URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44552.2018.162518

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018.162518

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТЕЙНЕРОВОЗА

Ю. О. Накул

Анотація


В статті розглядаються розроблена математична модель системи завантаження контейнеровоза, що дозволяє визначати переважну більшість технічних параметрів судна після проведення завантаження. Модель передбачає контроль за належною масою контейнерів, її рівномірний розподіл, відповідність завантажуваних контейнерів до обраних критеріїв опти-мізації завантаження, до яких відноситься пріоритетність завантаження за масою, чергові-стю доставки в місця призначення, цінність та інше. Розроблена модель дозволяє встановити залежності між вхідними і вихідними параметрами та використати її під час подальшої апа-ратно-програмно реалізації.

Ключові слова


судно; математична модель; контроль; завантаження.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Накул Ю. А., Нікольський В. В., Стовма-ненко В. С. Система контролю завантаження контейнеровозів. Судовождение. Одесская национальная морская акаде-мия. 2017. №27. С. 127–136.

2. Бабаков В. В. Расчет грузового плана контейнеровоза на персональных ЭВМ. Одесса: ОГМА, 1992. 40 с.

3. Кокин А. С. Международная морская пе-ревозка грузов: право и практика. М.: Волтерс Клувер, 2007. 584 с.


4. Николаева Л. Л., Цымбал Н. Н. Морские перевозки: учебник. О.: Одесская нацио-нальная морская академия, Феникс, 2005. 200 с.


5. Живицкая Е. Н. Системный анализ и про-ектирование. Лекция 3: Системы. Модели систем. URL: http://victor-safronov.ru/systemsanalysis/lectures/zhivickaya/05.html.–017.


6. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Ос-нови системного аналізу. К.: Видавнича група BHV, 2007. 544 с.


7. Миротин Л. Б., Тышбаев Ы. Э. Систем-ный анализ в логистике: учебник. М.: Эк-замен, 2002. 480 с.


8. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введе-ние в системный анализ. М.:ВШ, 1989. 363 с.

Copyright (c) 2018 Ю. О. Накул