URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44554.2019.187862

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.4.2019.187862

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ РАННЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ АВАРІЙНОСТІ СКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ НА БАЗІ АВТОНОМНИХ П’ЄЗОТРАНСПОНДЕРІВ

Марина Григорівна Томенко, Віталій Іванович Томенко

Анотація


В роботі запропоновано математичну модель системи попереднього визначення аварійності складних технологічних виробництв на потенційно небезпечних об’єктах або об’єктах підвищеної небезпеки, яка побудована на принципі фіксації змін вібрації обладнання, що передує будь-якій аварії. Модель враховує основні складові системи: час передачі аварійної інформації, різні типи енергоспоживання тощо. Проведені експериментальні дослідження на базі виявлення змін вібрації при обертальних рухах робочих валів показали адекватність отриманої математичної моделі. Різниця між значеннями теоретичних розрахунків та експериментально отри-маними даними не перевищувала 23 %. Отримана математична модель може бути використана розробниками при побудові ефективних протиаварійних систем на складних технологічних виробництвах потенційно небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки.

Ключові слова


математична модель, аварійні ситуації, п'єзотранспондер, вібрація, енергія

Повний текст:

PDF

Посилання


M. G. Tomenko, and O. O. Koretska, "The use of console piezoceramic identifiers in vibration diagnostics at the identification of potentially hazardous industries", Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tekhnolohichnogo universytetu. Seria: Tekhnichni nauky, no. 4, pp. 68-72, 2018 [in Ukrainian].

M. G. Tomenko, and O. O. Koretska, "Improving the reliability of early warning systems for complex technological industries with the help of non-wire standalone piezotransponders", Naukovi pratsi Chornomor. nats. un-tu im. Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia: Kompiuterni tekhnolohii: sci.-method. journ. Mykolaiv: Vyd-vo ChNU im. P. Mohyly, iss. 305, vol. 317, pp. 122-126, 2018 [in Ukrainian].

V. M. Sharapov, M. P. Musienko, and V. V. Sharapova, Piezoelectric sensors: monograph, V. M. Sharapov, Ed. Moscow: Tehnosfera, 2006 [in Russian].

The radio frequency identification system on surface acoustic waves. Components and technologies. [Online]. Available: http://kit-e.ru/articles/rfid/ 2005_6_188.php

Murata. Innovator in electronics. 7bb-12-9. [Online]. Available: https://www.murata.com/ products/productdetail?partno=7BB-12-9.

M. P. Мusiyenko, "Theoretical foundations, methods and means of structural-energy-power conversion based on polyelectrod piezoceramic elements for control systems": D. Sc. dis.: 05.13.05, Odesa, 2006 [in Russian].

M. P. Musienko, and O. O. Koretska, "The increase of sensitivity of piezomagnetic tachometers sensors". in VІІ Int. Sci.-Pract. Conf. Datchyky, prylady ta systemy – 2018, Cherkasy: ChDTU, 2018, Sept., 17-21, pp. 9-12 [in Ukrainian].

M. P. Musienko, and O. O. Koretska, "Console piezoelectric vibration drives for IoT devices", Naukovi pratsi Chornomor. nats. un-tu im. Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia: Kompi-uterni tekhnolohii: sci.-method. journ. Mykolaiv: Vyd-vo ChNU im. P. Mohyly, iss. 296, vol. 308, pp. 139-145, 2017 [in Ukrainian].

О. О. Koretska, "Models and tools for constructing energy efficient IoT devices based on piezoceramic transdusers", Ph. D. dis. in Engineering: 05.13.05, Cherkasy, 2019 [in Ukrainian].

V. I. Bugaev, V. A. Diduk, and M. P. Musienko, "Vibration energy collectors from Mide Technology replace batteries", Novosti elektroniki (Moscow), no. 7 (141), pp. 23-27, 2015 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] М. Г. Томенко, та О. О. Корецька, "Використання консольних п’єзокерамічних ідентифікаторів у вібродіагностиці при визначенні аварійних ситуацій потенційно небезпечних виробництв", Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки, № 4, с. 68-72, 2018.

[2] М. Г. Томенко, та О. О. Корецька, "Підвищення надійності систем раннього визначення аварійності складних технологічних виробництв за допомогою безпровідних автономних п’єзотранспондерів", Наукові праці Чорномор. нац. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Комп’ютерні технології: наук.-метод. журн. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, вип. 305, т. 317, с. 122-126, 2018.

[3] В. М. Шарапов, М. П. Мусиенко, и Е. В. Шарапова, Пьезоэлектрические датчики: монография / под ред. В. М. Шарапова. Москва: Техносфера, 2006.

[4] Система радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах. Компоненты и технологии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kite.ru/articles/rfid/2005_6_188.php

[5] Murata. Innovator in electronics. 7bb-12-9. [Online]. Available: https://www.murata.com/ products/productdetail?partno=7BB-12-9

[6] М. П. Мусиенко, "Теоретические основы, методы и средства структурно-энергосилового преобразования на основе полиэлектродных пьезокерамических элементов для систем управления", дис. д-ра техн. наук: 05.13.05, Одесса, 2006.

[7] М. П. Мусієнко, та О. О. Корецька, "Підвищення чутливості датчиків п’єзомагнітних тахометрів", на VІІ Між-нар. наук.-практ. конф. Датчики, прилади та системи – 2018, 17-21 верес. 2018 р. Черкаси: ЧДТУ, 2018, с. 9-12.

[8] М. П. Мусієнко, та О. О. Корецька, "Консольні п’єзоелектричні накопичувачі вібрації для IoT пристроїв", Наукові праці Чорномор. нац. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Комп’ютерні технології: на-ук.-метод. журн. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, вип. 296, т. 308, с. 139-145, 2017.

[9] О. О. Корецька, "Моделі та засоби побудови енергоефективних IoT пристроїв на базі п’єзокерамічних перетворювачів", дис. канд. техн. наук: 05.13.05. Черкаси, 2019.

[10] В. И. Бугаев, В. А. Дидук, и М. П. Мусиенко, "Сборщики энергии вибраций от Mide Technology приходят на смену батарейкам", Новости электроники (Москва), № 7 (141), с. 23-27, 2015.

Copyright (c) 2020 Марина Григорівна Томенко, Віталій Іванович Томенко