URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2020.197278

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2020.197278

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ МІКРОЕКОСИСТЕМАМИ

Тетяна Василівна Миронюк, Євген Петрович Римар

Анотація


Робота покликана стимулювати інтерес до галузі автоматизації господарств тваринництва, підвищення якості управління водними екосистемами шляхом автоматизації процесів, які відбуваються в середовищі їх існування, зокрема у водному середовищі життєдіяльності екзотичних риб – акваріумі. Дослідження наявних розробок і готових систем показало, що в своїй основі існуючі пристрої являють собою громіздкі системи, які вузько спеціалізовано пристосовані під кожну водну мікросистему. Виходячи з результатів дослідження, було вирішено створити уніфікований пристрій із простим інтерфейсом, який би підходив для усіх звичайних видів акваріумів, без спеціального попереднього налаштування системи під окремо взяте штучне водне середовище.

Ключові слова


мікроконтролерні системи; водні екосистеми; автоматизація процесів; вимірювання; Arduino.

Повний текст:

PDF

Посилання


N. V. Zagumennaya, "Human factor and specifics of its activation in social-philosophical researches", Almanakh. Filosofski problemy humanitarnykh nauk, no. 16, pp. 68-72, 2010 [in Ukrainian].

M. Bailey, and P. Bergress, The aquarist’s golden book. Aquarium LTD, 2004 [in Russian].

O. V. Baralo, P. G. Samoilenko, S. E. Hranat, and V. O. Kovalyov, Automation of technological processes and automatic control system. Kyiv: Ahrarna osvita, 2010 [in Ukrainian].

A. V. Nelepova, R. O. Tribrat, and L. V. Bondarenko, Software process man-agement in the industry. Kyiv: Kafedra, 2018 [in Ukrainian].

aquacoral.livejournal.com – Blog of Aqua-Coral company. [Online]. Available: https://aquacoral.livejournal.com.

B. Massimo, Getting Started with Arduino, 2nd Edition. MakerMedia, 2011.

DS18B20 DATASHEET. [Online]. Availa-ble: https://datasheets.maximintegrated.com/ en/ds/2812.pdf.

E. O. Bogdanov, Photoresistors and their using. Energy, 1978 [in Russian].

V. I. Maltsev, G. O. Karpova, and L. M. Zub, Determination of water quality by bioindication methods: sci.-method. ma-nual. Kyiv: INEKO, 2011 [in Ukrainian].

R. G. Bates, Determination of pH. Theory and practice. 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York, London, Sydney, Toron-to, 1973.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[1] Н. В. Загуменна, "Людський фактор та специфіка його активізації у соціально-філософських дослідженнях", Альманах. Філософські проблеми гуманітарних на-ук, № 16, с. 68-72, 2010.

[2] М. Бейли, и П. Бергресс, Золотая книга аквариумиста. Аквариум ЛТД, 2004.

[3] О. В. Барало, П. Г. Самойленко, С. Є. Гранат, та В. О. Ковальов, Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування. Київ: Аграрна освіта, 2010.

[4] А. В. Нєлєпова, Р. О. Трибрат, та Л. В. Бондаренко, Програмне управління процесами у галузі. Київ: Кафедра, 2018.

[5] aquacoral.livejournal.com – Блог компанії AquaCoral. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://aquacoral.livejournal.com.

[6] B. Massimo, Getting Started with Arduino, 2nd Edition. MakerMedia, 2011.

[7] DS18B20 DATASHEET. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/2812.pdf.

[8] Э. О. Богданов, Фоторезисторы и их применение. Энергия, 1978.

[9] В. І. Мальцев, Г. О. Карпова, та Л. М. Зуб, Визначення якості води методами біоіндикації: наук.-метод. посіб. Ки-їв: ІНЕКО, 2011.

[10] Р. Бейтс, Определение рН. Теория и практика. Изд. 2-е, испр. Ленинград: Химия, 1972.

Copyright (c) 2020 Тетяна Василівна Миронюк, Євген Петрович Римар