URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2019.170096

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2019.170096

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Тетяна Анатоліївна Воркут, Аліна Валеріївна Севост’янова

Анотація


У статті проведено аналіз стану та проблем розвитку альтернативної енергетики. Визначено актуальність розвитку альтернативної енергетики та необхідність переходу на альтернативні джерела енергії. Встановлено обґрунтовану можливість і пріоритетність використання вітрової енергії в Україні. Виявлено проблемні питання в галузі вітроенергетики та проаналізовано існуючі дослідження в управлінні вітроенергетичними проектами. На основі результатів аналізу визначено види проектів вітроенергетики, їх особливості. Проведено категорування проектів вітроенергетики за різними ознаками класифікацій. Виділено базові відмітні ознаки проектів вітроенергетики й особливості їх управління. Встановлено, що управління проектами вітроенергетики є багатофакторним і високоризиковим. Ефективність управління великою мірою залежить від значної кількості стейкхолдерів і невизначеностей, пов’язаних з ними.

Ключові слова


альтернативна енергетика; вітроенергетика; проект вітроенергетики; управління проектами

Повний текст:

PDF

Посилання


V. V. Kruhlov, "Development of alternative energy using public-private partnership mechanisms", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, iss. 3, pp. 127- 131, 2015 [in Ukrainian].

Wind in power: 2014 European statistics; European Wind Energy Association. [Online]. Available: http://www.ewea.org/ fileadmin/files/library/publications/statistics/Wind _in_power_annual_statistics_2012.pdf

International Energy Agency: "World Energy Outlook (WEO)". [Online]. Available: http: //www.iea.org/weo2017/

K. V. Koshkin, and S. K. Chernov, "Economic recovery of knowledge-intensive industries through their reorganization", Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: proceed. of sci. papers, no. 4 (16), pp. 54-60, 2005 [in Russian].

O. B. Danchenko, and N. I. Borysova, "Methods for management of risks of alternative energy projects", Visnyk NTU "KhPI": coll. of sci. papers, no. 2, pp. 52-58, 2014 [in Ukrainian].

I. B. Semko, N. I. Borysova, and D. V. Kopyl, "Projects on creation and use of alternative energy sources", Upravlinnia rozvytkom skladnykh system: coll. of sci. papers, no. 20, pp. 61-66, 2014 [in Ukrainian].

A. O. Korpach, and A. V. Kovalov, "Wind engines – alternative power plants", Visnyk NTU. Seriia: Tekhnichni nauky: sci.-tech. coll.: in 2 parts, part 1, iss. 30, pp. 181-185, 2014 [in Ukrainian].

O. M. Telizhenko, and K. Yu. Repa, "Problems of implementation of alternative energy sources in Ukraine", Proc. prof. A. F. Balatsky Internat. Sci.-Pract. Conf. Economic problems of sustainable development, Sumy, 2015, pp. 45-46 [in Ukrainian].

A. V. Tatomyr, "Coordination of project configurations of service and serviced systems (regarding electric power supply of agricultural enterprises at the use of wind energy)", M.S. author’s abstract, Lviv, 2009 [in Ukrainian].

N. I. Borysova, "Modern methods and means of risk management in application to the management by alternative energy projects", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tekhnologichnogo universytetu, no. 2, pp. 19-25, 2014 [in Ukrainian].

O. M. Voznyi, and N. I. Borysova, "Valueoriented management by alternative energy projects", Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy, no. 2 (1224), pp. 72-78, 2017 [in Ukrainian].

I. I. Mazur, V. D. Shapiro, N. G. Olderogge, and A. V. Polkovnikov, Project management: manual. Moscow: Omega-L, 2010 [in Russian].

S. D. Bushuiev, N. S. Bushuieva, A. Ya. Kazariezov, and K. V. Koshkin, Project and Program management: manual. Mykolaiv, Torubarius, 2010 [in Ukrainian].

I. B. Semko, and N. I. Borysova, "Features of projects using non-traditional energy sources", in Proc. Internat. Conf. Project management in society development, Kyiv, 2013, pp. 225-227 [in Ukrainian].

O. O. Bakulich, and А. V. Sevostianova, "Wind power industry problems in project development and management", Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Seriia: Tekhnichni nauky: sci.-tech. coll., iss. 3 (42), pp. 3-9, 2018 [in Ukrainian].

O. O. Bakulich, and A. V. Sevostianova, "Analysis of information and mathematical methods of resource management in the development of projects of a wind power company", in Internat. Sci. Conf. Globalization and modern business challenges, Tbilisi, 2018, pp. 12-17.

O. O. Bakulich, and A. V. Sevostianova, "Analysis of theoretical provisions of project management in the context of project management in the wind energy sector", Konferencje naukowa Rozwoj systemow i srodkow transport samochodowego – SAKON 2018, Rzeczow, 2018, pp. 56-62.

O. O. Bakulich, and А. V. Sevostianova, "Methods of project management in the field of wind power", in Internat. Sci.-Pract. Conf. Economics, Business and Tourism: Challenges, Achievements and Innovations, Kutaisi, 2017, pp. 16-19 [in Russian].

I. B. Semko, "Models and methods of project portfolio risk management in energy sector", M.S. thesis, Cherkasy, 2012 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 [1] В. В. Круглов, "Розвиток альтернативної енергетики з використанням механізмів державно-приватного партнерства", Теорія та практика державного управління, вип. 3, с. 127-131, 2015.

[2] Wind in power: 2014 European statistics; European Wind Energy Association. [Online]. Available: http://www.ewea.org/ fileadmin/files/library/publications/statistics/ Wind_in_power_annual_statistics_2012.pdf.

[3] International Energy Agency: "World Energy Outlook (WEO)". [Online]. Available: http: //www.iea.org/weo2017/.

[4] К. В. Кошкин, и С. К. Чернов, "Экономическое оздоровление наукоемких производств через их реорганизацию", Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. праць, № 4 (16), с. 54-60, Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005.

[5] О. Б. Данченко, та Н. І. Борисова, "Методи управління ризиками проектів альтернативної енергетики", Вісник НТУ "ХПІ": зб. наук. праць, № 2, с. 52-58, Харків: НТУ ХПІ, 2014.

[6] І. Б. Семко, Н. І. Борисова, та Д. В. Копил, "Проекти створення та використання альтернативних джерел енергії", Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць, № 20, Київ: КНУБА, 2014, с. 61-66.

[7] О. А. Корпач, та А. В. Ковальов, "Вітрові двигуни – альтернативні енергоустановки", Вісник НТУ. Серія: Технічні науки: наук.-техн. зб.: у 2 ч., ч. 1, вип. 30, с. 181- 185, Київ: НТУ, 2014.

[8] О. М. Теліженко, та К. Ю. Репа, "Проблеми впровадження альтернативних джерел енергії в Україні", на Міжнар. наук.- практ. конф. ім. проф. О. Ф. Балацького. Економічні проблеми сталого розвитку. Суми: СумДУ, 2015, с. 45-46.

[9] А. В. Татомир, "Узгодження конфігурацій проектів сервісних та обслуговуваних систем (стосовно електрозабезпечення сільськогосподарських підприємств за використання енергії вітру)", автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.22, Львів. нац. аграр. ун-т, Львів, 2009.

[10] Н. І. Борисова, "Сучасні методи і засоби управління ризиками в застосуванні до управління проектами альтернативної енергетики", Вісник Черкаського державного технологічного університету, № 2, с. 19-25, 2014 (Технічні науки).

[11] О. М. Возний, та Н. І. Борисова "Ціннісно-орієнтоване управління проектами альтернативної енергетики", Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, № 2 (1224), с. 72-78, Харків: НТУ «ХПІ», 2017.

[12] И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, и А. В. Полковников, Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. «Менеджмент организации», 6-е изд. стер. Москва: Омега-Л, 2010 (Современное бизнес-образование).

[13] С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, А. Я. Казарєзов, та К. В. Кошкін, Управління проектами та програмами: підручник. Миколаїв: Торубариос, 2010.

[14] І. Б. Семко, та Н. І. Борисова, "Особливості проектів використання нетрадиційних джерел енергії", на X міжнар. конф. Управління проектами у розвитку суспільства, Київ: КНУБА, 2013, с. 225-227.

[15] О. О. Бакуліч, та А. В. Севост’янова, "Проблеми вітроенергетичної галузі при розробці та управлінні проектами", Вісник Національного транспортного університету. Серія: Технічні науки: наук.- техн. зб., вип. 3 (42), с. 3-9, Київ: НТУ, 2018.

[16] O. O. Bakulich, and A. V. Sevostianova, "Analysis of information and mathematical methods of resource management in the development of projects of a wind power company", in Internat. Sci. Conf. Globalization and modern business challenges, Tbilisi, 2018, pp. 12-17.

[17] O. O. Bakulich, and A. V. Sevostianova, "Analysis of theoretical provisions of project management in the context of project management in the wind energy sector", in Konferencje naukowa Rozwoj systemow i srodkow transport samochodowego – SAKON 2018, Rzeczow, 2018, pp. 56-62.

[18] О. О. Бакуліч, и А. В. Севостьянова, "Методы управления проектами в сфере ветроэнергетики", на Internat. Sci.-Pract. Conf. Economics, Business and Tourism: Challenges, Achievements and Innovations, Kutaisi, 2017, с. 16-19.

[19] І. Б. Семко, "Моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі", дис. канд. техн. наук: 05.13.22, Черкаси: ЧДТУ, 2012.





Copyright (c) 2019 Тетяна Анатоліївна Воркут, Аліна Валеріївна Севост’янова