Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний у дві колонки 11-м розміром кеглю Times New Roman з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не в кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
 • У поданих матеріалах не містяться відомості, заборонені до відкритого опублікування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ

ДО ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ВІСНИК ЧДТУ»

До публікації приймаються статті, оформлені згідно з редакційними вимогами, які присвячені актуальним проблемам сучасної науки й розвитку інженерно-технологічної сфери, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання.

 

Статтям збірника присвоюється цифровий ідентифікатор DOI. Електронні архіви доступні за посиланням: vtn.chdtu.edu.ua/issue/archive, visnyk.chdtu.edu.ua.

Мова публікацій: англійська, українська.

Редакція практикує політику подвійного сліпого рецензування. Стаття розглядається редакцією, якщо вона представляє нові, оригінальні результати або методи досліджень з проблематики збірника; представляє раціоналізацію (уточнення чи іншу інтерпретацію) опублікованих результатів; публікується з метою розширення (але не повторення) знань у певній галузі.

Автор публікації несе персональну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та недостовірність фактичного матеріалу.

Кількість авторів публікації, як правило, не повинна перевищувати 5 осіб.

Рукопис не повинен містити заборонених до друку матеріалів, оскільки збірник є відкритим джерелом інформації.

Прорецензована стаття з зауваженнями, а також авторські оригінали, які не відповідають вимогам, направляються автору на доопрацювання. Про рекомендацію до друку редакція повідомляє авторів. Середній час опрацювання рукопису до моменту опублікування статті, як правило, не перевищує двох місяців.

Після прийняття публікації до друку автори сплачують внесок за редакційне опрацювання поданих матеріалів  – 500 грн. Внесок сплачується за одну публікацію незалежно від кількості авторів роботи.

Надається можливість безкоштовної публікації матеріалів для авторів, якщо вони усі на момент подачі матеріалів є в статусі ВПО (внутрішньо переміщених осіб) та/або знаходяться на особливо небезпечній території відповідно до актуального переліку, оприлюдненого органами державної влади.

Публікації на замовлення редколегії приймаються на безкоштовній основі.

Автори можуть придбати друкований примірник, сплативши його вартість і пересилку. Про це слід повідомити редакцію електронним листом чи телефоном.

Подання статей здійснюється через vtn.chdtu.edu.ua.

Заява автора заповнюється в електронній формі і відображає наступне:

 • стаття є власною розробкою авторів, раніше ніде не публікувалася і не перебуває на розгляді в інших виданнях;
 • усі співавтори дають згоду на публікацію матеріалів статті у ВІСНИКУ і, зберігаючи за собою право авторства, передають редакції право на першу публікацію на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC, що дозволяє іншим особам вільне поширення опублікованої роботи з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу її публікацію у ВІСНИКУ.

У супровідному документі до статті окремим файлом додаються дані про автора (співавторів) українською та англійською мовами: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання, ідентифікатор ORCID, місце роботи, контакти: електронна та поштова адреси, телефони.

Якщо статтю підготували кілька співавторів, наприкінці статті подаються відомості про одного зі співавторів, з яким можна листуватися, та його контакти для координування питань щодо випуску статті.

 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ СТАТТІ

У науковій статті мають бути наявні такі необхідні розділи:

 • Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ця стаття);
 • Мета та задачі дослідження;
 • Виклад основного матеріалу (текст розбивається змістовно на підрозділи з окремими заголовками (4–6 слів) відповідно до завдань дослідження і логіки подання матеріалу: опис методу, вихідні дані, методика та загальна схема експериментів);
 • Результати досліджень (за пунктами, відповідно до завдань, представляють експериментальні або теоретичні дані, отримані в роботі. Результати представляються в обробленому вигляді);
 • Обговорення результатів (містить аналіз і порівняння отриманих результатів роботи, оцінку їх достовірності і значущості. Обговорення повинно бути більш узагальнюючим порівняно з результатами);
 • Висновки (містять стислий опис отриманих найважливіших наукових і практичних результатів. Формулюються наукова новизна та практична значущість отриманих результатів, а також перспективи подальших досліджень).

Редактор: MSWord. Гарнітура: Times New Roman, кегль – 11; авторські акценти в тексті виділяти курсивом, а не підкресленням.

Обсяг публікації – від 6 до 10 сторінок (без урахування бібліографії і розширеної анотації).

Файл називати за прізвищем автора (першого співавтора). Поля: верхнє, праве, ліве – 2,5 см; нижнє – 3 см. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Текст статті слід оформляти в дві колонки, ширина колонок – 7,75 см, відстань між колонками – 0,5 см

Шаблон для підготовки статті можна отримати за посиланням.

 

СТРУКТУРА АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ СТАТТІ

Зліва вгорі зазначається УДК / JEL Classification Code.

По центру сторінки, перед назвою статті – ім’я, по батькові (ініціали) та прізвище автора мовою оригіналу (ПІП співавторів – з дотриманням етичних норм співавторства), електронна адреса автора(ів). Наприкінці статті перед розширеною анотацією англійською мовою наводиться транслітерація імені автора латиницею в єдиному варіанті написання – згідно з науковим профілем автора (ORCID).  Далі вказують науковий ступінь і вчене звання, посаду автора. Вказується назва місця основної роботи автора і (або) інших організацій, до яких автор мав відношення в період проведення дослідження (повна назва організації, місто, країна).

Назва роботи – по центру сторінки великими літерами. Назва статті має точно описувати її зміст і не може бути заявленою ширше, ніж тематика, яка розкривається в рукопису. Не допускаються абревіатури і скорочення. Не рекомендуються назви типу: «До питання про...», «Дослідження...», «Реалізація...», «Спостереження...», «Аналіз…» та ін. Назва статті англійською мовою (з прізвищем та ініціалами автора) наводиться після бібліографії, перед розширеною анотацією статті англійською мовою.

Авторське резюме обсягом від 100 до 200 слів перед основним текстом мовою оригіналу містить коротку характеристику основної теми, проблеми, об'єкта, мету дослідження, основні методи, результати дослідження та висновки. Необхідно зазначити, що нового несе в собі наукова стаття порівняно з іншими, спорідненими за тематикою та цільовим призначенням.

Ключові слова: 5 – 8, жодне з яких не дублює слова з назви статті (мовою оригіналу).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Список використаних джерел мовою оригіналу і в романському алфавіті (References) складається з використаних джерел (не менше 15) у порядку посилання на них за стилем IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Зразки оформлення:

https://ieee-dataport.org/sites/default/files/analysis/27/IEEE%20Citation%20Guidelines.pdf

https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/draft/styleman.pdf

Список використаних джерел повинен містити:
не більше 30% посилань на власні праці авторів рукопису;
не менше 30% посилань на наукові праці провідних учених світу за досліджуваною тематикою за останні 5 років.

Розширена анотація англійською та українською мовами з ключовими словами, обсягом не менше 1800 знаків (близько 250 слів). Кожна публікація українською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків (із ключовими словами включно). Кожна публікація англійською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків (із ключовими словами включно). Анотацію розміщують в усіх ресурсах: на сайті збірника, в МНБД, в інших інформаційних системах. Тому рекомендовано з кожного розділу статті вибирати найважливіші відомості, які в сукупності дають уявлення про її зміст і дадуть змогу знайти статтю за основними термінами (разом із заголовком і ключовими словами).

В анотації не допускаються посилання на джерела з повного тексту, а також абревіатури.

Розширена анотація може містити такі елементи: причини й мета написання дослідницької роботи; методи і матеріали; область досліджень; результати; обговорення; висновки; рамки дослідження, можливість подальшого використання результатів наукової роботи; практична значущість; застосування на практиці, соціальні наслідки (за наявності); оригінальність і цінність роботи.

Відразу після англомовного тексту слід розмістити українсько мовний варіант  розширеної анотації – він необхідний для редакційної обробки.

Статті друкуються в авторській редакції. Авторські оригінали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до розгляду. Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики. Прорецензована стаття може бути повернута автору на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього збірника; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.