Аналіз статистично нестійких проектних показників

Автор(и)

  • О. В. Гайдаєнко Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, просп. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54000, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82989

Ключові слова:

управління медичними проектами, статистичний аналіз проектних показників, неоднорідність, робастні оцінки, адаптивні робастні оцінки

Анотація

В роботі запропоновано алгоритм методики статистичного аналізу реальних даних моніторингу медичних захворювань, що представлені часовими рядами. Показано, що показники медичних проектів є неоднорідними та підозрілими. Доцільним є використання стійких (робастних) оцінок, а також їх адаптивних модифікацій для усунення зазначених властивостей. Використання процедур робастного статистичного оцінювання дозволяє отримати незміщені та ефективні оцінки контрольованих показників навіть при наявності неоднорідності. Розроблений алгоритм методики може бути застосований для аналізу вимог користувачів продуктів проекту та загалом усіх його стейкхолдерів. Порівняння існуючих підходів до оцінювання показує перспективність запропонованого алгоритму методики в управлінні стейкхолдерами проектів.

Біографія автора

О. В. Гайдаєнко, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, просп. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54000, Україна

аспірант

Посилання

Кошкин К. В. Особенности жизненного цикла лечебных проектов / К. В. Кошкин, О. В. Гайдаенко, А. В. Гайдаенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 1/1173. – С. 87–90. – (Серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами»).

Fesenko T. Gender mainstreaming as a factor of project management maturity / T. Fesenko // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23. – С. 5–10.

Гайдаенко О. В. Разработка модели повышения качества медицинских услуг / О. В. Гайдаенко, П. Н. Удовиченко // Управління проектами: стан та перспективи: тези доп. IХ міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв: НУК, 2013. – С. 100–101.

Тесленко П. А. Стратегия и тактика развития проектов на основе закона Тернера-Руденко / П. А. Тесленко // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. – № 1 (29). – Луганськ: Видво СНУ ім. В. Даля, 2009. –С. 98–105.

Фесенко Т. Г. Клієнтоцентризм в управлінні комунікаціями проектів (на прикладі житлового будівництва) / Т. Г. Фесенко, Д. М. Мінаєв // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – Вып. 5/3 (71). – Харьков, 2014. – С. 4–10.

Данченко О. Б. Класифікація ризиків в проектах / О. Б. Данченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – № 1/12 (55). – Харьков, 2012. – С. 26–28.

Данченко О. Б. Класифікація портфелів проектів / О. Б. Данченко, І. В. Польшаков, І. Б. Семко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2009. – № 2. – С. 39–42. – (Серія «Технічні науки»).

Вороненко Ю. В. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Ю. В. Вороненко. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 332 с.

Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків / В. О. Занора, Л. С. Чернова, Ю. М. Кузьмінська, О. Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. – № 1 (45). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 88–94.

Поляков И. В. Практическое пособие по медицинской статистике / И. В. Поляков, Н. С. Соколова. – Ленинград: Медицина, 1975. – 227 с.

Павлова В. Ю. Основные вопросы статистического анализа в медицинских исследованиях / В. Ю. Павлова // Клиническая ОНКОгематология: вопросы медицинской статистики. – 2009. – Т. 2, № 4.

Кондратьев М. А. Методы прогнозирования и модели распространения заболеваний / М. А. Кондратьев, М. Ш. Мухаматзанова. – 2013. – № 5 (5). – С. 863–882.

Высоцкая Е. В. Применение робастных статистических процедур для анализа данных лабораторных исследований пациентов с дерматопатологией / Е. В. Высоцкая – Бионика интеллекта (ХНУРЭ). – 2013. – № 2 (81). – С. 130–134.

Математико-статистические модели прогнозирования эффективности оперативного лечения некоторых заболеваний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/medico-sotsialnye-aspekty-zabolevaemosti-vzroslogo-naseleniya-#ixzz3oYCvsExM

Тесленко П. О. Прийняття рішень в умовах вартісних обмежень проекту / П. О. Тесленко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во КНУБА. – 2012. –С. 40–43.

Методи аналізу якості: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / І. І. Коваленко, О. М. Дубовий, П. І. Бідюк та ін.; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв: НУК, 2004. –208 с.

Лемешко Б. Ю. Критерии проверки отклонения распределения от нормального закона [Электронный ресурс] / Б. Ю. Лемешко. – Режим доступа: http://www.ami.nstu. ru/~headrd/seminar/publik_html/guid_normal _tets.pdf. Дата обращения 28.03.16

Коваленко И. И. Нетрадиционные методы статистического анализа данных: учеб. пособие / И. И. Коваленко, А. П. Гожий. – 2006. – 107 с.

Холландер М. Непараметрические методы статистики / М. Холландер, Д. Вулф. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 518 с.

Хьюбер П. Робастность в статистике / П. Хьюбер. – М.: Мир, 1984. – 304 c.

Тесленко П. А. Гармоничное управление проектами / П. А. Тесленко // Гармоничное развитие систем – третий путь человечества: кол. монография по материалам трудов 1-го Междунар. конгресса, Одесса, 8–10 октября 2011 г.; под ред. Э. М. Сороко, Т. И. Егоровой-Гудковой. – Одесса: Ин-т креативных технологий, 2011. – С. 375–380.

Фесенко Т. Г. Виконання функцій замовника будівництва: комунікативний контекст / Т. Г. Фесенко // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/13 (55). – С. 11–14.

Данченко О. Б. Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту / О. Б. Данченко, Ю. М. Кузьмінська // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. – № 3 (43). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 70–74.

Тесленко П. А. Модель управления движения галсами на основе закона Тернера-Руденко / П. А. Тесленко // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. – № 2 (30). – Луганськ: Видво СНУ ім. В. Даля, 2009. –С. 113–118.

Фесенко Т. Г. Модель вибору програмного забезпечення автоматизації бізнес-процесів офісу з управління будівельними проектами / Т. Г.Фесенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Вып. 81. – К.: Техника, 2008. – С. 359–365.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гайдаєнко, О. В. (2016). Аналіз статистично нестійких проектних показників. Вісник Черкаського державного технологічного університету, 1(2). https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2016.82989

Номер

Розділ

Статті

URN