URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v0i4.80144

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2015.80144

Когнітивна оцінка і прогнозування ступеня трансформації проектної діяльності

І. І. Становська

Анотація


Розглянуто питання зміни співвідношення технологічної та креативної складових проектної діяльності. Показано, що для управління трансформацією необхідно здійснювати прогнозування її розвитку протягом життєвого циклу проекту або програми, а для цього, у свою чергу, необхідно створити систему її когнітивного оцінювання. Розроблено метод незалежних проектних областей для такого оцінювання і використані марковські моделі для прогнозування. Створено систему «SERP» оптимізації процесу прийняття проектних рішень, а також зниження вартості та строків виконання програми, що складається з серійних проектів, яка ґрунтується на запропонованих методах. Систему «SERP» було задіяно для управління програмою вантажно-розвантажувальних робіт у морському порту з позитивним техніко- економічним ефектом.


Ключові слова


управління проектами; трансформація; когнітивне оцінювання; прогнозування; марковські моделі; функціональні області

Посилання


Cleland, David I., Gareis, Roland (2006) Global project management handbook. Chapter 1 : The evolution of project management. McGraw-Hill Professional.

Cattani, G., Ferriani, S., Frederiksen, L. and Florian, T. (2011) Project-based organizing and strategic management. Аdvances in strategic management, (28), Emerald.

Nokes, Sebastian (2007) The definitive guide to project management. 2nd ed. London (Financial Times / Prentice Hall).

Становская И. И. Управление программами создания однотипных объектов / И. И. Становская, И. Н. Гурьев, Е. И. Березовская // Современные технологии проектирования управляющих и мехатронных систем : материалы междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов под эгидой Black Sea Universities Network, (Севастополь, 16- 19 апреля 2013). – С. 164–168.

Гогунский В. Д. Интеллектуальное управление последовательными морфологически подобными проектами / В. Д. Гогунский, И. И. Становская, И. Н. Гурьев // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф., (Черкаси, 14–17 травня 2013 р.). – С. 349–350. ISSN 2306-4455 Вісник Черкаського державного технологічного університету 30

Колесникова Е. В. Управление серийными проектами и программами / Е. В. Колесникова, И. И. Становская, Е. И. Сущева // Моделирование в прикладных научных исследованиях : материалы ХХ семинара, (Одесса, 19–20 января 2012). – Одесса : ОНПУ, 2012. – С. 38–40.

Гогунский В. Д. Проблемы комплексной оптимизации в управлении программой создания однотипных объектов / В. Д. Гогунский, И. И. Становская, И. Н. Гурьев // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : зб. наук. праць. – Вип. 1 (2). – Одеса: АО Бахва, 2013. –С. 250–255.

Гогунский В. Д. Особенности управления программами, состоящими из однотипных проектов / В. Д. Гогунский, И. И. Становская // РМ Kiev’13 – Управління проектами у розвитку суспільства : матеріали Х Міжнар. конф., (Київ, 17–18 травня 2013 р.). – С. 53–55.

Гогунский В. Д. Управление серийными проектами в машиностроении / В. Д. Гогунский, И. И. Становская, И. Н. Гурьев // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 8. – Харків, НТУ «ХПІ». – С. 254–262.

Phillips, Joseph (2003) PMP project management professional study guide. McGraw-Hill Professional, p. 354.

Колесникова Е. В. Методы количественной оценки степени трансформации серийной проектной деятельности в операционную / Е. В. Колесникова, И. И. Становская // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : зб. наук. праць. – Вип. 4 (5). – Одеса : АО Бахва, 2013 – С. 32–40.

Становская И. И. Количественная оценка процесса трансформации проектной деятельности в операционную / И. И. Становская, Е. В. Колесникова, И. Н. Гурьев // Моделирование в прикладных научных исследованиях : материалы ХХ семинара, Одесса,19–20 января 2012 г.). – Одесса : ОНПУ, 2012. – С. 40–43.

Колесникова Е. В. Показатель трансформации проектной деятельности в операционную при управлении серийными проектами / Е. В. Колесникова, И. И. Становская // Моделирование в прикладных научных исследованиях : материалы ХХІ семинара, (Одесса, 22–23 января 2013 г.). – Одесса : ОНПУ, 2013. – С. 26–28.

Иоффе А. Проектирование: теория и практика [Электронный ресурс] / А. Иоффе // Проектирование. Общественные науки. – 2012. – № 2. – Режим доступа : http://socialnauki.prosv.ru/article/1327. – 11.03.2013.

Harold, R. Kerzner (2013) Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. NY, 1243 р.

Моделирование марковских случайных процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://stratum.ac.ru/textbooks /modelir/lectionhtml. – 03.11.2012.

Андросюк А. В. Синергетичний підхід при моделюванні складних марковських процесів / А. В. Андросюк, О. С. Савєльєва, І. І. Становська // Автоматика / Automatics – 2011 : матеріали XVIII Міжнар. конф. з автоматичного управління, (Львів, 28–30 вересня 2011 р.). – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2011. – С. 109–110.

Вайсман В. А. Идентификация жизненных циклов предприятий для управления изменениями / В. А. Вайсман / Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Спецвыпуск. – С. 15–19.

Вайсман В. А. Методология управления качеством продукции машиностроительных предприятий / В. А. Вайсман // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. – № 4/1 (16). – С. 42–47.

Шахов А. В. Моделирования движения организации в проектной среде / А. В. Шахов, А. В. Шамов // Управління розвитком складних систем. – Управління проектами. – 2011. – № 7. – С. 68–72.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). – Третье изд. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США. – 2004. – 388 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 І. І. Становська