Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Черкаського державного технологічного університету?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги

до ПОДАННЯ і оформлення статей

у збірнику наукових праць «Вісник ЧДТУ»

До публікації приймаються статті, оформлені згідно з редакційними вимогами, які присвячені актуальним проблемам сучасної науки й розвитку інженерно-технологічної сфери, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання.

Збірник наукових праць «Вісник Черкаського державного технологічного університету» (з 1996 по 2000 рр. – «Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту») друкується і оприлюднюється в електронному вигляді з періодичністю чотири випуски на рік. Видання зареєстровано у міжнародних наукометричних базах, каталогах і системах пошуку: Index Copernicus Journals Master List, CiteFactor, Google Академія, ResearchBib – Academic Recource Index, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Наукова періодика України, OUCI.

Статтям збірника присвоюється цифровий ідентифікатор DOI. Електронні архіви доступні за посиланням: vtn.chdtu.edu.ua/issue/archive, visnyk.chdtu.edu.ua.

Мова публікацій:англійська, українська, російська.

Редакція практикує політику подвійного сліпого рецензування. Стаття розглядається редакцією, якщо вона представляє нові, оригінальні результати або методи досліджень з проблематики збірника; представляє раціоналізацію (уточнення чи іншу інтерпретацію) опублікованих результатів; публікується з метою розширення (але не повторення) знань у певній галузі.

Автор публікації несе персональну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та недостовірність фактичного матеріалу.

Рукопис не повинен містити заборонених до друку матеріалів, оскільки збірник є відкритим джерелом інформації.

Прорецензована стаття з зауваженнями, а також авторські оригінали, які не відповідають вимогам, направляються автору на доопрацювання. Про рекомендацію до друку редакція повідомляє авторів.

Після прийняття публікації до друку автори сплачують внесок за редакційне опрацювання поданих матеріалів. Для працівників ЧДТУ його розмір складає 200 грн., для інших авторів - 300 грн. Внесок сплачується за оду публікацію незалежно від кількості авторів роботи.

Публікації на замовлення редколегії приймаються на безкоштовній основі.

Автори можуть придбати друкований примірник, сплативши його вартість і пересилку. Про це слід повідомити редакцію електронним листом чи телефоном.

Подання статей здійснюється через vtn.chdtu.edu.ua.

Заява автора заповнюється в електронній формі і відображає наступне:

- стаття є власною розробкою авторів, раніше ніде не публікувалася і не перебуває на розгляді в інших виданнях;

- усі співавтори дають згоду на публікацію матеріалів статті у ВІСНИКУ і, зберігаючи за собою право авторства, передають редакції право на першу публікацію на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC, що дозволяє іншим особам вільне поширення опублікованої роботи з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу її публікацію у ВІСНИКУ.

У супровідному документі до статті окремим файлом додаються дані про автора (співавторів) українською (російською) та англійською мовами: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання, ідентифікатор ORCID, місце роботи, контакти: електронна та поштова адреси, телефони.

Якщо статтю підготували кілька співавторів, наприкінці статті подаються відомості про одного зі співавторів, з яким можна листуватися, та його контакти для координування питань щодо випуску статті.

 

Вимоги до авторського оригіналу статті

У науковій статті мають бути наявні такі необхідні елементи:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ця стаття;
 • формулювання мети та задач роботи (дослідження);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів і їх аналізом;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.

Редактор: MSWord. Гарнітура: Times New Roman, кегль – 11; авторські акценти в тексті виділяти курсивом, а не підкресленням.

Обсяг публікації – від 6 до 10 сторінок (без урахування бібліографії і розширеної анотації англійською мовою).

Файл називати за прізвищем автора (першого співавтора). Поля: верхнє, праве, ліве – 2,5 см; нижнє – 3 см. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Текст статті слід оформляти в дві колонки, ширина колонок – 7,75 см, відстань між колонками – 0,5 см

Шаблон для підготовки статті можна отримати за посиланням.

Структура авторського оригіналу статті

Зліва вгорі зазначається УДК / JEL Classification Code.

По центру сторінки, перед назвою статті – ім’я, по батькові (ініціали) та прізвище автора мовою оригіналу (ПІП співавторів – з дотриманням етичних норм співавторства), електронна адреса автора(ів). Наприкінці статті перед розширеною анотацією англійською мовою наводиться транслітерація імені автора латиницею в єдиному варіанті написання – згідно з науковим профілем автора (ORCID). Якщо мова статті російська, наприкінці статті перед розширеною анотацією українською мовою слід зазначити відповідно ім’я, по батькові (ініціали) та прізвище автора українською мовою. Далі вказують науковий ступінь і вчене звання, посаду автора. Вказується назва місця основної роботи автора і (або) інших організацій, до яких автор мав відношення в період проведення дослідження (повна назва організації, місто, країна).

Назва роботи – по центру сторінки великими літерами. Назва статті має точно описувати її зміст і не може бути заявленою ширше, ніж тематика, яка розкривається в рукопису. Не допускаються абревіатури і скорочення. Не рекомендуються назви типу: «До питання про...», «Дослідження...», «Реалізація...», «Спостереження...», «Аналіз…» та ін. Назва статті англійською мовою (з прізвищем та ініціалами автора) наводиться після бібліографії, перед розширеною анотацією статті англійською мовою.

Авторське резюме перед основним текстом мовою оригіналу містить коротку характеристику основної теми, проблеми, об'єкта, мету дослідження, основні методи, результати дослідження та висновки. Необхідно зазначити, що нового несе в собі наукова стаття порівняно з іншими, спорідненими за тематикою та цільовим призначенням.

Ключові слова: 5 – 8, жодне з яких не дублює слова з назви статті (мовою оригіналу).

 

Вимоги до оформлення списку літератури

Список використаних джерел мовою оригіналу і в романському алфавіті (References) складається з використаних джерел (не менше 15) у порядку посилання на них за стилем IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Зразки оформлення:

https://ieee-dataport.org/sites/default/files/analysis/27/IEEE%20Citation%20Guidelines.pdf

https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/draft/styleman.pdf

 

Розширена анотація англійською та українською мовами з ключовими словами, обсягом не менше 1800 знаків (близько 250 слів). Кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків (із ключовими словами включно). Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків (із ключовими словами включно). Анотацію розміщують в усіх ресурсах: на сайті збірника, в МНБД, в інших інформаційних системах. Тому рекомендується з кожного розділу статті вибирати найважливіші відомості, які в сукупності дають уявлення про її зміст і дадуть змогу знайти статтю за основними термінами (разом із заголовком і ключовими словами).

В анотації не допускаються посилання на джерела з повного тексту, а також абревіатури.

Розширена анотація може містити такі елементи: причини й мета написання дослідницької роботи; методи і матеріали; область досліджень; результати; обговорення; висновки; рамки дослідження, можливість подальшого використання результатів наукової роботи; практична значущість; застосування на практиці, соціальні наслідки (за наявності); оригінальність і цінність роботи.

Відразу після англомовного тексту слід розмістити українсько(російсько)мовний варіант  розширеної анотації – він необхідний для редакційної обробки.

Статті друкуються в авторській редакції. Авторські оригінали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до розгляду. Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики. Прорецензована стаття може бути повернута автору на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 11-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи в тому вигляді, в якому її опубліковано цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати в складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи в цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.