технологические линии пищевых производств: создание технологического потока. Мос-ква: Пищ. пром-ть, 1996.

Copyright (c) 2020 Микола Васильович Хандюк