URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44551.2019.165236

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2019.165236

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ І РИЗИКАМИ КОМАНД ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Ю. М. Кузьмінська

Анотація


Сучасне життя потребує швидкого та постійного розвитку: професійні знання, здобуті людиною, вже за кілька років стають застарілими та потребують оновлення. У професійній діяльності від працівників постійно вимагається мобільність та здатність до змін. Нерівномірність підготовки кадрів, перевиробництво кадрів одного профілю йде на шкоду іншим професіям, актуалізує потребу в пожиттєвому навчанні. Тому якраз в управлінні освітніми проектами у сфері підвищення кваліфікації, яка є складовою навчання впродовж життя та плацдармом для вирощування сучасних кадрів, добре себе зарекомендував саме проектний менеджмент.

Зазвичай команда освітнього проекту складається з креативних осіб, підібраних з числа внутрішніх працівників навчального закладу. Управління такими командами пов’язана з певними ризиками персоналу, що можуть у подальшому шкодити успішному завершенню освітнього проекту. Робота з командами, члени яких мають високий креативний потенціал, потребує додаткових і дієвих інструментів та методів управління.

У статті приведений приклад практичного застосування розроблених автором моделей та методів управління креативністю і ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації. На прикладі освітнього проекту розробки та запуску програм підвищення кваліфікації за ваучерами в приватному закладі вищої освіти була виконана оцінка креативності членів команд освітнього проекту за допомогою соціометричного методу перехресного оцінювання та експертним методом визначені ризики персоналу, що найбільше впливають на результат проекту. За допомогою методу управління трудовими ресурсами освітніх проектів з урахуванням їх креативності та ризиків були визначені ступені довіри до кожного члена команди проекту для подальшого планування проектним менеджером трудових ресурсів на критичному шляху освітнього проекту.

Ключові слова


освітній проект; сфера підвищення кваліфікації; команда проекту; управління; креативність; ризики; ступінь довіри

Повний текст:

PDF

Посилання


Проект положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України [Електронний ресурс]. – old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Проект%20Положення%20про%20ПДО.doc.

Білощицький А. О. Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.22 "Управління проектами та програмами" / Білощицький Андрій Олександрович; МОНМС України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012. – 35 с.

Управління портфелем інноваційних проектів вищих навчальних закладів: автореф. дис. канд. техн. наук.: 05.13.22 / Н.С. Рулікова; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2009. — 20 с. — укp.

Коляда О.П. Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента функциональной деятельности высшего учебного заведения / О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць – №3 (27) – 2008. – С. 81-87.

Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць – №1 (29) – 2009. – С.81-89.

Кузьмінська Ю.М. Метод управління трудовими ресурсами освітніх проектів // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції магістрів, аспірантів та науковців «Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика». – Одеса: ОДАБА, 2014. – Том 2. – 220 с. – С.122-125.

Кузьмінська Ю.М. Когнітивна модель взаємовпливів ризиків проектів в сфері післядипломної освіти // Тези доповідей ХІІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». – К.: КНУБА, 2015. – 296 с. – С.144-146.

Кузьмінська Ю.М. Концептуальна модель управління командами освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2018. - С.35-37.

Лепський В.В., Кузьмінська Ю.М. Застосування методу перехресної соціометричної оцінки до визначення креативності команди проекту // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - Х.: НТУ «ХПІ». – 2015, № 2 (1111). – С. 172–177.

Ткаченко Л.Г. Ваучери на навчання осіб віком старше 45 років як інструмент активної політики ринку праці /Л.Г. Ткаченко// Демографія та соціальна економіка – 2015. – № 2(24) – С. 41-52.

Офіційний веб-сайт Держстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/eans/eans_u/arch_znsmv_u.htm.

Закон України «Про зайнятість населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.

Постанова КМУ № 207 від 20.03.2013 р. «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#n13.

Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер // Наказ Мінсоцполітики № 661 від 25.06.2015 р. зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0817-15.

Кузьмінська Ю.М. Кадрові ризики в проектах післядипломної освіти // Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ.конф.студентів, аспірантів та молодих вчених «Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань». – Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля. – Луганськ: вид-во СНУ ім.В.Даля, 2014. – 390 с. – С.77-80.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Proekt polozhennja pro pisljadyplomnu osvitu u sferi vyshhoji osvity Ukrajiny [Elektronnyj resurs]. – old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Проект%20Положення%20про%20ПДО.doc.


2. Biloshhycjkyj A. O. Metodologhija proektno-vektornogho upravlinnja osvitnimy seredovyshhamy : avtoref. dys. ... d-ra tekhn. nauk: 05.13.22 "Upravlinnja proektamy ta proghramamy" / Biloshhycjkyj Andrij Oleksandrovych; MONMS Ukrajiny, Kyjiv. nac. un-t bud-va i arkhitektury. – Kyjiv, 2012. – 35 s.


3. Upravlinnja portfelem innovacijnykh proektiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv: avtoref. dys. kand. tekhn. nauk.: 05.13.22 / N.S. Rulikova; Nac. un-t korablebuduvannja im. admirala Makarova. — Mykolajiv, 2009. — 20 s. — ukp.


4. Koljada O.P. Proektno-oryentyrovannaja formalyzacyja strateghycheskogho komponenta funkcyonaljnoj dejateljnosty vыsshegho uchebnogho zavedenyja / O.P. Koljada // Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva. Zbirnyk naukovykh pracj – #3 (27) – 2008. – S. 81-87.


5. Rach V.A. Proektno-orijentovani modeli upravlinnja ta ocinky dijaljnosti vyshhykh navchaljnykh zakladiv / V.A. Rach, A.Ju. Borzenko-Miroshnichenko // Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva. Zb. nauk. pracj – #1 (29) – 2009. – S.81-89.


6. Kuzjminsjka Ju.M. Metod upravlinnja trudovymy resursamy osvitnikh proektiv // Materialy V mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji maghistriv, aspirantiv ta naukovciv «Upravlinnja proektamy: innovaciji, nelinijnistj, synerghetyka». – Odesa: ODABA, 2014. – Tom 2. –  220 s. – S.122-125.


7. Kuzjminsjka Ju.M. Koghnityvna modelj vzajemovplyviv ryzykiv proektiv v sferi pisljadyplomnoji osvity // Tezy dopovidej KhII mizhnarodnoji konferenciji «Upravlinnja proektamy u rozvytku suspiljstva». – K.: KNUBA, 2015. – 296 s. –  S.144-146.


8. Kuzjminsjka Ju.M. Konceptualjna modelj upravlinnja komandamy osvitnikh proektiv u sferi pidvyshhennja kvalifikaciji // Upravlinnja proektamy: stan ta perspektyvy: materialy KhIV Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji. – Mykolajiv: NUK, 2018. - S.35-37.


9. Lepsjkyj V.V., Kuzjminsjka Ju.M. Zastosuvannja metodu perekhresnoji sociometrychnoji ocinky do vyznachennja kreatyvnosti komandy proektu // Visnyk NTU «KhPI». Zbirnyk naukovykh pracj. Serija: Strateghichne upravlinnja, upravlinnja portfeljamy, proghramamy ta proektamy. - Kh.: NTU «KhPI». – 2015, # 2 (1111). – S. 172–177.


10. Tkachenko L.Gh.  Vauchery na navchannja osib vikom starshe 45 rokiv jak instrument aktyvnoji polityky rynku praci /L.Gh. Tkachenko// Demoghrafija ta socialjna ekonomika – 2015. – # 2(24) – S. 41-52.


11. Oficijnyj veb-sajt Derzhstatu Ukrajiny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/eans/eans_u/arch_znsmv_u.htm.


12. Zakon Ukrajiny «Pro zajnjatistj naselennja» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.


13. Postanova KMU # 207 vid 20.03.2013 r. «Pro zatverdzhennja Porjadku vydachi vaucheriv dlja pidtrymannja konkurentospromozhnosti osib na rynku praci» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#n13.


14. Pro zatverdzhennja Pereliku profesij, specialjnostej, naprjamiv pidghotovky ta pidvyshhennja kvalifikaciji, dlja navchannja za jakymy mozhe buty vydanyj vaucher // Nakaz Minsocpolityky # 661 vid 25.06.2015 r. zi zminamy ta dopovnennjamy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0817-15.


15. Kuzjminsjka Ju.M. Kadrovi ryzyky v proektakh pisljadyplomnoji osvity // Materialy III mizhnarodnoji nauk.-prakt.konf.studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh «Stan ta perspektyvy rozvytku socialjno-ekonomichnykh system v epokhu ekonomiky znanj». – Skhidnoukrajinsjkyj nacionaljnyj universytet im.V.Dalja. – Lughansjk: vyd-vo SNU im.V.Dalja, 2014. – 390 s. – S.77-80.

Copyright (c) 2019 Ю. М. Кузьмінська