URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:44553.2018.162735

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2018.162735

ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИБІР ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ

Я. О. Поволоцький, Р. Р. Усенко

Анотація


Пропонується здійснення оцінювання та вибір програмних засобів сучасних систем управління проектами в галузі інформаційних технологій на основі обґрунтування та дослідження критеріїв, таких як кросплатформеність, надійність, універсальність, інтуїтивність інтерфейсу та ціна. Представлено основні етапи формування інтегрованого критерію якості ПЗ. Ефективне управління проектом у галузі інформаційних технологій залежить від організації та планування процесів проектів, у тому числі представлення інформації в зручній для керів-ництва формі. Розглянуте дослідження дає можливість забезпечити вибір оптимального програмного засобу в системах управління ІТ проектом. Зроблено висновки про можливість підвищення ефективності управління проектом в умовах обмеження ресурсів, бюджету та часу.

Ключові слова


критерій якості; оцінювання та вибір програмних засобів; система управління проектами; інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лега Ю. Г., Прокопенко Т. О., Урець-ка Ю. І. Управління проектом в класі організаційно-технічних систем. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2014. № 1. С. 46–50.

2. Рассел С., Норвиг П. Искусственный ин-теллект: современный подход (AIMA) = Artificial intelligence: a modern approach (AIMA). 2-е изд. Москва: Вильямс, 2007. 1424 с.


3. Интеллектуальные системы управления организационно-техническими система-ми / под. ред. А. А. Большакова. Москва: Горячая линия-Телеком, 2006. 160 с.


4. Chochowski A., Chernyshenko I., Kozyr-skyi V., Kyshenko V. Innovative energy-saving technologies in biotechnological ob-jects control. Kyiv: Tsentr uchbovoii lit-eratyru, 2014. 240 p.


5. Novikov D., Ashimov A., Sultanov B., Adilov Z., Borovskiy Y., Alshanov R., Ashimov A. Macroeconomic analysis and parametric control of a national economy. New York: Springer, 2013. 288 p.


6. Башинська І. О., Новак Н. Г. Ефективне управління проектами підприємства. Ін-фраструктура ринку: електрон. наук.-практ. журн. 2017. № 6. C. 113–117.


7. startpack.ru. URL: https://startpack.ru/ compare/fog-trello/jira
8. Прокопенко Т. А., Ладанюк А. П. Информационная модель управления тех-нологическими комплексами непрерывного типа в классе организационнотехнических систем. Проблемы управле-ния и информатики: междунар. науч.-техн. журн. 2014. № 5. С. 64–70.

9. Прокопенко Т. О., Ладанюк А. П. Інформаційні технології управління організаційнотехнологічними системами: моног-рафія. Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2015. 224 с.


10. Прокопенко Т. О. Формування системи показників оцінки ефективності інвести-ційних проектів і програм. Вісник Черка-ського державного технологічного уні-верситету. Серія: Технічні науки. 2012. № 2. С. 58–62.

Copyright (c) 2018 Я. О. Поволоцький, Р. Р. Усенко