URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2019.184512

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2019.184512

МОДЕЛЮВАННЯ ДВОПОТОКОВОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ РОЗЧИНУ МОНОЕТАНОЛАМІНУ

Андрій Леонідович Концевой, Сергій Андрійович Концевой

Анотація


Надано алгоритм розрахунку матеріального і теплового балансів регенерації відпрацьованого розчину в середовищі Excel з варіюванням концентраційних параметрів по розчину. Апроксимовано залежності рівноважного парціального тиску СО2 над 20 %-ним розчином моноетаноламіну залежно від ступеня карбонізації та температури регенерації. Числовим інтегруванням розраховано двосекційний тарілчастий регенератор.


Ключові слова


технологічний газ; оксид карбону (IV); моноетаноламін; кінетика і термодинаміка десорбції; тарілчастий десорбер.

Повний текст:

PDF

Посилання


T. A. Semenova, Process gas cleaning, T. A. Semenova, Ed. Moscow: Himiya, 1977. [in Russian].

Ralph H. Weiland, Nathan A. Hatcher, and Jaime L. Nava, Post-combustion CO2 capture with amino-acid salts. Optimized Gas Treating, Inc. Clarita, OK 74535, USA. [Online]. Available: https://www.protreat.com/files/publications/43/Manuscript_CO2_Capture_with_Amino_Acids.pdf

Amine purification. Russia, 2017. [Online]. Available: http://gazsurf.com/ru/gazopererabotka/oborudovanie/modelnyj-ryad/item/aminovaya-ochistka/

A. L. Kontsevoi, T. O. Lukianchuk, and S. A. Kontsevoi, "Modeling of gas purification from carbon oxide (IV) with a solution of methyldiethanolamine", Internauka: Int. sci. journ., no. 15 (55), pp. 28-32, 2018 [in Ukrainian].

A. L. Kontsevoi, T. O. Lukianchuk, and S. A. Kontsevoi, " Modeling of regeneration of methyldiethanolamine solution", Internauka: Int. Sci. Journ., no. 16 (56), pp. 32-36, 2018 [in Ukrainian].

E. G. Vakk, G. V. Shuklin, and I. L. Leytes, Production of process gas for the production of ammonia, methanol, hydrogen and higher hydrocarbons. Theoretical foundations, technology, catalysts, equipment, control systems: textbook. Moscow, 2011 [in Russian].

M. A. Yankovskyi, I. M. Demydenko, B. I. Melnykov, O. Ya. Loboiko, and H. M. Korona, Ammonia technology: textbook. Dnipropetrovsk: UDKhTU, 2004. [in Ukrainian].

V. P. Semenov, Ammonia production, V. P. Semenova, Ed. Moscow: Himiya, 1985 [in Russian].

A. L. Kontsevoi, and S. A. Kontsevoi, "Modeling of two-stream gas purification from carbon oxide (IV) with monoethanolamine solution", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnolohichnogo universytetu, no. 3, pp. 68-75, 2019 [in Ukrainian].

Nitrogen Guide: Physico-chemical properties of gases and liquids. Production of process gases. Process gas cleaning. The synthesis of ammonia. 2nd ed. Moscow: Himiya, 1986 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Т. А. Семенова, Очистка технологических газов / под ред. Т. А. Семеновой. Москва: Химия, 1977.

[2] Ralph H. Weiland, Nathan A. Hatcher, and Jaime L. Nava, Post-combustion CO2 capture with amino-acid salts. Optimized Gas Treating, Inc. Clarita, OK 74535, USA. [Online]. Available: https://www.protreat.com/files/publications/43/Manuscript_CO2_Capture_with_Amino_Acids.pdf

[3] Аминовая очистка. Россия, 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gazsurf.com/ru/gazopererabotka/oborudovanie/modelnyj-ryad/item/aminovaya-ochistka

[4] А. Л. Концевой, Т. О. Лук’янчук, та С. А. Концевой, "Моделювання очищення газу від оксиду карбону (IV) розчином метилдіетаноламіну", Інтернаука: міжнар. наук. журн., № 15 (55), с. 28-32, 2018.

[5] А. Л. Концевой, Т. О. Лук’янчук, та С. А. Концевой, "Моделювання регенерації розчину метилдіетаноламіну". Інтернаука: міжнар. наук. журн., № 16 (56), с. 32-36, 2018.

[6] Э. Г. Вакк, Г. В. Шуклин, и И. Л. Лейтес, Получение технологического газа для производства аммиака, метанола, водорода и высших углеводородов. Теоретические основы, технология, катализаторы, оборудование, системы управления: учеб. пособ. Москва, 2011.

[7] М. А. Янковський, І. М. Демиденко, Б. І. Мельников, О. Я. Лобойко, та Г. М. Корона. Технологія аміаку: навч. посіб. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004.

[8] В. П. Семенов, Производство аммиака / под ред. В. П. Семенова. Москва: Химия, 1985.

[9] А. Л. Концевой, та С. А. Концевой, "Моделювання двопотокового очищення газу від оксиду карбону (IV) розчином моноетаноламіну", Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки, № 3, с. 68-75, 2019.

[10] Справочник азотчика: Физико-химические свойства газов и жидкостей. Производство технологических газов. Очистка технологических газов. Синтез аммиака. 2-е изд., перераб., Москва: Химия, 1986.

Copyright (c) 2019 Андрій Леонідович Концевой, Сергій Андрійович Концевой