URN: http://vtn.chdtu.edu.uaurn:2306:4455bulletinchstu.v1i1.78577

DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4412.1.2016.78577

Використання фахово спрямованих тестових завдань для модульного контролю знань студентів при вивченні загального курсу фізики

С. О. Колінько, Т. І. Бутенко, Л. О. Кулик

Анотація


Розглянуто проблемні питання, пов’язані з оцінюванням знань студентів при вивченні загального курсу фізики. Проаналізовано доцільність використання тестової форми контролю поточної успішності студентів. Представлено методику модульного контролю, яка базується на застосуванні тестової технології.


Ключові слова


тест; технологія; оцінювання знань та навичок; модульний контроль; якість знань

Посилання


Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу загальної фізики : метод. рекомендації / [за ред. М. І. Шута]. – К. : НПУ, 2002. – 14 с.

Атаманчук П. С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності / П. С. Атаманчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, інформ.-видав. відділ, 1997. – 136 с.

Атаманчук П. С. Особливості реалізації еталонних вимог контролю у навчанні / П. С. Атаманчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. – Вип. 2. – Кам’янецьПодільський педінститут, 1995. – С. 252– 264. – (Серія фізико-математична).

Ткаченко А. В. Тестовий контроль знань студентів під час проведення лабораторного практикуму / А. В. Ткаченко, Л. О. Кулик, О. І. Богатирьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. 17. – К. : Видав. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 217–222. – (Серія «Педагогічні науки»).

Богатирьов О. І. Тести з загальної фізики як засіб поточного та підсумкового контролю знань студентів / О. І. Богатирьов, Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко // Вісник Черкаського університету. – Вип. 93. – Черкаси, 2006. – С. 3–7. – (Серія «Педагогічні науки»).

Богатирьов О. І. Тестові завдання з оптики : навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів фізичних спец. вищих навч. закл. освіти / О. І. Богатирьов. – Черкаси : Вид. відділ Черкаського нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 92 с.

Колінько С. О. Модульний контроль знань студентів інженерних спеціальностей під час вивчення загального курсу фізики / С. О. Колінько, О. Ю. Кулик, Т. І. Бутенко // Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяченої 100річчю від дня народження І. В. Попова. – Кіровоград, 25–26.04.2014. – С. 70–72.

Кулик Л. О. Експрес-контроль із загального курсу фізики / Л. О. Кулик, О. І. Богатирьов // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 4. – С. 197–203.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 С. О. Колінько, Т. І. Бутенко, Л. О. Кулик