URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2020.198238

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2020.198238

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ

Юлія Юріївна Бондаренко, Анна Володимирівна Топтун

Анотація


Робота присвячена дослідженню та аналізу методів визначення санітарного стану деревних насаджень. Визначено основні вимоги до методів та засобів визначення санітарного стану деревних насаджень. Встановлено, що серед методів з найвищим рівнем інформативності є метод ультразвукової томографії. Проте такі недоліки цього методу, як висока вартість, складність в експлуатації та необхідність обслуговування оператором високої кваліфікації, а також велика вага технічного оснащення не дають змоги використовувати цей метод на практиці проведення мобільного моніторингу санітарного стану дерев у польових умовах. У роботі запропоновано якісно новий підхід до вирішення проблемного питання проведення високоефективного та оперативного визначення санітарного стану деревних насаджень шляхом розроблення нового комплексного методу, що базується на методично-математичному й технічному забезпеченні іонометричного методу і враховує такі негативні фактори навколишнього середовища, як солоність та рН ґрунту, температура повітря, а також встановлення закономірностей між цими факторами та якісними показниками деревного соку (рН, сахаристість та в’язкість). Складено алгоритм проведення високоефективного та оперативного дослідження, а також описано й проаналізовано методики визначення зовнішніх та внутрішніх показників, від яких залежить якість деревного соку та, відповідно, санітарний стан деревних насаджень.


Ключові слова


дефектоскопія; санітарний стан; деревні насадження; кліматичні фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


To cut or not to cut? Determination of the emergency of trees. Blog arborist. [Online]. Available: http://blog.arborist.com.ua/4.html. Accessed on: June 21, 2018.

Why do pine trees dry? State Forest Resources Agency. [Online]. Available: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=195324&cat_id=32888 Accessed on: Febr. 29, 2020.

Sanitary rules in the forests of Ukraine. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 27, 1995, no. 555. [Online]. Available: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/756-2016-%D0%BF/paran11#n11. Accessed on: Sept. 23, 2019.

E. A. Anosov, "Emergency trees of green urban areas. Methods of visual and instrumental diagnostics of emergencies, assessment of the state of plantations", Electronic scientific publication "Uchenyje zametki TOGU", vol. 6, no. 4, pp. 637-648, 2015 [in Russian].

I. A. Melnichuk, Y. M. Yassin Soliman, and O. A. Cherdantseva, "Diagnostics of the in-ternal state of tilia cordata mill trees, using the ARBOTOM® complex of acoustic ultrasound tomography equipment", Vestnik RUDN. Seriya: Agronomiya i zhivotno-vodstvo, no. 5, pp. 25-32, 2012 [in Russian].

Soil acidity and its effect on plant nutrition. Agronom. [Online]. Available: https://www.agronom.com.ua/kyslotnist-gruntiv-ta-yiyi-vplyv-na-zhyv/.

The effect of salinization on plants. Myzooplanet.ru. [Online]. Available: https://myzooplanet.ru/rasteniya_765/vliyanie-zasoleniya-rasteniya-11411.html. Ac-cessed on: Febr. 06, 2020.

The loss of forest plantations by reasons (2010-2018). State Statistics Committee of Ukraine, 1998-2019. Last modified: 04/15/2019. [Online]. Available: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/lis/zld/zld_u/zag_lis_za_prych_u.htm. Accessed on: Sept. 20, 2019.

"The effect of mineral nutrition on the physico-chemical properties of the cellular juice of prickly artichoke leaves", Nauchnoe obozrenie. Biologicheskie nauki, no. 3, pp. 10-13, 2017 [in Russian].

T. Yusypiva, and O. Borysova, "The influence of technogenic loading on the dynamics of the content of soluble forms of carbohydrates in leaves of representatives of the genus acer L.", Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya biologichna, iss. 69, pp. 174-182, 2015 [in Ukrainian].

Cytoplasm, viscosity. Ecology: a reference book. Last modification: 04/15/2019. [Online]. Available: https://ru-ecology.info/term/68190/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Рубати чи не рубати? Визначення аварійності дерев. Блог арборист. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://blog. arborist.com.ua/4.html Дата звернення: Черв. 21, 2018.

[2] Чому всихають соснові. Державне агентство лісових ресурсів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dklg.kmu.gov. ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=195324&cat_id=32888 Дата звернення: Лют. 29, 2020.

[3] Санітарні правила в лісах України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/756-2016-%D0%BF/paran11 #n11. Дата звер-нення: Верес. 23, 2019.

[4] Е. А. Аносов, "Аварийные деревья зеленых насаждений городов. Методы визуальной и инструментальной диагностики аварийности, оценка состояния насаждений", Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ», т. 6, № 4, с. 637-648, 2015.

[5] И. А. Мельничук, Й. М. Йассин Солиман, и О. А. Черданцева, "Диагностика внутреннего состояния деревьев tilia cordata mill, с использованием комплекса аппа-ратуры акустической ультразвуковой томографии «АРБОТОМ®»", Вестник РУДН. Серия: Агрономия и животновод-ство, № 5, с. 25-32, 2012.

[6] Кислотність ґрунтів та її вплив на живлення рослин. Журнал Агроном. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.agronom.com.ua/kyslotnist-gruntiv-ta-yiyi-vplyv-na-zhyv/.

[7] Влияние засоления на растения. Myzooplanet.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://myzooplanet.ru/ rasteniya_765/vliyanie-zasoleniya-rasteniya-11411.html. Дата обращения: Февр. 06, 2020.

[8] Загибель лісових насаджень за причина-ми (2010-2018). Держстат України, 1998-2019. Остання модифікація: 15.04.2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/lis/zld/zld_u/zag_lis_za_prych_u.htm. Дата звернення: Верес. 20, 2019.

[9] "Влияние минерального питания на физико-химические свойства клеточного сока листьев артишока колючего", Научное обозрение. Биологические науки, № 3, с. 10-13, 2017.

[10] Т. Юсипіва, та О. Борисова, "Вплив техногенного навантаження на динаміку вмісту розчинних форм вуглеводів у листках представників роду acer L.", Вісник Львівського університету. Серія біологічна, вип. 69, с. 174-182, 2015.

[11] Цитоплазма, вязкость. Экология: справочник. Последняя модификация: 15.04.2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru-ecology.info/term/68190/.

 

Copyright (c) 2020 Юлія Юріївна Бондаренко, Анна Володимирівна Топтун