URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2018.153278

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2018.153278

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ

Л. Д. Мисник

Анотація


Стаття присвячена пошуку нових форм та методів навчання, вдосконаленню тестових технологій з метою їх відповідності європейським вимогам та можливості управління формуванням та реалізацією підготовки і проведення контролю знань при дистанційному навчанні. Представлено метод управління тестовими технологіями, що реалізується через функції організації, планування і моніторингу. Запропонований метод базується на відображенні процесів управління в дводольних графах з подальшим розрахунком моделі реалізації дій шляхом слідування активності між статичними та динамічними елементами цих технологій.


Ключові слова


дистанційні технології навчання; методи управління інформаційними технологіями; тестові технології та контроль знань

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Биков В. Ю. Структура актуальних напрямків (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти. Вісник Академії дистанційної освіти. 2003. № 1. С. 22–26.


2. Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М. Технології розробки дистанційного курсу:навч. посіб. Київ: Міленіум, 2008. 324 с.


3. Михальченко М. Освіта і наука: пошуки нових парадигм модернізації. Вища освіта України. 2001. № 2. С. 14–23.


4. Олійник В. В. Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій: навч. посіб. НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ, 2010. 268 с.


5. Жулкевсъка В. Теоретико-методологічні основи дистанційного навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2002. № 1. С. 52–59.


6. Жевакіна Н. В. Ефективність дистанційних технологій навчання. Освіта Донбасу. 2004. № 2. С. 73–78.

7. Кухаренко В. М., Березенська С. М., Бугайчук К. Л., Олійник Н. Ю., Олійник Т. О., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г., Столяревська А. Л. Теорія та практика змішаного навчання: монографія. Харків: Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.


8. Стефаненко П. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі: дис. д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2002. 470 с.


9. Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посіб. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.


10. Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Харьков: ХНАГХ, 2009. 292 с. 

11. Лізунов П. П., Тесля Ю. М., Білошицький О. А., Щербина А. О., Білошицька С. В., Мисник Л. Д. Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів. Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. Вип. 4. Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. 
288 с.

Copyright (c) 2018 Л. Д. Мисник