URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162166

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162166

КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ШВЕЙНОГО АПАРАТУ КУЛАЧКОВО-КУЛІСНОГО ТИПУ ДРОТОШВЕЙНОЇ МАШИНИ

Л. Д. Мисник, Т. І. Веретільник, Ю. П. Мамонов, Р. Б. Капітан, О. В. Манзюра

Анотація


Стаття присвячена кінематичному дослідженню швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини. Розроблено графоаналітичний метод кінематичного аналізу з використанням функції Хевісайда, що дозволяє використовувати його при динамічних дослі-дженнях. Представлено графіки кінематичних залежностей виконавчих механізмів швейного апарату кулачково-кулісного типу, які дають можливість візуальної оцінки та аналізу роботи машини.

Ключові слова


кінематичне дослідження; кулачково-кулісний механізм; інваріанти кінематичних параметрів; аналог швидкості; швейний апарат (ША).

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Петров В. А., Юрухин Б. Н. Исследова-ние нелинейной динамики кулачково-рычажных механизмов полиграфических машин. Известия вузов. Проблемы поли-графии и издательского дела. 2000. № 3-4. С. 68–79.


2. Юрухин Б. Н., Перов В. А., Булатни-ков Б. В. Методика динамического расчё-та кулачково-рычажных механизмов опе-рационных полиграфических машин с учётом упругих свойств звеньев и приво-да Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2005. № 1. С. 40–47.


3. Мамонов Ю. П. Результати дослідження динаміки дротошвейного апарату із елек-тро-механічним приводом: препр. / НАН України. Ін-т електродинаміки. Київ, 2002.


4. Мамонов Ю. П. Математична модель дротошвейного апарату з електромеханічним приводом: препр. /НАН України. Ін-т електродинаміки. Київ, 2002.


5. Хведчин Ю. Й., Книш О. Б., Коломі-єць А. Б. Брошурувально-палітурне уста-ткування. Розрахунки виконавчих механі-змів: навч. посіб. Львів, УАД, 2010. 125 с.


6. Тир К. В. Механика полиграфических машин автоматов. М.: Книга. 1965. 495 с.


7. Пергамент Д. А. Брошюровочно-переплетное оборудование: учебник. М.: МПИ, 1990.


8. Хведчин Ю. Й. Брошурувально-палітурне устаткування. Ч.І. Брошурувальне устат-кування: підручник. Львів: ТеРус, 1999. 336 с.


9. Полюдов А. Н. Механика полиграфиче-ских автоматов: учеб. пособ. К.: УМК ВО, 1991.


10. Хведчин Ю. Й. Розрахунок механiзмiв брошурувально-палiтурного устаткуван-ня: навч. посіб. Львів: УАД, 1999.

Copyright (c) 2018 Л. Д. Мисник, Т. І. Веретільник, Ю. П. Мамонов, Р. Б. Капітан, О. В. Манзюра