http://vtn.chdtu.edu.ua/issue/feed Вісник Черкаського державного технологічного університету 2020-12-15T12:37:37+00:00 Редакційна колегія vtn@chdtu.edu.ua Open Journal Systems <div id="header"><div id="headerTitle"><h1><strong style="font-size: 14px;"><em>Вісник </em><em>ЧДТУ</em> </strong><span style="font-size: 14px;">— заснований у 1991 р. збірник наукових праць у галузі технічних наук, який видає Черкаський державний технологічний університет. Вісник ЧДТУ включено до Переліку наукових фахових видань України (категорії "Б") за спеціальностями:<br> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="49%" valign="top">101 Екологія</td><td valign="top">131 Прикладна механіка</td> </tr> <tr> <td width="49%" valign="top">113 Прикладна математика</td><td valign="top">132 Матеріалознавство</td> </tr> <tr> <td width="49%" valign="top">121 Інженерія програмного забезпечення</td><td valign="top">133 Галузеве машинобудування</td> </tr> <tr> <td width="49%" valign="top">122 Комп’ютерні науки</td><td valign="top">151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології</td> </tr> <tr> <td width="49%" valign="top">123 Комп’ютерна інженерія</td><td valign="top">152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка</td> </tr> <tr> <td width="49%" valign="top">125 Кібербезпека</td><td valign="top">161 Хімічні технології та інженерія</td> </tr> <tr> <td width="49%" valign="top">126 Інформаційні системи та технології</td><td valign="top">172 Телекомунікації та радіотехніка</td> </tr> </table> <br> </span></h1></div></div> <div id="body"><div id="main"><div id="content"><div id="journalDescription"><p style="font-size: 11px;">Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік.</p><p><span style="font-size: 11px;">До публікації приймаються статті українською, англійською та російською мовами, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання, які присвячені проблемам у галузях автоматизації та приладобудування, інформаційних технологій, хімічних технологій та інженерії, екологічної безпеки, математичного та комп'ютерного моделювання, матеріалознавства, технологій та обладнання сучасних машинобудівних і харчових виробництв, обсягом 6-10 сторінок.</span></p> <div> <strong style="font-size: 11px;" style="line-height:80%">Збірник представлено в наступних базах даних наукової інформації, каталогах і системах пошуку: <p style="line-height:50%">Academic Recource Index ResearchBib,</p> <p style="line-height:50%">Bielefeld Academic Search Engine (BASE),</p> <p style="line-height:50%">Crossref,</p> <p style="line-height:50%">Citefactor,</p> <p style="line-height:50%">Index Copernicus,</p> <p style="line-height:50%">Ulrich's Periodicals Directory,</p> <p style="line-height:50%">WorldCat,</p> <p style="line-height:50%">Eurazian Scientific Journal Index (ESJI),</p> <p style="line-height:50%">Directory of Open Access Journals (DOAJ),</p> <p style="line-height:50%">Open Ukrainian Citation Index (OUCI),</p> <p style="line-height:50%">Наукова періодика України</p></div></strong><p style="font-size: 12px;"><strong>ISSN/EISSN</strong>2306-4412/2708-6070</p></div></div></div></div> http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/211393 ГРАФОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СИТУАЦІЯМИ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТАХ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ SCRUM 2020-12-15T12:36:12+00:00 Тетяна Олександрівна Прокопенко t.prokopenko@chdtu.edu.ua Валентин Андрійович Прокопенко t.prokopenko@chdtu.edu.ua <p>У статті розглядається питання побудови графодинамічної сценарної моделі управління ситуаціями в інноваційних проєктах на основі методології Scrum шляхом дослідження бінарної гри в умовах протиріччя між зацікавленими сторонами. Проаналізувавши учасників проєкту на основі гнучкої методології Scrum і розглянувши можливі протиріччя між різними зацікавленими сторонами проєкту, автори для розробки моделі застосували техніку бінарної гри на основі сценарних зв’язок.</p> 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Тетяна Олександрівна Прокопенко, Валентин Андрійович Прокопенко http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/200346 МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НАВАНТЖЕННЯ В МЕРЕЖІ ДОСТУПА МОБІЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 2020-12-15T12:36:20+00:00 Олександр Іванович Романов a_i_romanov@ukr.net Микола Миколайович Нестеренко nikolaiy.nesterenko@gmail.com Володимир Брониславович Маньківський v.b.mankivskiy@gmail.com Іван Олегович Сайченко paramayson@gmail.com <p><em>Основний акцент при плануванні мережі мобільного оператора приділяється частотному розподілу та електромагнітної сумісності. Основний аргумент полягає в тому, що рішення цієї задачі забезпечить виконання умов оптимального розподілу частотного ресурсу, і як наслідок, оптимізувати рівень завад в сусідніх зонах. При цьому не розглядається питання рівномірності розподілу трафіка по елементам мережі. Як результат, такий підхід негативно впливає на показники пропускної здатності, та якості обслуговування </em><em>QoS</em><em>. В роботі, для підвищення ефективності розподілу навантаження при плануванні зон обслуговування базових станцій, пропонується додатково враховувати результати аналізу потоків подій обслуговування в сотах та данні системи біллінгу. </em></p> 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Володимир Брониславович Маньківський, Олександр Іванович Романов, Микола Миколайович Нестеренко, Іван Олегович Сайченко http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/214774 КІБЕРБЕЗПЕКА В ПРОЯВАХ РИЗИКІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ: СТАН ТА ГЕНЕЗА 2020-12-15T12:36:30+00:00 Микола Дмитрович Василенко nvas08@ukr.net Вячеслав Пантелеєвич Новіков novikovodessa0@gmail.com Валерій Олександрович Рачук rachuk960@gmail.com Валерія Миколаївна Слатвінська slatvinskaya_valeriya@ukr.net <p>Стаття покликана стимулювати інтерес до проявів ризиків у кібербезпеці в умовах COVID-19 (коронавірусу). Зокрема, проаналізовано та надано оцінку проявам кіберризиків у контексті кібербезпеки як нової проблеми, пов’язаної з появою COVID-19, а також з’ясовано її стан та генезу. Запропоновано вирішити проблему управління різними видами ризиків шляхом інституційного розуміння забезпечення юридичного підґрунтя та багатофакторного проєктування або прогнозування, а також запропоновано основний метод посилення захисту – технічний, що використовує, перш за все, алгоритмічні методи, а в окремих випадках – можливість використання сил «Червоної команди» захисної структури. Показано, що в умовах принципового збільшення телеконференцій (у період пандемії) суттєво збільшується кількість кіберризиків. Зазначено основні заходи безпеки, потрібні для захисту інформаційно-комунікативної інфраструктури в умовах дії пандемії по COVID-19 (коронавірусу). Авторами доведено, що, оскільки ризики все більше стають послідовними та взаємопов’язаними процесами як невід’ємні складники системи управління, то в цьому випадку більш доречними стають періодичні перевірки офісних приміщень на виявлення використання технічних засобів скритого зняття інформації та періодичне проведення онлайн семінарів зі співробітниками з питань безпеки.</p> 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Валерія Миколаївна Слатвінська, Микола Дмитрович Василенко, Вячеслав Пантелеєвич Новіков, Валерій Олександрович Рачук http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/214937 ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ СИНТЕЗОВАНИХ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ РЕШІТОК СИГНАЛЬНО-КОДОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ НЕРОЗДІЛЬНИХ ФАКТОРІАЛЬНИХ КОДІВ 2020-12-15T12:36:43+00:00 Еміль Віталійович Фауре e.faure@chdtu.edu.ua Олександр Олександрович Харін kharin_aa@mail.ua Артем Олександрович Лавданський a.lavdanskyi@chdtu.edu.ua <p>У роботі досліджено основні параметри систем передавання даних з нероздільним факторіальним кодуванням, що використовують сигнально-кодові конструкції, синтезовані на основі теорії решіток. Цей метод формування сигнально-кодових конструкцій дає можливість максимізувати швидкість коду для заданого рівня достовірності, що визначається мінімальною відстанню Хеммінга між перестановками. Виконано оцінювання таких параметрів, як відносна швидкість передавання і ймовірність невиявленої помилки. Побудовано експериментально-розрахункову модель, що дало змогу визначити, яким чином змінюються ймовірнісні характеристики коду залежно від імовірності бітової помилки в каналах зв’язку з незалежними бітовими помилками. На основі отриманих експериментальних даних виконано аналіз здатності досліджуваних сигнально-кодових конструкцій до виправлення помилок. Визначено переваги та недоліки методу формування сигнально-кодових конструкцій на основі теорії решіток.</p> 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Еміль Віталійович Фауре, Олександр Олександрович Харін, Артем Олександрович Лавданський http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/214879 УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОМ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ОФІСУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2020-12-15T12:36:52+00:00 Дар'я Олександрівна Тимченко dariatymchenko1@gmail.com Наталія Петрівна Корогод nkorogod@gmail.com Тетяна Сергіївна Новородовська tetiana.novo@gmail.com У результаті проведення досліджень у галузі управління проектом створення офісу трансферу технологій у закладі вищої освіти встановлено, що між представниками закладів вищої освіти та бізнесу відсутні сучасні комунікаційні канали, насамперед у мережі Інтернет. Водночас у результаті проведення науково-дослідних робіт співробітниками закладів вищої освіти створюються технології, розробки, реєструються об’єкти права інтелектуальної власності. Наявність сучасних комунікаційних каналів, а саме сайту, в рамках якого будуть висвітлені пропозиції закладу вищої освіти стосовно новостворених технологій та розробок, дасть можливість налагодити комунікаційний зв’язок з потенційними споживачами, що в цілому підвищить рівень впровадження науково-технічних розробок у реальний сектор економіки. Авторами у рамках реалізації проекту створення офісу трансферу технологій у закладі вищої освіти запропоновано створити додатковий продукт проекту – розділ сайту, присвячений технологіям та розробкам. Через те, що важливу роль відіграє зручність та простота у користуванні сайту, авторами також запропоновано методи перевірки відповідності прототипу розділу сайту потребам стейкхолдерів. На основі проведених досліджень пропонується запатентований шаблон розділу сайту, присвячений технологіям та розробкам, який може бути адаптований для будь-якого закладу вищої освіти. 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Дар'я Олександрівна Тимченко, Наталія Петрівна Корогод, Тетяна Сергіївна Новородовська http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/200792 ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ ЦИФРОВОГО ФОРМАТУ 2020-12-15T12:37:02+00:00 Олена Борисівна Данченко elen_danchenko@rambler.ru Євген Володимирович Ланських yevhenlanskykh@gmail.com Олександр Вікторович Семко semkoinga77@gmail.com <p>Стаття присвячена питанню надійності та захисту інформаційних ресурсів, аналізу можливих негативних наслідків при настанні ризикових ситуацій. Автори визначили сутність та зміст поняття «інформаційний ризик» в умовах цифрової революції і нових технологій, відзначили необхідність комплексного підходу до ідентифікації, аналізу інформаційних ризиків та розробки плану управління інформаційними ризиками. Особливу увагу приділено інформаційним ризикам як окремій групі ризиків, що виникають при застосуванні інформаційних технологій. Важко уявити, з якими ще ризиками на шляху діджиталізації зіткнеться організація та суспільство в найближчому майбутньому. У цьому сенсі цілком перспективною виглядає спроба пошуку шляхів та можливостей для безпечного подолання потенційних загроз, спираючись на тенденції та пріоритети, які диктує ринок і суспільство.</p> 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Олена Борисівна Данченко, Євген Володимирович Ланських, Олександр Вікторович Семко http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/215516 РЕАЛІЗАЦІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ В РІЗНИХ ПРОГРАМНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 2020-12-15T12:37:08+00:00 Артем Володимирович Гончаров a.honcharov@chdtu.edu.ua Сергій Олександрович Могілей sergiymogiley@gmail.com <p>У статті виконано постановку та реалізацію мультимодальної транспортної задачі за допомогою таких програмних засобів, як MS Excel, Mathcad та Matlab. Проаналізовано відмінності та особливості алгоритмів реалізації мультимодальної та класичної транспортних задач в цих середовищах програмування. На основі модельних даних продемонстровано ідентичність результатів, отриманих з використанням різних програмних пакетів.</p> 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Артем Володимирович Гончаров, Сергій Олександрович Могілей http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/200277 РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ У ВІДЕОПОТОЦІ З ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ 2020-12-15T12:37:16+00:00 Олена Борисівна Данченко elen_danchenko@rambler.ru Олег Євгенович Іларіонов olehilarionov@gmail.com Ганна Валеріївна Красовська annavkrasovska@gmail.com Тетяна Сергіївна Короткова tetyana.korotkova@gmail.com Розглянуто проблему розпізнавання обличчя людини у відеопотоці з доповненою реальністю, досліджено сучасний стан питання. Вивчено загальний процес розпізнавання обличчя та основні поняття доповненої реальності. Проведено аналіз сучасних підходів до розв’язання задачі розпізнавання обличчя, виявлено сильні та слабкі сторони використовуваних методів. Проведено пошук методу, інваріантного до масштабування, зміни сцени, поворотів голови, зміни освітленості, аксесуарів та зміни емоцій. Розроблено алгоритм, архітектуру та саму програмну систему, що розв’язує задачу розпізнавання обличчя людини у відеопотоці з доповненою реальністю. Методом для виявлення облич обрано гістограму направлених градієнтів (від англ. “Histogram of Oriented Gradients”, HOG), розпізнавання облич розроблено на основі згорткової нейронної мережі архітектури ResNet34. Проведено експериментальні дослідження, систему протестовано як на одному, так і на кількох обличчях одночасно. Визначено оцінки якості розпізнавання розробленої програмної системи – побудова ROC-кривих, які показують залежність кількості помилкових спрацьовувань алгоритму розпізнавання (false positive) від точності розпізнавання (true positive rate), та обчислення AUC (від англ. “Area Under the Curve”). При розпізнаванні одного обличчя досягнуто значення AUC 0,95, при розпізнаванні кількох облич (максимум чотирьох) – 0,83 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Олена Борисівна Данченко, Олег Євгенович Іларіонов, Ганна Валеріївна Красовська, Тетяна Сергіївна Короткова http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/216251 ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ НА РІВЕНЬ ЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 2020-12-15T12:37:28+00:00 Ольга Володимирівна Салієва salieva8257@gmail.com Юрій Євгенович Яремчук yurevyar@vntu.edu.ua <p>У роботі проведено дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності системи захисту інформації та об’єкта критичної інфраструктури, визначеного за сценарним моделюванням на основі когнітивного підходу. Водночас застосовано апарат множинного регресійного аналізу, який дає можливість простежити зв’язок між загрозами та захищеністю досліджуваних систем, оцінивши ступінь ймовірного впливу. Сформовано аналітичні вирази лінійної кореляційної залежності між найвагомішими концептами кожної когнітивної моделі та захищеністю відповідної досліджуваної системи. З метою порівняння впливу загроз на захищеність об’єкта критичної інфраструктури та системи захисту інформації, отриманого за результатами когнітивного моделювання, визначено стандартизовані коефіцієнти регресії та коефіцієнти еластичності. Проведений аналіз отриманих значень цих показників дав змогу підтвердити достовірність впливу загроз на рівень захищеності досліджуваних систем.</p> 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Ольга Володимирівна Салієва, Юрій Євгенович Яремчук http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/199294 METHOD OF CONSTRUCTING A MATHEMATICAL MODEL OF WEAR-RESISTANCE IN POTENTIOMETER SENSORS 2020-12-15T12:36:05+00:00 Vladlen Borysovych Kyselov vladkis.777@gmail.com This article highlights the method of constructing a mathematical model of wear-resistance in potentiometer sensors. Depreciation process of working surfaces is so complex that by this time there are no reliable methods of its forecasting. Tribological processes taking place during potentiometer sensor performance are complicated by electric current influence that flows through the contact surface and accelerates the process of contact surfaces wear. As a result, the mathematical model is offered, that considers the simultaneous action of tribological elastic contact, plastic deformation, microcutting and electrical erosion with constant number of performance cycles. Wear-resistance is represented as the magnitude of change in volume of the worn material depending on the shape and material of contact surfaces, contact pressure and magnitude of electric current. The model is represented in the form of dependence, interpreted by the direct equation, greatly simplifies the forecasting of wear-resistance on the basis of experimental data. Mathematical model, obtained by adding bulk models of mechanical and current wear can be used to predict durability in the design and operation of potentiometer sensors, wire potentiometers and other devices that have a similar structure and work under the current. 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Владлен Борисович Кисельов http://vtn.chdtu.edu.ua/article/view/213912 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ФЛОКУЛЯЦІЙНО-КОАГУЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ЗАБАРВЛЕНИХ ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ 2020-12-15T12:37:37+00:00 Тетяна Володимирівна Солодовнік solodovniktetana@gmail.com Ірина Костянтинівна Якименко yakimenko97@ukr.net Проаналізовано проблеми, які виникають у процесі очищення промислових стічних вод, а також методи їх очищення від різного типу забруднювачів. У ході роботи досліджено вплив застосування природних флокулянтів, які використовували сумісно з типовим коагулянтом, на ступінь та швидкість очищення модельних розчинів, які містять різні типи барвників та зважені частинки. Встановлено переваги та недоліки різних типів природних флокулянтів на прикладі хітозану та альгінату натрію при їх сумісній дії з традиційним коагулянтом – алюмінієм сірчанокислим. При проведенні досліджень з підбору найбільш ефективних реагентів у процесі очищення конкретної стічної води, а також для визначення їх оптимальних доз використовувався метод Джар-тесту. Дослідження складу мутних та забарвлених модельних зразків води проводилося з використанням сучасних методів аналізу: спектрофотометрії та нефелометрії. 2020-11-23T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2020 Ірина Костянтинівна Якименко, Тетяна Володимирівна Солодовнік