URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2019.165236

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2019.165236

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ І РИЗИКАМИ КОМАНД ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ю. М. Кузьмінська

Анотація


Сучасне життя потребує швидкого та постійного розвитку: професійні знання, здобуті людиною, вже за кілька років стають застарілими та потребують оновлення. У професійній діяльності від працівників постійно вимагається мобільність і здатність до змін. Нерівномірність підготовки кадрів, перевиробництво кадрів одного профілю йде на шкоду іншим професіям, актуалізує потребу в пожиттєвому навчанні. Тому якраз в управлінні освітніми проектами у сфері підвищення кваліфікації, яка є складовою навчання впродовж життя і плацдармом для вирощування сучасних кадрів, добре себе зарекомендував саме проектний менеджмент. Зазвичай команда освітнього проекту складається з креативних осіб, підібраних з-поміж внутрішніх працівників навчального закладу. Управління такими командами пов’язане з певними ризиками персоналу, що може в подальшому шкодити успішному завершенню освітнього проекту. Робота з командами, члени яких мають високий креативний потенціал, потребує додаткових і дієвих інструментів та методів управління. Cтаттю присвячено аспектам практичного застосування розроблених автором моделей та методів управління креативністю і ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації. На прикладі освітнього проекту розробки та запуску програм підвищення кваліфікації за ваучерами в приватному закладі вищої освіти було виконано оцінювання креативності членів команд освітнього проекту за допомогою соціометричного методу перехресного оцінювання, й експертним методом визначено ризики персоналу, що найбільше впливають на результат проекту. За допомогою методу управління трудовими ресурсами освітніх проектів з урахуванням їх креативності та ризиків було визначено ступінь довіри до кожного члена команди проекту для подальшого планування проектним менеджером трудових ресурсів на критичному шляху освітнього проекту.


Ключові слова


освітній проект; сфера підвищення кваліфікації; команда проекту; управління; креативність; ризики; ступінь довіри

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Proekt polozhennja pro pisljadyplomnu osvitu u sferi vyshhoji osvity Ukrajiny [Elektronnyj resurs]. – old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Проект%20Положення%20про%20ПДО.doc.

Biloshchitsky, A. O. (2012). Methodology of the project and vector management by educational environments: author’s abstract for Dr.Tech.Sc.: 05.13.22 "Project and program management"; MONMS of Ukraine, Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv, 35 p. [in Ukrainian].

Rulikova, Н. S. (2009). Portfolio management of innovative projects of higher educational establishments: author’s abstract for Ph.D.: 05.13.22; Admiral Makarov National University of Shipbuilding. Mykolaiv, 20 p. [in Ukrainian].

Koliada, O. P. (2008). Project-oriented formalization of strategic component of functional activity of a higher educational institution. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: coll. of sci. works, No. 3 (27), pp. 81– 87 [in Russian].

Rach, V. A., Borzenko-Miroshnichenko, A. Yu. (2009). Project-oriented models of management and evaluation of the activities of higher educational institutions. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: coll. of sci. works, No. 1 (29), pp. 81–89 [in Ukrainian].

Kuzminska, Yu. M. (2014). Method of management by educational projects labor forces. Upravlinnya proektamy: innovatsiyi, neliniynist, synergetyka: materials of the fifth Internat. conf. of masters, postgraduates and scientists. Odesa: ODABA, Vol. 1, pp. 122–125 [in Ukrainian].

Kuzminska, Yu. M. (2015). Cognitive model of mutual influence of risks of projects in the field of postgraduate education. Upravlinnya proektamy u rozvytku suspilstva: abstracts of the twelfth Internat. conf. Кyiv: KNUBA, pp.144–146 [in Ukrainian].

Kuzminska, Yu. M. (2018). Conceptual model of educational project team management in the field of further training. Upravlinnya proektamy: stan tа perspektyvy: materials of the XIV Internat. sci.-pract. conf. Mykolayiv: NUK [in Ukrainian].

Lepsky, V. V, Kuzminska, Yu. M. (2015). Application of the cross-sociometric evaluation method in the determination of project team creativity. Visnyk NTU "KhPI": coll. of sci. works. Seriya: Strategichne upravlinnya, upravlinnya portfelyamy, programamy ta proektamy. Kharkiv: NTU "KhPI", No. 2 (1111), pp. 172–177 [in Ukrainian].

Tkachenko, L. H. (2015). Vouchers for the training of persons over 45 years of age as an active labor market policy tool. Demographiya ta sotsialna ekonomika, No. 2 (24), pp. 41–52 [in Ukrainian].11. State Statistics Service in Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ20 17/rp/eans/eans_u/arch_znsmv_u.htm

Law of Ukraine "On employment of the population". URL: https://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/5067-17

CMU Resolution "On approval of the Procedure for issuing vouchers for maintaining the competitiveness of individuals in the labor market" No. 207 dated March 20, 2013. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207- 2013-%D0%BF#n13

Order of the Ministry of Economic Affairs and Finance "On approval of the List of professions, specialties, directions of training and advanced training, for which training may be issued voucher" No. 661 dated 2015.06.25 with amendments and additions. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0817-15

Kuzminska, Yu. M. (2014). Personnel risks in postgraduate education projects. Stan ta perspektyvy rozvytku sotsialno-ekonomichnyh system v epohu ekonomiky znan: materials of the Third Internat. sci.-pract. conf. of students, postgraduates and young scientists. V. Dahl Eastern Ukrainian National University. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dahlya, pp. 77–80 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Проект положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України. URL: old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Проект%20 Положення%20про%20ПДО.doc

2. Білощицький А. О. Методологія проектновекторного управління освітніми середовищами: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами»; МОНМС України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. Київ, 2012. 35 с.

3. Рулікова Н. С. Управління портфелем інноваційних проектів вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.13.22; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Миколаїв, 2009. 20 с.

4. Коляда О. П. Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента функциональной деятельности высшего учебного заведения. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. 2008. № 3 (27). С. 81–87.

5. Рач В. А., Борзенко-Мірошніченко А. Ю. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів. Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць. 2009. № 1 (29). С. 81–89.

6. Кузьмінська Ю. М. Метод управління трудовими ресурсами освітніх проектів. Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. магістрів, аспірантів та науковців. Одеса: ОДАБА, 2014. Т. 2. С. 122–125.

7. Кузьмінська Ю. М. Когнітивна модель взаємовпливів ризиків проектів в сфері післядипломної освіти. Управління проектами у розвитку суспільства: тези доп. ХІІ міжнар. конф. Київ: КНУБА, 2015. С. 144–146.

8. Кузьмінська Ю. М. Концептуальна модель управління командами освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації. Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Миколаїв: НУК, 2018.

9. Лепський В. В., Кузьмінська Ю. М. Застосування методу перехресної соціометричної оцінки до визначення креативності команди проекту. Вісник НТУ «ХПІ»: зб. наук. праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. № 2 (1111). С. 172–177.

10. Ткаченко Л. Г. Ваучери на навчання осіб віком старше 45 років як інструмент активної політики ринку праці. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 2 (24). С. 41–52.

11. Офіційний веб-сайт Держстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/opera tiv2017/rp/eans/eans_u/arch_znsmv_u.htm

12. Про зайнятість населення: Закон України. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 5067-17

13. Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкуренто-спроможності осіб на ринку праці: постанова КМУ № 207 від 20.03.2013 р. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207- 2013-%D0%BF#n13

14. Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер: наказ Мінсоцполітики № 661 від 25.06.2015 р. зі змінами та доповненнями. URL: https:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0817-15

15. Кузьмінська Ю. М. Кадрові ризики в проектах післядипломної освіти. Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. С. 77–80.

Copyright (c) 2020 Ю. М. Кузьмінська